"slash" translation into Swedish

EN

"slash" in Swedish

SV

EN slash
volume_up
{noun}

The argument must begin with a forward slash and be in quotes.
Argumentet måste inledas med ett snedstreck och anges inom citattecken.
Publish destination ends in a slash.
Publiceringsadressen måste avslutas med ett snedstreck.
In the USA, the forward slash is a date separator.
I USA används snedstreck som datumavgränsare.
slash (also: clearing, cutting area)

Context sentences for "slash" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnter the first number and then a vertical slash (|) as the list separator.
Mata in det första talet, och sedan listavgränsaren (|), d.v.s. ett lodrätt streck.
EnglishNormally, words connected by a slash are considered as one word.
Vanligtvis betraktas ord som ett enda ord om de t ex binds samman med tecknet /.
EnglishIn such circumstances, it would be mad to slash the budget to this extent.
Under en sådan situation skulle det vara galenskap att minska budgeten med så stora belopp.
EnglishThere should be only one budget priority - slash spending and stop robbing Britain.
Vi bör betona en enda budgetprioritering - dra ner på utgifterna och sluta råna Storbritannien!
EnglishKey decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.
Vi måste också minska utsläppen och klimatpåverkan.
EnglishThe cells are separated by a vertical slash (|).
Mellan de enskilda summanderna finns listavgränsaren i form av ett lodstreck (|).
EnglishSlash and burn the living standards of working people; slash and burn public services.
Drastiska försämringar av arbetande människors levnadsstandarder, drastiska nedskärningar i offentliga tjänster.
EnglishEl Niño and the slash-and-burn forestry clearance policies of Indonesia are a devastating cocktail.
El Niño och Indonesiens skogsröjningspolitik enligt hugg-och-bränn-principen utgör en förödande cocktail.
EnglishFiscal consolidation does not mean reducing debt by taking a slash-and-burn approach to spending.
Finansiell konsolidering innebär inte att vi ska minska skulderna genom att drastiskt dra ned på utgifterna.
EnglishThe argument must begin with a forward slash and be in quotes. Click to view Flash code examples
Argumentet för sökvägen/filnamnet för _trackPageview behöver inte vara en befintlig webbadress på din webbplats.
EnglishThe entry should begin with a forward slash (/).
Du kan ange en särskild webbadress eller ett mönster.
EnglishAs one of the backers of the bid to slash the budget, you have belaboured the Union with its lowest capability ever.
Ni har, som en av förespråkarna för att minimera budgeten, tyngt unionen med dess lägsta kapacitet någonsin.
EnglishAn opposite tendency - towards disintegration - would result from, for example, attempts to slash EU budget levels.
En motsatt tendens - mot upplösning - skulle bli resultatet om det exempelvis gjordes försök till nedskärningar i EU-budgeten.
EnglishYou say - the Commission says - that what is being proposed here is good for competition and will slash prices.
Ni säger, kommissionen säger, att det som föreslås här ger mer konkurrens, och att det uttryckligen kommer att innebära lägre priser.
EnglishWhen the situation becomes that drastic, a country needs to be able to apply the emergency brake and 'slash' the price of money.
När en situation utvecklar sig på ett sådant dramatiskt vis måste ett land kunna dra i nödbromsen och få "sänka” priset på pengar.
EnglishYou can boo, you can jeer, but remember this: Britain outside of the euro has been able to devalue, has been able to slash interest rates.
Ni kan bua och hånskratta, men kom ihåg detta: Storbritannien som står utanför euroområdet har kunnat devalvera och sänka sina räntor kraftigt.
EnglishThere are two reasons for slash and burn.
Brandröjningarna är i många avseenden orsaken inte bara till lokala katastrofer, utan också till internationella och globala effekter.
EnglishMr President, the Commission' s plans to slash export refunds will cost the EU' s food and drink processors an estimated EUR 145 million per year.
Herr talman! Kommissionens planer på att kraftigt minska exportbidragen kommer att kosta EU:s bearbetningsföretag uppskattningsvis 145 miljoner euro per år.
EnglishThe El Niño phenomenon made a large contribution, but the fires were largely caused by slash-and-burn methods of agriculture, and then got out of control.
Fenomenet El Niño var en stor bidragande orsak, men bränderna orsakades huvudsakligen av svedjebruksmetoder att bedriva jordbruk, och sedan förlorade man kontrollen.
EnglishThe benefits of EU funding can be seen across my constituency, and provide help for those who will suffer because of the current 'slash and burn' policy being implemented in the UK.
EU-medlens positiva effekter är tydliga i min valkrets. Pengarna hjälper dem som drabbas av den nuvarande politikens härjningar i Storbritannien.