"slender" translation into Swedish

EN

"slender" in Swedish

SV

EN slender
volume_up
{adjective}

slender (also: fine, narrow, slim, lean)
volume_up
smal {adj.}

Synonyms (English) for "slender":

slender

Context sentences for "slender" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I think the majorities are extremely slender.
Herr ordförande! Jag anser ändock att majoriteterna är mycket knappa.
EnglishThe funds at our disposal are very slender, Commissioner.
De tillgängliga medlen är mycket knappa, herr kommissionär.
EnglishHow casual and offhand can you be, Commissioner, to threaten the future of an entire industry on such a slender basis?
Vilken lätthet och vilket självsvåld, herr kommissionär, att ifrågasätta framtiden för en hel sektor utifrån en så liten grund!
EnglishAlthough the Fantuzzi report was adopted by a slender majority, it did not attract majority support in the Council of Agriculture Ministers.
Fantuzzis betänkande blev antaget med knapp majoritet, men vann ingen majoritet i ministerrådet (jordbruk).
EnglishThis, especially given the failure to hold a debate in the Chamber, is a very slender basis on which to produce a common position.
Detta utgör, med tanke på att man inte ens har hållit en debatt i kammaren, en mycket dålig grund för en gemensam ståndpunkt.
EnglishGiven the slender funds, it is also right, as the Commission has proposed, to provide project-based aid, as in the case of PHARE.
På grund av de knappa finanserna är det också riktigt att, som kommissionen föreslår, stödja projekt på liknande sätt som med Phare.
EnglishDespite these breaches, resolution 1441 gives Iraq one final chance, a slender window of opportunity that it seems to be refusing to open.
Trots dessa brott ges Irak en sista chans genom resolution 1441, ett litet gyllene tillfälle som man verkar vägra att använda sig av.
EnglishSecondly, this slender budget, with a 1% limit, does not allow us to exercise policy which is worthy of the ambitions of the Europe we want.
För det andra gör denna strama budget med sin begränsning på 1 procent att det inte är möjligt för oss att utöva en politik som är värdig strävandena i det EU som vill ha.
EnglishSecondly, this slender budget, with a 1 % limit, does not allow us to exercise policy which is worthy of the ambitions of the Europe we want.
För det andra gör denna strama budget med sin begränsning på 1 procent att det inte är möjligt för oss att utöva en politik som är värdig strävandena i det EU som vill ha.
EnglishIn this particular issue there are problems of slender resources - we understand that - whether of the police or of security personnel at the areas where they are involved.
När det gäller denna speciella fråga finns det problem i form av knappa resurser - vi inser det - både hos polisen och vaktpersonalen i de områden där sådan finns.
EnglishThe results of Amsterdam, slender though they may be, did allow the incorporation of the social protocol into the Treaty and the application of the codecision procedure to social issues.
Hur små resultaten från Amsterdam än var, har de möjliggjort att det sociala protokollet införs i fördraget, och att medbeslutande tillämpas i sociala frågor.