EN slide
volume_up
{noun}

1. general

slide (also: transparency, diapositive)
volume_up
diabild {comm. gen.}
Choose Presentation - Show/Hide Slide again when you want to have the slide shown again.
Välj Bildskärmspresentation - Visa diabild när du vill visa diabilden igen.
A slide that is not shown in the presentation receives a name highlighted in gray.
Namnet på en diabild som inte visas i presentationen markeras med grått i diabildsvyn.
If you call up the context menu of a selected slide, you will see the Show/Hide Slide command.
Om du öppnar snabbmenyn till en markerad dia ser du också kommandot Visa diabild.
slide (also: glide)
volume_up
glidning {comm. gen.}
The slide away from democracy can start with the best of intentions.
En glidning bort från demokratin kan börja med de bästa avsikter.
We can still hope that other Member States on the Council will be courageous enough to stop the slide in bioethics heralded today and call for a complete turnaround.
Vi kan fortfarande hoppas att övriga medlemsstater i rådet kommer att ha modet att stoppa den glidning i bioetiskt hänseende som inletts i dag och kräva en helomvändning.
We see this as a kind of dogmatic slide on which rests a perfectly erroneous assertion according to which growth and employment cannot only come from monetary and budgetary stability.
I detta ser vi en sorts dogmatisk glidning som bygger på det helt felaktiga antagandet att tillväxt och sysselsättning endast kan uppnås genom monetär och finansiell stabilitet.
slide (also: ice rink, rink)
volume_up
isbana {comm. gen.}
slide
PROCSIM IV - Modeling of heat transfer in sliding contacts.
PROCSIM IV - Modellering av värmeöverföring i glidande kontakter.
That is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Därför behövs det segmentering och en glidande skala baserad på vikt.
In my view, a sliding scale based on the size and weight of the vehicle would have been preferable.
Enligt min mening skulle en glidande skala baserat på fordonets storlek och vikt ha varit att föredra.
slide
volume_up
rutschkana {comm. gen.}
slide (also: chute)
volume_up
kana {comm. gen.}
Some of the world's biggest glaciers are now sliding from the inland ice in Greenland out into the North Atlantic.
Några av världens största glaciärer åker nu kana från inlandsisen på Grönland ut i Nordatlanten.
slide
volume_up
rutschbana {comm. gen.}
slide
Vi tar ett objektglas.
There's a blade here that's going to cut across a section of the tissue and transfer it to a microscope slide.
Här finns ett blad som skär rakt igenom en sektion av vävnaden och för över den till ett objektglas.

2. technology

slide

3. British English

Context sentences for "slide" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that we must take very great care not to slide into a one-sided approach.
Jag anser att vi måste vara väldigt försiktiga med att inta en ensidig hållning.
EnglishSo human history is viewed as sort of this downhill slide from the good old days.
Så mänsklighetens historia ses som en sorts utförsåkning från den gamla goda tiden.
EnglishThis single slide completely dismantles the intelligent design arguments.
Den här enda bilden plockar fullständigt isär argumenten för intelligent design.
EnglishUse the left mouse button to jump to the next animation effect in each slide.
Du går vidare till nästa animationseffekt på en bild med vänstra musknappen.
EnglishIf it doesn't have a check mark in it, then it will only apply to the current slide.
Om den inte är markerad gäller den nya sidformatmallen bara för den aktuella sidan.
EnglishI assume you are referring to women's troubles, so I'll let that one slide.
Jag antar att du hänvisar till kvinnoproblem, så jag låter det går för den gången.
EnglishI have given the slide show that I gave here two years ago about 2,000 times.
Jag har hållit presentationen som jag gav här för två år sen ungefär tvåtusen gånger.
EnglishDefine the size of the space between the data and left edge of the slide in this box.
I det här kombinationsfältet kan du definiera storleken på vänstermarginalen.
EnglishI think my personal story is explained very simply on the slide, and it's access.
Jag tror att min personliga berättelse förklaras enklast på bilden, och det är tillgång.
EnglishThe marks inserted during the presentation are not incorporated into the slide.
Markeringar som Du gör under presentationen sparas inte på diabilderna.
EnglishTo run a custom slide show, select the desired presentation in the list.
Om du vill köra en individuell presentation markerar du den i den stora listrutan.
EnglishIf you answer " No ", only the background of the current slide will be modified.
Om du svarar med " Nej " ändras bara bakgrunden på den aktuella sidan.
EnglishHere, you can select another slide design and assign it to your presentation.
Här kan du välja en annan sidformatmall och tilldela presentationen den.
EnglishClick this icon to define additional options for the slide transition.
Med denna kommandoknapp väljer Du bland tillgängliga verktyg för diabildsväxling.
EnglishIn the area Starting the presentation mark the Always with current slide check box.
I området Starta presentation markerar du rutan Alltid med aktuell sida.
EnglishGo to the slide in which you want to insert the existing spreadsheet as a document.
Växla till diabilden där du vill infoga tabellen i form av ett dokument.
EnglishI'll move it off, and we'll have a blank slide for those who are squeamish amongst you.
Jag tar bort det och så har vi en blank bild för de av er som är känsliga.
EnglishIf you select this option, the custom slide show is displayed when you click Start.
Markera den här rutan om den individuella presentation ska visas när du klickat på Starta.
EnglishThe objects that you insert in the Master View cannot be modified in the normal Slide View.
Objekten, som du infogar i bakgrundsvyn, är skyddade mot ändringar i normal sidvy.
EnglishIf you only wish to change the slide design of the current slide then deactivate this field.
Avmarkera rutan om Du bara vill förse den aktuella sidan med en ny sidformatmall.