EN

slightly {adverb}

volume_up
1. general
slightly (also: a bit, somewhat)
However, it may be exaggerating slightly to describe it in that way.
Men att kalla det en handlingsplan vore kanske att överdriva en aning.
From a historical standpoint, I cannot help but find this slightly amusing.
Med tanke på allt som hänt så tycker jag att det ligger en aning humor i saken.
Firstly, this paper is slightly more modest than its title suggests.
För det första är denna vitbok en aning mer anspråkslös än dess titel gör gällande.
We feel that the situation has deteriorated considerably in the past year and that the slightly positive progress that seemed to be taking place up until the end of 2001 has been halted.
Vi bedömer att det har skett en stor försämring av läget under det senaste året, att man brutit den svagt positiva utveckling som verkade ske fram till slutet av 2001.
slightly (also: subtly)
volume_up
hårfint {pl}
2. "to some degree, not very much"
slightly (also: any, somewhat)
As a result, it is slightly more reliable and communication is possible.
Det är därför något mer tillförlitligt och det finns möjlighet till kommunikation.
Would different terminology not make application slightly complicated?
Skulle en annorlunda terminologi inte göra tillämpningen något komplicerad?
The object bar may look slightly different depending to the module you are using.
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
slightly (also: just a trifle)
Then we are, of course, deviating slightly from the principle of individual treatment, but the basic answer to the MEP's question is: yes.
Då frångår man ju lite grann principen om individuell behandling, men det grundläggande svaret på ledamotens fråga är: ja
Then we are, of course, deviating slightly from the principle of individual treatment, but the basic answer to the MEP' s question is: yes.
Då frångår man ju lite grann principen om individuell behandling, men det grundläggande svaret på ledamotens fråga är: ja
I would not normally do this but I shall now give the floor to a Member who was due to speak, but who was slightly confused as to the timetable.
I motsats till vad som är brukligt skall jag ge ordet till en talare som var inskriven, men som blandat ihop tiderna lite grann.

Context sentences for "slightly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will digress slightly, if I may, beyond the specific scope of the question.
Jag kommer att avvika en smula från ämnet, och gå utanför frågans specifika ram.
EnglishHowever, I want to slightly disagree with some of the points that have just been made.
Vi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
EnglishThat is slightly unfortunate, because this surreal situation is worth mentioning.
Det är lite olyckligt, eftersom denna bisarra situation är värd att nämnas.
EnglishThe countries on the right, the ones that give a lot, have a slightly different form.
Länderna till höger, med hög donationsandel, har ett lite annorlunda formulär.
EnglishIn its proposals, the Commission began to make slightly curious assumptions.
Tidtabellen för frågan om avfallet greps ur luften och är fullständigt orealistisk.
EnglishI am going to anticipate slightly, and ask our colleagues if there are any objections.
Jag vill gå lite i förväg och fråga kollegerna om det finns några invändningar.
EnglishI would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
Jag skulle vilja vidga vår utblick lite grand och se framåt, inte bara bakåt.
EnglishI am slightly perturbed that it seems to be taking so long to get this matter addressed.
Jag är litet oroad över att det verkar ta så lång tid att ta itu med denna fråga.
EnglishAllow me at this point, Madam, to diverge slightly from your own analysis.
Tillåt mig, fru ordförande, att på denna punkt inte helt och hållet dela er analys.
EnglishThis is why I think that in future we ought to operate slightly differently.
Det är anledningen till att jag anser att vi i framtiden måste arbeta lite annorlunda.
EnglishUntil then, we shall remain slightly below the 25 billion that is required.
Fram till dess kommer vi snarare att ligga under de 25 miljarder som krävs.
EnglishBe that as it may, our group considers that this report has come slightly too late.
Hur som helst så anser vår partigrupp att den här rapporten ändå kommer litet för sent.
EnglishI am slightly annoyed that women, specifically, have been given the shortest programme.
Jag är lite oroad över att kvinnor uttryckligen har givits det kortaste programmet.
English. - (BG) What are we paying this sum of slightly more than EUR 70 million for?
skriftlig. - (BG) Till vad går den summa på drygt 70 miljoner euro som vi betalar?
EnglishBy saying this, my aim is to turn the whole system slightly on its head.
Mitt syfte med att säga detta är att i viss mån ställa hela systemet på ända.
EnglishBut some Member States need slightly more time to get used to the idea.
Vissa medlemsstater behöver emellertid litet mer tid för att vänja sig vid tanken.
English(PL) Mr President, my question to the Commissioner is of a slightly different kind.
(PL) Herr talman! Min fråga till kommissionen är av ett lite annat slag.
EnglishOther members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone.
Andra ledamöter har också dragit över tiden och vi måste behandla alla likadant.
EnglishIt is this kind of information that, in my opinion, people are getting slightly wrong.
Det är den typen av information som människor, enligt min åsikt, får lite om bakfoten.
EnglishSo now we have a title which is slightly simpler, but still a mystery to the general public.
Detta gör att vi har ett enklare namn men fortfarande avlägset från allmänheten.