"to solve" translation into Swedish

EN

"to solve" in Swedish

EN to solve
volume_up
[solved|solved] {verb}

1. general

2. "find the solution (to a problem)"

In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis.
För att kunna lösa klimatkrisen, så måste vi lösa demokratikrisen.
They fail to solve conflicts of competence between judicial authorities.
De misslyckas med att lösa behörighetskonflikter mellan rättsliga myndigheter.
This would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
Detta kommer inte att lösa problemet med diskriminering på grund av nationalitet.
We must always ask ourselves whether we need legislation to solve a problem.
Vi måste alltid fråga oss själva om vi behöver lagstiftning för att lösa ett problem.
We must, however, first solve one problem, which is that of medium-sized enterprises.
Då måste vi dock först lösa ett problem, nämligen problemet med de medelstora företagen.
As a way of solving a problem, imprisoning members of parliament is the most counterproductive.
Fängslandet av parlamentariker är det mest självmotverkande sättet att lösa ett problem.
There is, however, a popular demand that we solve the problem of how best to provide aid to Serbia.
Däremot finns det ett folkligt krav på att vi skall finna en lösning och stödja Serbien.
Be that as it may, the problem of the legal base remains and must be solved.
Men problemet med den rättsliga grunden existerar och därför måste vi finna en lösning.
I repeat, if these two amendments go through, we will be solving most of the sector's problems.
Om dessa två ändringar går igenom kommer vi, som jag redan nämnt, att finna en lösning på de flesta problemen inom sektorn.

Context sentences for "to solve" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, the truth is that these solutions do not solve the fundamental issues.
Sanningen är emellertid att dessa lösningar inte löser de grundläggande problemen.
EnglishPlans to fight poverty in Uganda are mooted, if we do not solve the climate crisis.
Planer att bekämpa fattigdom i Uganda motarbetas om vi inte löser klimatkrisen.
EnglishIt does not even solve all our existing problems, let alone the future ones.
Den löser inte ens våra nuvarande problem, för att nu inte tala om våra framtida.
EnglishThe Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
Problemen löstes inte heller genom Parisfördraget efter andra världskriget.
EnglishThey do not solve the problem of unemployment, of poverty, of marginalization.
Det löser inte problemet med arbetslösheten, fattigdomen, marginaliseringen.
EnglishSecondly, a comprehensive reduction in tax in Europe would not solve the problems.
För det andra löser en övergripande skattesänkning i Europa inte problemen.
EnglishWe must therefore help to solve the very serious problems that we triggered.
Därför bör vi bidra till en lösning på de allvarliga problem som vi har förorsakat.
EnglishSome pilot projects have been set up in order to solve Russia's environmental problems.
För att råda bot på Rysslands miljöproblem har man genomfört några pilotprojekt.
EnglishThey therefore often solve their current financial problems through giving birth.
De löser således ofta sina ekonomiska problem genom att skaffa fler barn.
EnglishHowever, the mere fact of putting it on the list will not solve the problem.
Men att bara placera organisationen på listan är ingen lösning på problemet.
EnglishBut holding on to the current system would not solve the problem either.
Det är dock ingen lösning att behålla det nuvarande systemet bara av det skälet.
EnglishThis is no way to solve financial problems that may arise in any of these situations.
Bortsett från frågan om mångspråkighet är detta också ett mycket allvarligt problem.
EnglishNo amount of condemnation of any party to the conflict will solve that.
Hur mycket man än fördömer någondera parten i konflikten utgör det ingen lösning.
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Framför allt löser detta direktiv inte problemet med att utvärdera bankernas verksamhet.
EnglishTransposal under pressure will solve nothing in the long run.
Att dessa länder antar regelverket under press löser ingenting på sikt.
EnglishObsessive policing of the borders under these circumstances will not solve the problem.
En överdriven bevakning av gränserna under dessa omständigheter löser inte problemet.
EnglishI allude here to Ireland, and we expect the Irish people to solve this problem.
Här syftar jag på Irland och vi förväntar oss att det irländska folket löser detta problem.
EnglishWe will not solve the immigration issue by being permissive on all fronts.
Vi löser inte invandringsfrågan genom att vara släpphänta på alla fronter.
EnglishAttempts to find a scape goat, such as the financial markets, will not solve the problems.
Att försöka hitta en syndabock, t.ex. finansmarknaderna, löser inte problemen.
EnglishWe must go beyond words - as he has also said - because words do not solve the problem.
Vi måste sluta prata - vilket också har sagts -, för med ord löser vi inte problemet.