EN

some {adverb}

volume_up
1. "about"
The EU has some 68 000 km of coastline; Scotland has some 11 000 km of that.
EU har omkring 68 000 kilometers kuststräcka och Skottland har omkring 11 000 kilometer av denna.
There are some eleven million Bangladeshi living illegally in India.
Omkring elva miljoner bangladeshare uppehåller sig olagligt i Indien.
Some 70% of south eastern England's water comes from groundwater resources.
Omkring 70 procent av sydöstra Englands vatten kommer från grundvattentillgångar.
Some 15 % of electricity in Russia is generated by nuclear power.
Ungefär 15 procent av elektriciteten i Ryssland genereras genom kärnkraft.
The trade union organizations suggest a loss of some 140 000 jobs!
Fackföreningarna hävdar att ungefär 140 000 arbetstillfällen kommer att försvinna!
- (HU) The European Commission defined the negotiating mandates some 11 years ago.
- (HU) Europeiska kommissionen fastställde förhandlingsmandatet för ungefär 11 år sedan.
SV

som {adverb}

volume_up
som (also: såsom)
Detta har i vissa översättningar skildrats som " separering ".
That was presented in some of the translations as'separation '.
Årligen betalar vi nu så mycket som 600 till 700 miljoner brittiska pund till denna fond.
Per annum we are now paying as much as£600 -£700 million pounds into this fund.
”Klinten”, som anläggningen kallas, är belägen utanför Boden.
”Klinten”,as the facility is called, is located outside Boden.

Synonyms (English) for "some":

some

Synonyms (Swedish) for "som":

som
Swedish

Context sentences for "some" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
Och det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
EnglishVictorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Viktorianerna trodde att vågorna måste vara vågor i ett fysiskt medium - etern.
EnglishThe truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.
Sanningen är att närmare 24 000 statstjänstemän arbetar inom EU: s institutioner.
EnglishIt is obvious that some form of regional economic cooperation will then emerge.
Det gör sig av sig självt att det då uppstår ett regionalt ekonomiskt samarbete.
EnglishIn any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
I vart fall anser jag att någon form av fördelaktig specialisering är nödvändig.
English. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
ledamot av kommissionen. - (EN) Jag hade faktiskt själv lite svårt att uttala det.
EnglishWe must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
Vi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishWe have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.
EnglishMr President, my point of order is not as serious as some of the previous ones.
Herr talman! Min procedurfråga är inte lika allvarlig som någon av de föregående.
EnglishToday the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.
I dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.
EnglishOur rapporteur makes some excellent recommendations, presented as an inventory.
Under förteckningens täckmantel föreslår föredraganden utmärkta rekommendationer.
EnglishIt would help if we could have some clarification from the Commissioner on that.
Det skulle hjälpa om vi kunde få ett förtydligande från kommissionen om detta.
EnglishMoreover, the funds are to some extent granted on the basis of unequal criteria.
Härtill kommer också att medlen delvis garanteras på basis av olika kriterier.
EnglishIn some countries to a greater degree and in some countries to a lesser degree.
Det sker i större utsträckning i ett land, och i mindre utsträckning i ett annat.
EnglishSome veterans from the Spanish Civil War were in the public gallery yesterday.
En grupp veteraner från det spanska inbördeskriget fanns på åhörarläktaren igår.
EnglishWe have also examined some reports devoted to the steel and forestry industries.
Vi har dessutom behandlat ett antal rapporter som ägnats stål- och skogsindustrin.
EnglishYou raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.
Ni har framfört juridiska invändningar som jag förstår och jag böjer mig för dem.
EnglishWe have to rely to some extent on local authorities implementing the law properly.
I viss mån måste vi lita på att de lokala myndigheterna tillämpar lagen korrekt.
EnglishAt some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
Förr eller senare kommer vi att tvingas begränsa oss till dem som är nödvändiga.