"somewhat" translation into Swedish

EN

"somewhat" in Swedish

EN somewhat
volume_up
{adjective}

somewhat (also: enough, good)
volume_up
ganska {adj.}
Unfortunately, some of those in the trade adopted a somewhat demagogic stance.
Emellertid var olyckligtvis inställningen hos vissa specialister ganska demagogisk.
The Commission's document was very technical and perhaps even meandered somewhat.
Kommissionens dokument var ganska tekniskt och kanske litet mångordigt.
Furthermore, its practical implementation would be somewhat complicated.
Vidare skulle det praktiska genomförandet vara ganska komplicerat.
somewhat (also: middling)
That said, some elements within the body politic, such as the Chief Judiciary, do appear somewhat committed to the cause of reform.
Trots detta har vissa delar inom staten, som högsta domstolen, verkat någorlunda hängivna reformtanken.
I should therefore request that you be somewhat brief, so that the Members of this House have some time to speak.
Jag vill därför be er att fatta er någorlunda kort.
The Commission can agree to this, I have to say somewhat reluctantly, as the only practical way to have the regulation adopted in good time.
Jag måste något motvilligt säga att kommissionen kan gå med på detta, som det enda praktiska sättet att få förordningen antagen någorlunda snabbt.

Synonyms (English) for "somewhat":

somewhat

Context sentences for "somewhat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn behalf of my Group, I would say that this question was somewhat superfluous.
Jag tycker alltså, å min partigrupps vägnar, att den här frågan var litet onödig.
EnglishSuch training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
Sådan utbildning har delvis försummats, framför allt i de nya medlemsstaterna.
EnglishI was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.
Jag hörde rent av med viss förvåning Ghilardotti tala om konsumenternas säkerhet.
EnglishHungary and Poland continue to be somewhat ahead of the others in this respect.
Ungern och Polen fortsätter att i någon mån ligga före de övriga i detta avseende.
EnglishWe also think that the number of own-initiative inquiries should be somewhat higher.
Vi anser även att undersökningarna på eget initiativ bör vara fler till antalet.
EnglishAlthough we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
Trots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
EnglishTherefore, I would take this opportunity to draw a somewhat positive conclusion.
Jag vill därför ta tillfället i akt att dra en i viss mån positiv slutsats.
EnglishI believe that the Commission has overshot the mark somewhat in its proposal.
Jag tror att kommissionen med sitt förslag har skjutit litet grand över målet.
EnglishAs an inside observer, I have to say that I am somewhat concerned about this point.
Som observatör av och deltagare i konferensen har jag bekymmer på denna punkt.
EnglishWith an inflation rate of 20 %, even growth rates of 7 % look somewhat modest.
Med en inflation på 20 % ter sig nämligen tillväxten på 7 % närmast blygsam.
EnglishOthers countries move somewhat slower - maybe Ukraine is an example of that.
För andra länder går det långsammare - Ukraina är kanske ett exempel på detta.
EnglishIt would appear that we are addressing such issues in somewhat of a vacuum.
Vi tycks gripa oss an dessa frågor utan att ha riktigt stadig mark under fötterna.
EnglishCommissioner, albeit somewhat belatedly, we are taking stricter and stricter measures.
Herr kommissionär! Även om det har dröjt, vidtar vi nu allt strängare åtgärder.
EnglishAnother issue, which is somewhat problematic, is that of intermediate storage.
En annan fråga, som utgör ett visst problem, är frågan om mellanlagringar.
EnglishMay I thank the Council for its reply, even if I think it was somewhat negative.
Jag får tacka rådet för svaret, även om jag tycker att det var negativt.
EnglishThus, the Council's priorities for the 2011 budget seem to be somewhat illogical.
Rådets prioriteringar för budgeten 2011 ter sig därför aningen ologiska.
EnglishMr President, my apologies for being somewhat late - I had another engagement.
Herr ordförande! Ursäkta att jag är litet sen - jag hade andra åtaganden.
EnglishThis is therefore somewhat of a change, hopefully in the right direction.
Alltså har vi här någon typ av förändring, jag hoppas den går i rätt riktning.
EnglishAchieving and maintaining an actuarial balance is clearly a somewhat different issue.
Att uppnå och bevara en försäkringsteknisk balans är påtagligen en helt annan fråga.
EnglishWhat is more, this somewhat contradicts your statement this morning in relation to sugar.
Vad mera är, detta motsäger i viss mån ert yttrande i morse beträffande socker.