"soon" translation into Swedish

EN

"soon" in Swedish

EN soon
volume_up
{adverb}

soon (also: any time soon, shortly)
volume_up
snart {adv.}
This macro or this event procedure will be then initiated as soon as the event occurs.
Makrot eller händelseproceduren sätts då igång så snart händelsen inträffar.
As soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
snart Picasa-teamet har åtgärdat problemet kommer bakgrundsbilden tillbaka.
Member States are requested to sign this protocol as soon as possible.
Medlemsstaterna uppmanas att underteckna detta protokoll så snart som möjligt.
As a result, I hope that the directive will be adopted and implemented very soon.
Resultat blir förhoppningsvis att vi snabbt kan anta och förverkliga direktivet.
This intolerable state of affairs must be brought to an end as soon as possible.
Detta oacceptabla förhållande måste åtgärdas så snabbt som möjligt.
It is in our interest that these fires should be extinguished as soon as possible.
Det är i vårt eget intresse att bränderna släcks så snabbt som möjligt.
This directive accommodates these freedoms, and that is not a moment too soon.
Dessa friheter tillgodoses i direktivet, vilket inte är en dag för tidigt.
Nevertheless, the conclusion was soon reached that this instrument was not up to the task.
Men man kom på ett tidigt stadium fram till att detta instrument var otillräckligt.
The introduction of a single currency is too soon to say the least.
Införandet av en gemensam valuta kommer minst sagt för tidigt.
soon (also: close, directly)
volume_up
strax {adv.}
Important questions were raised soon after Parliament began its work.
Viktiga frågor togs upp strax efter att parlamentet påbörjat sitt arbete.
Mr Wynn, I can assure you that you will receive an answer very soon.
Herr Wynn, jag kan försäkra er att ni alldeles strax skall få ett svar.
I hope our colleagues will also be with us soon.
Jag hoppas att även de övriga medarbetarna strax dyker upp.
soon (also: freely, gladly, readily, willingly)
volume_up
gärna {adv.}
I am quite happy to give you detailed information on the technical processes involved as soon as such information is available to me.
Hur allt detta sker tekniskt skall jag gärna ge er detaljerad information om så snart jag själv har tillgång till den.
Personally, I would also like to see this kind of arrangement in place for Kosovo very soon - or at least for initial talks to take place.
Personligen skulle jag gärna se att Kosovo mycket snart omfattades av liknande åtgärder - åtminstone att inledande samtal ägde rum.
That is why we are happy to encourage the Council to give Europe a clear profile in terms of foreign and security policy as soon as possible.
Därför vill vi gärna uppmana rådet att så snabbt som möjligt ge Europa ett tydligt ansikte när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik.
soon
volume_up
straxt {adv.}

Synonyms (English) for "soon":

soon

Context sentences for "soon" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishWe would like to have a hearing on container security on both sides very soon.
Vi skulle vilja ha en utfrågning om containersäkerhet på båda sidor mycket snart.
EnglishThey must do their utmost so that these conditions are met as soon as possible.
De måste göra sitt yttersta för att så snart som möjligt uppfylla dessa kriterier.
EnglishIn fact we shall soon be agreed on the timetable for establishing this register.
Vi kommer snart att vara överens om tidsschemat för upprättandet av detta register.
EnglishI am looking forward to working with you to conclude them as soon as possible.
Jag ser fram emot att samarbeta med er för att avsluta dem så fort som möjligt.
EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
Natos ledare måste nu fråga sig om Albanien beviljades medlemskap för tidigt.
EnglishI expect an answer from Prague very soon, and that will point the way forward.
Jag väntar svar från Prag mycket snart, och detta kommer att föra ärendet framåt.
EnglishI understand that a new edition of the Rules of Procedure is to be published soon.
Jag har förstått att den nya versionen av arbetsordningen snart ska publiceras.
EnglishMr President, soon the new single European currency, the euro, will be introduced.
Herr ordförande! Inom kort kommer den nya europeiska valutan, euron, att införas.
EnglishIt is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
Därför är det viktigt att vi ser till att få det undertecknat så snart som möjligt.
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Väljare kommer snart att inse att denna försämring i service är EU:s ansvar.
EnglishIt is important that the directive on ecodesign be thoroughly evaluated soon.
Det är viktigt att en grundlig utvärdering av direktivet om ekodesign görs snart.
EnglishWe will come forward with our evaluation and suggestions as soon as possible.
Vi kommer att redogöra för vår utvärdering och våra förslag så snart som möjligt.
EnglishA specific budget line must therefore be created for it as soon as possible.
Därför måste det skapas en särskild budgetrubrik för detta så snart som möjligt.
EnglishPeople are very soon going to learn that in this place nothing is what it seems.
Man kommer mycket snart att lära sig att inget är som det verkar på den här platsen.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Dessutom bör ny lagstiftning på detta område fastställas så snabbt som möjligt.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Om denna politik skulle fortsätta skulle allt hopp om fred snart omintetgöras.
EnglishI urge that this legislation be fast-tracked and drafted as soon as possible.
Jag kräver att denna lagstiftning påskyndas och utarbetas så snart som möjligt.
EnglishI share the Commissioner' s hope that the division in Cyprus will be resolved soon.
Liksom kommissionären hoppas jag att det snabbt blir ett slut på Cyperns delning.
EnglishIt is important that these conditions be known and implemented as soon as possible.
Det är viktigt att dessa villkor blir kända och genomförs så snart som möjligt.