"source" translation into Swedish

EN

"source" in Swedish

EN source
volume_up
{noun}

source (also: authority, fountain, head, headwaters)
volume_up
källa {comm. gen.}
The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.
Det som var en källa till skam var faktiskt en källa till upplysning.
Entrepreneurs have discovered company pension funds as a source of venture capital.
Företagare har upptäckt företagspensionsfonderna som källa till riskkapital.
The cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.
Europas kulturella mångfald kommer att bli en källa till kreativitet och välstånd.
source (also: begetter, root, germ)
The issue is a source of general concern in this House and indeed in the Council.
Denna fråga ger upphov till allmänna farhågor i denna kammare och förvisso i rådet.
This is a source of satisfaction, although we have to acknowledge that differences of opinion still remain.
Detta ger upphov till belåtenhet, fastän vi måste erkänna att det fortfarande finns meningsskiljaktigheter.
The opposite can also be the case, and it can prove a source of disquiet and conflict.
I så fall kan det ge upphov till oro och konflikter.
Displays information about the source of the database and any existing operators.
Här visas information om databasens ursprung och om eventuella operatorer.
Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
Utredningar tillsattes också för att lokalisera föroreningens ursprung.
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
Korruptionen är allmän i regeringskretsar och har i själva verket sitt ursprung där.
source (also: catchment)
volume_up
täkt {o.pl.}

Context sentences for "source" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ni påstår att Europeiska socialfonden inte får vara den enda finansieringskällan.
EnglishData protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
Uppgiftsskydd är en källa till ständiga missförstånd. Detta har vi vetat länge.
EnglishThe report by Alain Lipietz is a useful source of policy ideas and proposals.
Alain Lipietz betänkande är en värdefull källa till politiska idéer och förslag.
EnglishWhen ODBC or the address book driver is accessed the Data Source dialog opens.
Vid åtkomst till ODBC eller adressboksdrivrutinen öppnas dialogrutan Datakälla.
EnglishThere are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.
Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
EnglishOn the contrary, cultural diversity is a source of Europe’s richness and strength.
Den kulturella mångfalden är tvärtom en källa till Europas rikedom och styrka.
EnglishMr President, the most important renewable energy source is hydroelectric power.
Herr talman! Av de förnybara energikällorna är vattenkraften den viktigaste.
EnglishIf we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.
Om vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi gå till botten med problemet.
EnglishIt is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.
Den är dessutom en ren energikälla som inte producerar några koldioxidutsläpp.
EnglishMembers of Parliament are a very important source of information for many citizens.
Parlamentsledamöter är en mycket viktig informationskälla för många medborgare.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
En annan positiv detalj är jordbruket, som tidigare varit ett stort bekymmer.
EnglishThe EU is the main source of financial, economic and technical aid for Africa.
EU är den största givaren av finansiellt, ekonomiskt och tekniskt stöd till Afrika.
EnglishA professional club's greatest source of revenue is the sale of television rights.
Försäljningen av tv-rättigheter är den viktigaste inkomstkällan för en proffsklubb.
EnglishWe need UN troops between Serbia and Kosovo, because that is the source of the evil.
Vi måste ha FN-trupper mellan Serbien och Kosovo, för därifrån kommer det onda.
EnglishOil is a costly, non-renewable energy source, which should not be used wastefully.
Olja är en kostsam och icke-förnybar energikälla, som inte bör användas slösaktigt.
EnglishThis command establishes the connection to the data source and closes the dialog.
Det här kommandot skapar anslutningen av datakällan och stänger dialogrutan.
EnglishTobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
Tobaksodling utgör den enda inkomstkällan för ungefär 130 000 europeiska jordbrukare.
EnglishDoctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Läkarna måste fortsätta att vara den viktigaste källan till information om läkemedel.
EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ni säger att Europeiska socialfonden inte kan vara den enda källan till finansiering.
EnglishThere are three options for reporting inappropriate photos based on the image source.
Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.