"space" translation into Swedish

EN

"space" in Swedish

EN

space {noun}

volume_up
Space is the place of innovation and creative imagination par excellence.
Rymden är verkligen en fantastisk plats för förnyelse och kreativ fantasi.
They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process.
De behöver ingen plats, men innehåller information som hjälper dig vid justeringen.
Second, we need to create the space for what I call "managed dissent."
För det andra måste vi ge plats åt vad jag kallar förvaltat oliktänkande.
space (also: chamber, place, room)
We also ask how it intends to distribute the available budget in time and space.
Vi frågar också hur den tänker fördela den tillgängliga budgeten i tid och rum.
In this room there is a computer with support programs and space for working in groups
I biblioteket finns ett rum med en anpassad datorarbetsplats och grupparbetsplats för 5-8 personer
A 'political space at EU level', which many defend, does not exist.
Det finns inte något ”politiskt rum på EU-nivå” som så många talar sig varma för.
space
A missile shield will militarise space, since antiballistic missiles operate in space.
Robotskölden militariserar rymden, avvärjningsrobotarna fungerar i rymden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
En rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
We believe that space has important civil and industrial applications.
Vi anser att rymden har viktiga civila och industriella användningsområden.
We're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
Vi upptäcker att folk kan dela på samma utrymme, göra saker med ledigt utrymme.
This matter concerns our Union space, which is an open space.
Frågan gäller vårt utrymme i unionen som är ett öppet utrymme.
Many cities give bicycles and trains more space and restrict the freedom of cars.
I många städer får cykel och spårvägar mer utrymme och begränsas bilens frihet.
space
volume_up
rymd {comm. gen.}
Know that you shall pay dearly for every cubic inch of our space.
Och vet, att ni kommer att betala dyrt för varje deciliter av vår rymd.
Study Space technology if you want to do research or develop new technologies in the fields of space and aerospace technology.
Studera Rymdteknik om du vill forska eller utveckla ny teknik inom rymd- och flygområdet.
Have you ever transcended space and time?
Har du nånsin överstigit tid och rymd?.
Non-breaking spaces, which keep words together, are on a gray background.
Fast mellanrum, som alltid håller ihop ord, har grå bakgrund.
Spaces are also underlined, unless you mark the Word for word check box.
Även mellanrum och tabbar stryks under om du markerar rutan Ordvis.
The fact that there are spaces here and there is of no interest.
Att det däremellan finns mellanrum, det är ointressant.
Space for peacekeeping operations - one might polemically say, yes, but against whom?
Världsrymden för fredsbevarande åtgärder, då skulle man polemiskt kunna säga: ja, mot vem?
. - I generally welcome Mr Von Wogau's report on space security.
. - (EN) Jag välkomnar i huvudsak Karl Von Wogaus betänkande om världsrymden och säkerheten.
Vi kan av världsrymden göra en fredsrymd.
space (also: amplitude, breadth, expanse, reach)
volume_up
vidd {comm. gen.}
But it can contemplate the vastness of interstellar space.
Men den kan begrunda vidden av den interstellära rymden.
Why should Europe get involved in the far reaches of outer space?
Varför skall Europa engagera sig i världsrymdens vidder?
It is certainly a special feeling to travel over the wide open spaces.
Det är verkligen en speciell känsla att färdas över de stora vidderna.
It is clear that there is still some space in our Europe for public opinion to make its weight felt.
Det är tydligt att det fortfarande finns något svängrum i vårt Europa där den allmänna opinionen kan göra sig gällande.
A smoothly functioning financial market requires a balanced approach, and space for new methods combined with legislation that strengthens the interests of consumers.
Svängrum för nya metoder kombinerat med lagstiftning som stärker konsumenternas intressen.

Synonyms (English) for "space":

space

Context sentences for "space" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishThey use public procurement, without blushing, to encourage their space sector.
De använder offentlig upphandling, utan att rodna, för att främja sin rymdsektor.
EnglishEuropa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
EU är inte enbart en politisk konstruktion, utan ett intellektuellt levande område.
EnglishIn this way, the European space policy will come to be part of Europe's identity.
På detta sätt kommer den europeiska rymdpolitiken att bli en del av EU:s identitet.
EnglishNew insights, techniques and materials often have their origin in space research.
Nya insikter, tekniker och material har ofta sitt ursprung i just rymdverksamheten.
EnglishAs is the case in the railway sector, European air space will be integrated.
Liksom inom järnvägssektorn kommer det europeiska luftrummet att bli integrerat.
EnglishIt is not possible to improvise coordinated action in the space of 24 hours.
Det är inte möjligt att improvisera samordnade åtgärder inom loppet av ett dygn.
EnglishThat is what some people would like to turn the European space programme into.
Det är vad vissa personer skulle vilja göra med det europeiska rymdprogrammet.
EnglishSpace technology is a very important area for policy on research and industry.
Rymdteknologi utgör ett mycket viktigt mål för forskning och industripolitik.
EnglishWe need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
Vi har ett behov av att samarbeta om konfliktlösning i vårt gemensamma område.
EnglishThe labor for the space industry and space research is highly international.
Arbetsmarknaden för rymdindustrin och rymdforskningen är utpräglat internationell.
EnglishEurope’s industrial future also depends, therefore, upon our investment in space.
Europas industriella framtid beror därför också på våra investeringar på rymdområdet.
EnglishIn the space of a few years, imports of wine from outside Europe have doubled.
Under ett par år har importen av vin från utomeuropeiska länder fördubblats.
EnglishPeople have worked very hard and achieved a great deal in a short space of time.
Människorna har arbetat mycket hårt och uppnått en hel del under kort tid.
EnglishThis once again demonstrates Parliament ’ s commitment to and support of space.
Vissa centrala punkter där åsikterna sammanfaller har utkristalliserat sig.
EnglishThis application is used to define the space between the font and the edge of the page.
I programmet kan Du ange avståndet mellan skrivtecknen och papperets sidokanter.
EnglishThe European Union’s involvement in space should cover research in the first instance.
Europeiska unionens engagemang bör i första hand omfatta området rymdforskning.
EnglishUncontrolled bodily functions in a space suit can be rather inconvenient!
Det kan vara ganska obekvämt med okontrollerade kroppsfunktioner i en rymddräkt!
EnglishShows a percentage representing the used space in relation to the full size.
Här anges hur många procent av den totala storlekens minnesutrymme som är upptaget.
EnglishWe also support the need for the military to give up some of their air space.
Vi stöder också behovet av att militären överlämnar en del av sitt luftrum.