"to speak" translation into Swedish

EN

"to speak" in Swedish

EN

to speak [spoke|spoken] {verb}

volume_up
Ultimately, Europe can speak with one voice only if it has nothing to say.
I själva verket kan Europa tala med en enda röst bara för att säga ingenting.
They will now speak out whenever they see evidence of lack of safety culture.
De kommer nu att säga sin mening, var de än ser belägg för brister i säkerhetskulturen.
It would be premature for me to speak today of budgetary consequences.
Det vore alltför tidigt för mig att säga något i dag om budgetkonsekvenserna.
This leads me to speak on behalf of, or to speak for, those who use acronyms.
Detta föranleder mig att tala på akronymanvändarnas vägnar, eller att tala för dem.
I want this afternoon to speak for those who cannot speak for themselves.
Den här eftermiddagen ska jag tala för dem som inte kan tala för sig själva.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
Men de måste vara uppriktiga, inte slingra sig eller tala med kluven tunga.
Please speak to us in words that the citizens and I can understand.
Snälla ni, låt oss uttrycka oss med ord som medborgarna och jag kan förstå.
When I speak about the institutional rules, I have to be very clear.
När jag talar om de institutionella bestämmelserna måste jag uttrycka mig mycket tydligt.
Mr Wolf has the floor to speak against this oral amendment.
Herr Wolf har ordet för att uttrycka sin åsikt om det muntliga ändringsförslaget.
I have two requests to speak in relation to observance of the Rules of Procedure.
Två personer har begärt att få uttala sig om efterlevnaden av arbetsordningen.
We believe that a democratic Turkey must be able to speak out about this itself.
Vi anser att ett demokratiskt Turkiet självt måste kunna uttala sig om detta.
   Mr Voggenhuber will take the floor to speak in favour of the proposal.
   – Johannes Voggenhuber har nu ordet och får uttala sig för förslaget.
to speak (also: to observe)
I have been asked for leave to speak, but there will be no debate thereafter.
Ledamöter har bett att få yttra sig, men det kommer inte att följa någon debatt.
That must be one of the reasons why so few Members are planning to speak.
Det måste vara en av förklaringarna till varför så få ledamöter planerar att yttra sig.
I think that the European Parliament also ought to speak out on this.
Jag tror att Europaparlamentet också bör yttra sig om detta.
I am not aware that the ability to speak Greek is required of MEPs.
Jag känner inte till att parlamentsledamöterna måste kunna tala grekiska.
Two specific questions: when will we be able to speak Catalan in this Chamber?
Två specifika frågor: När kommer vi att kunna tala katalanska här i kammaren?
It will be a very long time before we can speak of a real approximation.
Någon verklig harmonisering kommer man att kunna tala om först efter mycket lång tid.
The family asked me to speak on that occasion on behalf of the European Union, and I did so.
Familjen bad mig att hålla ett tal vid det tillfället för Europeiska unionens räkning, och det gjorde jag.
I said earlier today when we were all, as candidates, invited to speak for five minutes, that I felt we needed to do more politics in this House.
Jag sade tidigare i dag när vi alla, i egenskap av kandidater, uppmanades att hålla ett tal på fem minuter, att jag ansåg att vi behövde utföra mer politiskt arbete i kammaren.
I said earlier today when we were all, as candidates, invited to speak for five minutes, that I felt we needed to do more politics in this House.
(EN) Jag sade tidigare i dag när vi alla, i egenskap av kandidater, uppmanades att hålla ett tal på fem minuter, att jag ansåg att vi behövde utföra mer politiskt arbete i kammaren.

Context sentences for "to speak" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI speak on behalf of myself and my 28 colleagues from the British Labour Party.
Jag talar på min och mina 28 kollegor från det brittiska arbetarpartiets vägnar.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishMr President, I indicated at the beginning that I wanted to speak on the Minutes.
Herr ordförande! Jag begärde ordet från början för att yttra mig om protokollet.
EnglishMr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.
Herr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.
EnglishI speak as the President of the Forum for Construction in the European Parliament.
Jag talar i egenskap av ordförande för [Forum för byggande i Europaparlamentet].
English(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
(DE) Fru talman! Tack så mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
EnglishThese figures speak for themselves and no politicians can or should deny them.
Dessa siffror talar för sig själva och inga politiker kan eller bör förneka dem.
EnglishMoreover, I have noticed that some people speak louder because they are weaker!
Jag har dessutom noterat att vissa människor talar högre för att de är svagare!
EnglishFive Members had already asked to speak and you had spoken on the previous report.
Fem ledamöter har redan begärt ordet och ni yttrade er om det förra betänkandet.
EnglishIs there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
Vill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
EnglishI am delighted about this and I am therefore only going to speak about this field.
Det gläder mig, och därför kommer jag att begränsa mitt inlägg till det området.
EnglishBefore we proceed to the vote, Mr Killilea wishes to speak on a point of order.
Innan vi kommer till omröstningen har Killilea anmält sig för en ordningsfråga.
English. - (SL) Thank you, Mr President, for allowing me to speak.
Rådets tjänstgörande ordförande - (SL) Tack herr talman för att ni gav mig ordet.
EnglishWe need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
Vi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.
EnglishI will speak, as I can at this juncture, only on behalf of the current Commission.
Jag kan på detta stadium bara uttala mig på den nuvarande kommissionens vägnar.
EnglishI will speak, as I can at this juncture, only on behalf of the current Commission.
Jag kan på detta stadium bara uttala mig på den nuvarande kommissionens vägnar.
EnglishThe strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
Enbart de strategiska skälen - ni nämnde några av dem - talar för sig själva.
EnglishMr President, it is to 'railway speak' that we owe numerous figures of speech.
Herr talman! Vi har järnvägarnas språk att tacka för många idiomatiska uttryck.
EnglishI always give extra time to people who speak in a language other than their own.
Jag ger alltid extra tid till dem som talar på ett annat språk än sitt eget.
EnglishBefore starting the votes, Mr Schulz has asked to speak on a point of order.
Innan omröstningen inleds har Martin Schulz bett att få ta upp en ordningsfråga.