"spell" translation into Swedish

EN

"spell" in Swedish

EN spell
volume_up
{noun}

1. general

spell (also: charm, enchantment, magic)
volume_up
förtrollning {comm. gen.}
Even a tiny breath.... will break the spell and the attendants will see you.
Minsta andetag bryter förtrollningen så att vakterna ser dig.
If they don't work, the spell wears off.
Om de inte arbetar bryts förtrollningen.

2. "a short period of time"

spell (also: season, tide, time)
volume_up
tid {comm. gen.}
It is high time this was spelt out in a binding text.
Det är hög tid att detta formuleras uttryckligen i en bindande text.
Are the authors maintaining the resolution or taking my advice, which I spelled out in detail, that this should be withdrawn for a month?
Håller författarna fast vid resolutionen eller lyssnar de på mitt råd, som jag redovisat i detalj, att denna bör hållas tillbaka under en månads tid?
The rejection of the proposed directive on takeover bids will spell the end of any serious attempts to harmonise financial services in the European Union for a long time to come.
Förkastandet av förslaget till direktiv om uppköpserbjudanden ger för lång tid dödsstöten till varje seriöst försök till harmonisering av finansiella tjänster i Europeiska unionen.
spell
volume_up
kort period {comm. gen.} [ex.]

Context sentences for "spell" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can temporarily disable the spell-checker for the field you're typing in.
Du kan inaktivera stavningskontrollen tillfälligt för det fält som du skriver i.
EnglishThere are many people in China for whom this agreement does not spell good news.
Det finns många människor i Kina för vilka detta avtal inte är goda nyheter.
EnglishThe spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.
Förtrollningen håller på att brytas, och shamanens besvärjelser förlorar sin kraft.
EnglishWhen you're done, click the Spell check button again to turn off the feature.
När du är klar klickar du på Stavningskontroll igen så att funktionen inaktiveras.
EnglishOne thing alone is lacking, and, speaking for our group, I will spell out what it is.
En enda sak fattas, och som talesman för min grupp skall jag tala om vad det är.
EnglishI had hoped that the Commission would spell out the options more carefully.
Jag hade hoppats att kommissionen skulle presentera valmöjligheterna mer ingående.
EnglishWhat we have is a mosaic of histories that together spell History writ large.
Vad vi har är en mosaik av historier som tillsammans bildar en historia i större format.
EnglishClick the Spell check button to check your spelling on emails and contact forms.
Klicka på Stavningskontroll om du vill kontrollera stavningen i e-post eller kontaktformulär.
EnglishAs for you Liberals, you should break the spell and stand up for a liberal policy.
Ni liberaler, bryt förtrollningen och stå upp för en liberal politik.
EnglishThis would spell disaster, both for our climate and for our credibility.
Det kan leda till en katastrof, både för vårt klimat och vår trovärdighet.
EnglishNo, they are very different, and I believe that is something we need to spell out very clearly.
Nej, problemen är mycket olika. Jag anser att detta måste understrykas tydligt.
EnglishFuture technology in the hands of these people could spell disaster.
Framtidens teknologi i nutida människors händer kan få katastrofala följder.
EnglishNeither should this, to my mind, spell the painful end of muskrats.
Jag anser inte heller att detta borde innebära ett smärtsamt slut för bisamråttorna.
EnglishThere's a chance that the language you add may not have a spell-checker dictionary available.
Det är inte säkert att det finns någon stavningskontroll för det språk du lägger till.
EnglishClick the Spell check button's drop-down menu and select a language from the Choose language menu.
Klicka på rullgardinsmenyn för Stavningskontroll och välj språk i menyn Välj språk.
EnglishShould the Commission not spell out the precise criteria for the designation of sensitive areas?
Borde kommissionen inte konkretisera kriterierna för definitionen av ömtåliga områden?
EnglishYou should snap out of the spell you are under and vote in favour of the alternative compromise.
Vakna upp ur trollspöets makt och rösta för den alternativa kompromissen.
EnglishI think that there is little more that the European Union needs to spell out to the Turkish Government.
Jag tror inte att EU behöver klargöra så mycket mer för den turkiska regeringen.
EnglishIt is therefore possible to see why renationalisation would spell trouble.
Sålunda bör man också uppfatta risken med åternationalisering.
EnglishIncreasing EU involvement in taxation could spell the death of the nation state.
Att öka Europeiska unionens inblandning i beskattningsfrågor skulle kunna bli slutet för nationalstaten.