EN

spot {noun}

volume_up
1. "fault"
spot
volume_up
fel {comm. gen.}
I would like the record to show that I only voted once but I voted in the wrong spot.
Jag skulle vilja att referatet visar att jag bara röstade en gång, men på fel ställe.
However I have a soft spot for Erasmus because it is very difficult to find fault with that particular programme.
Jag har emellertid en svag punkt för Erasmus, på grund av att det är mycket svårt att finna fel i just det programmet.
Nuclear activity requires emergency plans, spot checks by independent inspectors and factoring-in of the possibility of error or negligence.
Kärnkraftsverksamhet kräver planer vid nödsituationer, stickprover av oberoende inspektörer och bedömning av eventuella fel eller försumlighet.
volume_up
brist {comm. gen.}
Now can anybody spot a flaw in this design?
Är det någon finna bristen i detta upplägg?
Finally, as you said, Mr Gorbach, we are going to close a loophole in the current legislation regarding the blind-spot mirrors fitted to existing heavy goods vehicles.
Slutligen kommer vi, som ni sa, herr Gorbach, att åtgärda en brist i den nuvarande lagstiftningen när det gäller de speglar som ska visa döda vinkeln och som är anbringade på befintliga tunga fordon.
2. "placement"
3. "advertisement"
4. "light"
spot (also: spotlight, brights)
5. "dot"
spot (also: article, dot, item, point)
volume_up
punkt {comm. gen.}
Commissioner, I find that a person's weak spot is very often his or her wallet or purse.
Herr kommissionär, jag anser att människans känsligaste punkt mycket ofta är plånboken.
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Elfordon hjälper de olika typerna av förnybar energi, som har en svag punkt: de är inte konstanta.
The brightest spot in China, which you can see on the edge of the outline here, is Hong Kong.
Kinas klarast lysande punkt, vilken ni ser vid kanten här, är Hong Kong.
spot (also: blotch, cloud, fleck, mark)
However, you have a blind spot, which is the administration of the European Parliament.
Det finns emellertid en vit fläck i Europaparlamentets förvaltning.
We're all unwitting victims of a collective blind spot.
Vi är alla omedvetna offer för en kollektiv blind fläck.
I found another brown spot on my shoulder.
Jag har upptäckt en ny brun fläck på min axel!
spot (also: check, dot, pip, speck)
volume_up
prick {comm. gen.}
The voters' questions and comments are absolutely spot-on.
Dessa väljares frågor och kommentarer är verkligen mitt i prick.
Det var absolut på pricken.
When Peter moves his arm, that yellow spot you see there is the interface to the functioning of Peter's mind taking place.
När Peter rör sin arm, är den gula pricken ni ser där att vara kopplingen till var i Peters hjärna funktionen utspelar sig.
spot
6. "place"
If such spots are seen, the passengers in question are checked separately on the spot.
Om sådana prickar syns kontrolleras passageraren separat på plats.
Hundreds of times over, we have done spot-checks and examined transactions.
Vi har utfört kontroller på plats och undersökt transaktioner oräkneliga gånger.
First of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
För det första, de som befinner sig på plats kan berätta exakt vad de behöver.
Me, I spent most of my whole life... in the same spot.
Jag har bott på samma ställe större delen av mitt liv.
It will also not have the option to make unannounced on-the-spot inspections.
Inte heller skall kommissionen ha möjlighet att göra oanmälda kontroller på ort och ställe.
That many strikes of lightning in one spot?
Så många blixtnedslag på samma ställe.
7. medicine
spot
volume_up
finne {comm. gen.}
We changed it to social diseases and people came along with acne and spots, but nobody came w
Vi ändrade ordet till "sociala sjukdomar" och då började folk komma till oss med acne och finnar, men ingen med könsjukdomar besökte oss längre.
spot
SV

spot {common gender}

volume_up
1. business

Synonyms (English) for "spot":

spot

Synonyms (Swedish) for "spö":

spö
Swedish

Context sentences for "spot" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Dessa politiska tricks är lätta att genomskåda, men detta gör dem inte acceptabla.
EnglishNow, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
Nu har EU-delegationerna på stället fått större befogenhet och fler anställda.
EnglishThe three-step procedure - registration, evaluation and authorisation - is spot on.
Trestegsförfarandet med registrering, utvärdering och godkännande är helt rätt.
EnglishNevertheless, it is true that we do not have a permanent representative on the spot.
Det är förvisso riktigt att det inte finns någon ständig företrädare på platsen.
EnglishI can confirm that the military power could not resolve the problems on the spot.
Jag kan bekräfta att det militära våldet inte kunde lösa problemen direkt på platsen.
EnglishYou're telling me you're here from the motel's parent company doing spot inspections?
Du säger att ni kommer från motellets moderbolag...... och att ni gör inspektioner?
EnglishEffective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.
Effektiva brottmålsprocesser kan bara garanteras av de lokala myndigheterna.
EnglishThey are singing 'Let us march, let us march', while jumping up and down on the spot.
De sjunger ?Låt oss gå, låt oss gå?, medan de hoppar upp och ned på stället.
EnglishAs I have said, my colleague, Commissioner Wallström, is on the spot today.
Som jag sade så är min kollega, kommissionär Wallström, i rampljuset i dag.
EnglishThey are singing 'Let us march, let us march ', while jumping up and down on the spot.
De sjunger? Låt oss gå, låt oss gå?, medan de hoppar upp och ned på stället.
EnglishWe should be encouraged by this small white spot in the middle of the map of Europe.
Vi bör sporras av den där lilla vita fläcken i mitten av Europakartan.
EnglishJust remember that single acne spot that crippled you for several days.
Kom bara ihåg den där enda finnen som gjorde dig lamslagen i flera dagar.
EnglishMoreover, every politician has a soft spot for small and medium-sized enterprises.
Och så är små och medelstora företag ju alla politikers kelgris.
EnglishSudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
Sudan är fortfarande ett oroligt område och i norr förekommer radikal islamism överallt.
EnglishAnybody who attempts to enter is shot on the spot or tried in military courts.
Alla som försöker komma in i staden skjuts på fläcken eller ställs inför rätta i militärdomstolar.
EnglishI can say that, where my own country is concerned, the Task Force’s analysis is absolutely spot-on.
Vad mitt eget land beträffar kan jag säga att specialgruppens analys är helt riktig.
EnglishInstead, they will have to be properly disposed of on the spot by authorised companies.
Nej, de måste vederbörligen hanteras lokalt i godkända företag.
EnglishI can say that, where my own country is concerned, the Task Force’ s analysis is absolutely spot-on.
Vad mitt eget land beträffar kan jag säga att specialgruppens analys är helt riktig.
EnglishThat at least would have put the French Government on the spot.
Det skulle i vilket fall ha varit att lyfta fram den franska regeringen.
EnglishWithout it, how can we spot any inaccurate information on labels?
Hur skall man annars kunna belägga felaktiga uppgifter på märkningen?