EN squarely
volume_up
{adverb}

squarely
squarely

Context sentences for "squarely" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishResponsibility for this rests squarely with Member State governments and authorities.
Medlemsstaternas regeringar och myndigheter är helt och hållet ansvariga för detta.
EnglishThe responsibility for the failure therefore lies fairly and squarely with the Council.
Ansvaret för misslyckandet ligger därför helt och hållet hos rådet.
EnglishFirst, we renewed the Lisbon Agenda and placed the emphasis squarely on growth and jobs.
Först förnyade vi Lissabonmålen och lade betoningen helt och hållet på tillväxt och sysselsättning.
EnglishBut we must squarely face the consequences for structural policy.
Men man måste se konsekvenserna för strukturpolitiken i ögonen.
EnglishIt is therefore incumbent on us to face this crisis squarely.
Vi är därför skyldiga att inte avfärda krisen alltför lättvindigt.
EnglishWhat is more, the Dutch minister Mr Bot even says that he is squarely behind Mr Buttiglione.
Till på köpet hävdar den nederländske ministern Bernard Bot att han helt ställer sig bakom Rocco Buttiglione.
EnglishThe fault lies squarely with the Member State governments.
Felet ligger rätt och slätt hos medlemsländernas regeringar.
EnglishSo if there is blame to be laid in that regard, it should be laid fairly and squarely at the door of the Council.
Om det är någon som ska lastas för detta så är det definitivt rådet.
EnglishThe implications are significant for the agro-food sector overall, which has been struck squarely by this crisis.
Konsekvenserna är stora för denna livsmedelssektor i sin helhet, som har drabbats hårt av krisen.
EnglishPublication must be our presumption and the onus placed squarely on those who seek to withhold it.
Offentliggörande måste bli en förutsättning och skulden måste läggas på dem som öppet försöker förvägra oss det.
EnglishWe have ensured that responsibility for administering EU resources has been placed squarely with the Member States.
Vi har sett till att ansvaret för att förvalta EU:s resurser resolut har lagts hos medlemsstaterna.
EnglishWe have ensured that responsibility for administering EU resources has been placed squarely with the Member States.
Vi har sett till att ansvaret för att förvalta EU: s resurser resolut har lagts hos medlemsstaterna.
EnglishThe CIP is aimed fairly and squarely at SMEs.
– Jag tackar kommissionsledamoten för detta uttömmande svar.
EnglishEurope must demonstrate that it stands squarely behind democracy and not merely supports stability in the region.
Europa måste visa att vi helt och hållet står för demokrati och inte bara stöder stabilitet i regionen.
EnglishThat is aimed squarely at members of the Council.
Detta är helt och hållet riktat till rådets medlemmar.
EnglishThe Georgia we are creating is built squarely on the rule of law, human rights, democracy and peace.
Det Georgien som vi skapar är helt och hållet byggt på rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, demokrati och fred.
EnglishWe voted squarely in favour of the Piecyk report.
Vi har med eftertryck godkänt betänkandet av Piecyk.
EnglishEurope has not looked this question squarely in the face.
EU har inte tagit itu med frågan på allvar.
EnglishSecondly, Venice should be placed squarely within the future Objective 2, which deals with urban decline.
Förslag nummer två: att resolut lägga in Venedig i det framtida mål 2, där det talas om att motverka urbant förfall.
EnglishYou came up through an election campaign in which you fairly and squarely beat Mr Martin and myself and Mr Onesta and Mr Wurtz.
Ni vann en valkampanj, där ni öppet och ärligt slog David Martin, mig själv, Gérard Onesta och Francis Wurtz.