"staff member" translation into Swedish

EN

"staff member" in Swedish

EN staff member
volume_up
{noun}

staff member (also: member of staff)
volume_up
anställd {comm. gen.}
These charts outline the amount of time spent by each staff member on a project and encourage an approach geared towards achieving results.
Dessa scheman ger en koncis bild av den tid som varje anställd ägnar åt ett visst projekt och stöder en metod som är inriktad på att uppnå resultat.
staff member (also: employee)
volume_up
anställd ‏ {comm. gen.}
These charts outline the amount of time spent by each staff member on a project and encourage an approach geared towards achieving results.
Dessa scheman ger en koncis bild av den tid som varje anställd ägnar åt ett visst projekt och stöder en metod som är inriktad på att uppnå resultat.

Synonyms (English) for "staff member":

staff member
English

Similar translations for "staff member" in Swedish

staff noun
to staff verb
member noun

Context sentences for "staff member" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot a lot of money, but it was paying the rent, paying a full-time staff member there.
Inte en massa pengar, men det betalade hyran, och betalade för heltidspersonalen där.
EnglishThe second example is the dismissal of a certain Commission staff member.
Det andra exemplet hänger samman med avstängningen av en av kommissionens tjänstemän.
EnglishDue to a technical error by a new member of staff, this does not appear to have been conveyed to you.
På grund av ett tekniskt fel av en ny medarbetare tycks detta inte ha meddelats er.
EnglishWe are not going to set up a special court for your member of staff.
Vi ska inte inrätta en särskild domstol för er medarbetare.
EnglishWe expect that this will facilitate the recruitment of staff from new Member States in particular.
Vi förväntar oss att det särskilt kommer att underlätta rekryteringen av personal från de nya medlemsstaterna.
EnglishEvery UN staff member has taken cutbacks.
Alla delegationer har fått skära ner.
EnglishI believe that the European Union institutions need to adopt a harmonised approach to the hiring of staff from the new Member States.
Rådets förslag att minska betalningsbemyndigandena för EU: s strukturfonder 2006 med 150 miljoner euro är obegripligt.
EnglishI believe that the European Union institutions need to adopt a harmonised approach to the hiring of staff from the new Member States.
Jag anser att EU:s institutioner måste ha ett samordnat synsätt på anställningen av personal från de nya medlemsstaterna.
English2.Why have the employment quotas based on the principle of a geographic balance still not been achieved for staff from the new Member States?
2.Varför har rekryteringskvoterna för geografisk balans ännu inte uppfyllts för tjänstemän från de nya medlemsländerna?
English(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I, myself, have a staff member who was reliant on an organ transplant.
(DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det finns en person i min personal som behöver en organtransplantation.
EnglishThe third area of discrimination is that all the secretarial staff from the new Member States have been employed in the lowest category.
Det tredje området där det förekommer diskriminering är sekreterare från de nya medlemsstaterna som samtliga har anställts i den lägsta kategorin.
EnglishIn it, Parliament has asked the Council and the Commission once again to take the fate of Arjan Erkel, the abducted staff member of , to heart.
I denna punkt har parlamentet uppmanat rådet och kommissionen att än en gång efterforska vad som har hänt Arjan Erkel, den bortförda medarbetaren från .
EnglishIn addition, a member of staff may be held personally financially liable for the damage incurred by his or her serious personal misconduct.
Dessutom kan en tjänsteman personligen anses vara ekonomiskt ansvarig för den skada som har orsakats genom hans eller hennes allvarliga personliga försummelse.
EnglishAnd, of course, progressively more and more staff from the new Member States will be working in and for the European Union in Brussels and Luxembourg.
Och faktiskt kommer också så småningom fler medarbetare från de nya medlemsstaterna att arbeta i Bryssel eller Luxemburg i och för Europeiska unionen.
EnglishI also welcome the approach of making the Member States liable for financial irregularities committed by the relevant staff from the individual Member States.
Jag välkomnar även att man gör medlemsstaterna ansvariga för finansiella oriktigheter som har begåtts av relevant personal från enskilda medlemsstater.
EnglishI was outside for a moment, and during that time a woman came - most likely a staff member of this House, as my neighbour, Mr Rübig, informs me - and removed my card.
Jag gick ut ett ögonblick. Under tiden kom en dam - det var väl en medarbetare här i huset, som min granne, Rübig, sade - och tog bort mitt kort.
EnglishSuch a programme would, in difficult times for the written press, allow journalists to work for a limited time with editorial staff in other Member States.
Ett sådant program skulle, när det är svåra tider för pressen, göra det möjligt för journalister att under en begränsad tid arbeta med redaktionspersonal i andra medlemsstater.
EnglishNevertheless, like the rapporteur, I welcome the Centre's intention to introduce a pilot system in 2010 for recording the time spent working by each staff member.
Jag välkomnar dock, liksom föredraganden, att centrumet 2010 på experimentbasis vill införa ett system för registrering av den tid som varje person lägger ned på ett projekt.
EnglishWe should ensure that one staff member in every Commission delegation, in 118 countries worldwide, is responsible for reporting and promoting human rights obligations.
Vi måste se till att en tjänsteman i varje kommissionsdelegation, i 118 länder världen över, ansvarar för att rapportera om och främja åtagandena om de mänskliga rättigheterna.
EnglishI consider this to be a decidedly black day in the history of this Parliament, where I have worked for some 29 years: 15 years as a staff member and journalist and 14 as a Member of the House.
Jag anser att det här verkligen är en svart dag för parlamentet, som jag har arbetat för i 29 år: 15 år som medarbetare och journalist samt 14 som ledamot.