"stake" translation into Swedish

EN

"stake" in Swedish

SV

"stake" in English

volume_up
stake {comm. gen.}
EN
EN

stake {noun}

volume_up
stake (also: article, bit, bite, component)
volume_up
del {comm. gen.}
Power is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
Makten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
They have no stake in their village, regional or national economies.
De har ingen del i den lokala, regionala eller nationella ekonomin.
All countries in the world need to have a stake in the international economy through trade.
Alla världens länder behöver ta del av den internationella ekonomin genom handel.
stake (also: pole)
volume_up
stör {comm. gen.}
There are major industrial interests at stake when it comes to food supplements.
Inom området kosttillskott står det stora industriella intressen på spel.
Major financial interests are often at stake.
Det handlar ofta om stora ekonomiska intressen.
To a certain extent, it is the human condition that is at stake in that great country.
På sätt och vis är det mänsklighetens villkor som står på spel i det där stora landet.
stake (also: ante, deposit, effort, input)
Much is at stake: the euro is now a fait accompli and must succeed.
Insatserna är höga: euron har nu beslutats och måste bli en framgång.
There is nothing else at stake in this debate.
Det är den enda insatsen i den här debatten.
De 15 medlemsländerna känner till dessa insatser.
stake (also: allotment, concern, due, lot)
volume_up
andel {comm. gen.}
Then a stake in Endesa was acquired by an Italian company, which is partly public, incidentally.
Sedan förvärvades en andel av Endesa av ett italienskt företag som för övrigt delvis är statligt.
Giving workers a real stake in their companies can only be a positive development both for them and for their firms.
Ett ge arbetstagarna en verklig andel i sina företag kan bara utgöra en positiv utveckling, såväl för dem som för deras firmor.
We must first of all give the poor a stake in their rural economies so that they may own their own land and have an opportunity to build their lives.
Vi måste först och främst ge de fattiga en andel av landsbygdsekonomin, så att de får äga sin egen mark och få möjlighet att bygga upp sin tillvaro.
stake (also: picket, pole)
volume_up
påle {comm. gen.}
The Constitution needs a stake through its heart.
Konstitutionen behöver en påle genom hjärtat.
Instead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
I stället för en påle kunde ett ännu mer dödligt slut vara möjligt, i form av en silverkula.
Soon, the stakes were driven to the heart of the Old Continent.
Snart slog våra trupper sin påle i den gamla kontinentens hjärta.
stake
volume_up
pott {comm. gen.}
stake
volume_up
stake {comm. gen.}
Organ Acusticum at Luleå University of Technology is based on previous results in research and artistic development, but also stakes out new paths for the future.
Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet bygger på tidigare resultat i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete men stakar också ut nya vägar för framtiden.
SV

stake {common gender}

volume_up
stake (also: del, andel, insats, påle)
Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet bygger på tidigare resultat i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete men stakar också ut nya vägar för framtiden.
Organ Acusticum at Luleå University of Technology is based on previous results in research and artistic development, but also stakes out new paths for the future.

Synonyms (English) for "stake":

stake

Synonyms (Swedish) for "stake":

stake

Context sentences for "stake" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope's credibility is at stake. Europe needs every single one of its farmers.
Europas trovärdighet står på spel och EU behöver varenda en av sina jordbrukare.
EnglishEven so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
Dessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
EnglishWhat are at stake are both Europe's model of society and its democratic identity.
Det som står på spel är både EU:s samhällsmodell och dess demokratiska identitet.
EnglishIt is considerable, but it is still modest in comparison with what is at stake.
De är betydande, men de är fortfarande blygsamma jämfört med vad som står på spel.
EnglishWhen patients' safety is at stake, any form of discrimination is unacceptable.
När patienternas hälsa står på spel är ingen form av diskriminering godtagbar.
EnglishWhat is ultimately at stake is nothing other than the viability of our currency.
Vad som till syvende och sist står på spel är inget annat än vår valutas överlevnad.
EnglishThey are quite elementary and the credibility of biotechnology is at stake here.
De är faktiskt grundläggande, och det är genteknikens trovärdighet som står på spel.
EnglishWhat is at stake is too great for us to be able to not make this meeting a success.
Det som står på spel är för viktigt för att vi skall misslyckas vid detta möte.
EnglishThe democratic nature of the institutions of the European Union is at stake.
Det är själva demokratin som står på spel för Europeiska unionens institutioner.
EnglishThat is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
Det är den fråga som står på spel i debatten och i det mandat ni har i dag.
EnglishWe will only succeed if everyone feels that they have a stake in Europe’s success.
Om vi skall lyckas måste alla känna att de har mycket att vinna på EU:s framgångar.
EnglishMuch is at stake with the forthcoming elections in this densely populated country.
Det är mycket som står på spel i de kommande valen i detta tätbefolkade land.
EnglishLet us also bear in mind that our health and that of our children are at stake here.
Vi får inte heller glömma att det är vår och våra barns hälsa som står på spel.
EnglishLet us return, however, to stocking density, which is the main criterion at stake.
Låt oss dock återgå till beläggningsgraden, som är den huvudfråga som står på spel.
EnglishWhat is at stake is our dignity as the representatives of the European people.
Det som står på spel är vårt anseende som representanter för det europeiska folket.
EnglishThe issue is important and essential aspects of the internal market are at stake.
Frågan är viktig och väsentliga aspekter av den inre marknaden står på spel.
EnglishWe abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
Vi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.
EnglishFundamental values, such as equality, solidarity and democracy, are at stake.
Grundläggande värderingar, som jämlikhet, solidaritet och demokrati, står på spel.
EnglishThe health of sportsmen and women is at stake, both professional and amateur.
Det gäller idrottsmännens hälsa, oberoende av om de är proffs eller amatörer.
EnglishIn fact, the future and credibility of the European policy on fisheries is at stake.
Det gäller nämligen den europeiska fiskeripolitikens framtid och trovärdighet.