"stars" translation into Swedish

EN

"stars" in Swedish

EN stars
volume_up
{plural}

stars
Likewise, for the young stars, or in contrast, the young stars, they just should not be there.
Likaledes, för de unga stjärnorna, eller i motsats till, de unga stjärnorna ska helt enkelt inte vara där.
Right behind the President, you see the image of Europe with the twelve stars.
Strax bakom talmannen ser ni Europeiska unionens symbol med de tolv stjärnorna.
The stars symbolise the ideals of unity, solidarity and harmony among the peoples of Europe.
Stjärnorna symboliserar idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk.

Context sentences for "stars" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf a hotel has two, three or four stars, this must be very clearly formulated.
Om ett hotell har två, tre eller fyra stjärnor måste det mycket klart formuleras.
EnglishThe flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.
Unionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.
EnglishThey have the ambition and the capacity to grow and to become the 'stars' of tomorrow.
De har ambitionen och kapaciteten att växa och bli morgondagens ”stjärnor”.
EnglishStars will orbit the black hole in the very same way that planets orbit the sun.
Stjärnor kommer kretsa runt det svarta hålet på samma sätt som planeter kretsar runt solen.
EnglishThere is an abundance of young stars, so it's the exact opposite of the prediction.
Det finns ett överflöd av unga stjärnor, så det är den exakta motsatsen av förutsägelsen.
EnglishThe European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
EU-flaggan föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.
EnglishAnd over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.
Och under experimentet har dessa stjärnor flyttat sig oerhört mycket.
EnglishThe Council of Europe adopts the blue flag with 12 gold stars as its emblem.
Europarådets ministerråd antar den blåa flaggan med tolv gyllene stjärnor som sitt emblem.
EnglishIn theory, yes, assuming that our star-charts have the same stars.
I teorin ja, förutsatt att stjärnornas relativa position motsvarar vår databas.
EnglishGroupies sleep with rock stars ' cause they wanna be near someone famous.
Groupies ligger med rockstjärnor därför de vill vara nära någon berömd.
EnglishThere will be music, dancing, and of course... the biggest stars in Hollywood!
Det blir musik, dans och förstås de största Hollywoodstjärnorna!
EnglishI am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
Jag är benägen att anse att ödet gynnar oss i detta hänseende.
EnglishAnd some stars die spectacularly in a supernova explosion, leaving remnants like that.
Och vissa stjärnor dör spektakulärt i en supernovaexplosion, och lämnar kvarlevor som den här.
EnglishWhat you expect there is that old stars should be very clustered around the black hole.
Vad man förväntar sig är att gamla stjärnor borde vara väldigt samlade kring det svarta hålet.
EnglishAnd the most complex things are ourselves, midway between atoms and stars.
Och de mest komplexa sakerna vi känner till är oss själva, halvvägs mellan atomer och stjärnor.
EnglishIf we do it with a lot of stars, people will say it is only propaganda.
Om vi gör det med en massa stjärnor så kommer människor att säga att det bara är propaganda.
EnglishThe flag showing a circle of 12 golden stars on a blue background always fascinates me.
Flaggan som föreställer en cirkel av 12 gula stjärnor på blå botten, har alltid fascinerat mig.
EnglishAnd there was no carbon and oxygen in the universe throughout the first generation of stars.
Och det fanns varken kol eller syre i universum under de första generationerna av stjärnor.
EnglishAnd there are a hundred billion stars in that galaxy, just to give you a sense of scale.
Och det finns hundra miljarder stjärnor i den galaxen, bara så att ni får en känsla för skalan.
EnglishAnd the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.
Och verktyget vi använder för att observera detta är det sätt stjärnor kretsar runt ett svart hål.