EN

start {noun}

volume_up
1. general
We have made a start, a good start and must progress hand in hand.
Vi är bara i början, en bra början, som vi tar itu med tillsammans.
Will it be at the start of this afternoon ’ s sitting or at some other time?
Blir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
Amsterdam was the start of a new phase, not a continuation of the Maastricht phase.
Amsterdam är början på en ny fas, inte en fortsättning på Maastricht-fasen.
It is indeed regrettable that the start of this system has been delayed.
Det är verkligen beklagligt att systemets start har skjutits upp.
Despite a very bad start, I think the compromise text is satisfactory.
Trots en mycket dålig start anser jag att kompromisstexten är tillfredsställande.
Despite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
Trots en försenad start har programmet Ungdom visat sig vara ett ovärderligt program.
Having a mentor can give you a head start into work when you are done with your studies!
Att ha en mentor kan ge dig ett försprång ut i arbetslivet när du är klar med dina studier!
Europe has a sizeable head start in public transport.
Europa har ett stort försprång på området kollektivtrafik.
If everybody else had to drive, we have a three-hour head start.
Om alla andra har kört har vi tre timmars försprång.
start (also: departure)
start (also: bob, bobble, bout, flash)
But as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
Men så snart de gick förbi den så började den klättra upp för väggen i ryckande rörelser.
Once you start cutting things in half, you kind of get carried away, so you see we cut the jars in half as well as the pan.
När man väl börjar skära saker itu, så rycks man med, så ni kan se att vi delade på burkarna likväl pannan.
(Laughter) I hunched my shoulder, I picked my backpack up again and I started walking.
(Skratt) Jag ryckte på axlarna, plockade upp min ryggsäck och jag började att vandra igen.
start
start (also: starting)
start
2. business
start (also: commissioning)
SV

start {common gender}

volume_up
1. general
Det är verkligen beklagligt att systemets start har skjutits upp.
It is indeed regrettable that the start of this system has been delayed.
Trots en mycket dålig start anser jag att kompromisstexten är tillfredsställande.
Despite a very bad start, I think the compromise text is satisfactory.
Trots en försenad start har programmet Ungdom visat sig vara ett ovärderligt program.
Despite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
Unionen förordar att omfattande WTO-förhandlingar skall startas år 2000.
The Union supports the commencement of broad-based WTO talks to take place in 2000.
De fem år som föredraganden hänvisar till är de fem år som förflöt mellan de utvärderade projektens start och den slutliga utvärderingen.
The five years cited by your rapporteur refer to the period between the commencement of the projects evaluated and the final evaluation.
De gör det möjligt för oss att rösta för eurons start med elva medlemsstater.
It makes it possible for us to agree to launching the euro with 11 Member States.
Launching Netscape Messenger
förklaring 23 om unionens framtid och starten för en " omfattande och ingående debatt ";
Declaration 23 on the future of the Union, and the launching of a wide-ranging and in-depth debate;
Man ville att diskussionerna skulle vara mer öppna redan från start.
It did want discussions to be more open from the outset.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’ s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
Vill du göra akademisk karriär är Luleå tekniska universitet en utmärkt start.
If you want to pursue an academic carrier LTU is an excellent starting point.
Denna strid måste utkämpas på politisk nivå, med start i Genève.
This is a battle that must be fought at a political level, starting in Geneva.
Sedan visas hela bildserien igen, med start från bild 1.
Then the whole sequence begins again, starting from image 1.
2. aviation

Context sentences for "start" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClaude Turmes referred at the start of his speech to Martin Luther King's dream.
Claude Turmes talade i inledningen av sitt anförande om Martin Luther Kings dröm.
EnglishPresident Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
President Karzais installationstal var ett välkommet löfte om en sådan nystart.
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
EnglishWe have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.
EnglishIn any case, the fax number must start with the characters @@# and end with @@.
Faxnumret måste i varje fall inledas med tecknen @@# och avslutas med tecknen @@.
EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Sådana spänningar och problem måste lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
EnglishWe hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers.
Vi hoppas att även utbetalningarna till bönderna skall kunna komma i gång i år.
EnglishThis is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
Denna budget kommer att bidra till att bekämpa arbetslöshet och få igång ekonomin.
EnglishSo in the process, I start thinking, well what else might they know about me?
Mitt i detta började jag fundera över vad mer de skulle kunna vilja veta om mig.
EnglishWe can now get to work and start the development of the details of the strategy.
Vi kan nu skrida till verket och inleda utarbetningen av strategins detaljer.
EnglishWe only need to ensure that our hands are not tied before we can start the debate.
Vi behöver bara se till att vi inte har bundit upp oss innan vi inleder debatten.
EnglishStart_num (optional) is the position in the text at which to begin the search.
position (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
EnglishMy proposal would be to start at five, which is a fifth of the Member States.
Mitt förslag är att man börjar med fem, vilket är en femtedel av medlemsstaterna.
EnglishI also believe that it is unwise to start moving people around unnecessarily.
Vidare anser jag att det är oklokt att flytta runt människorna själva i onödan.
EnglishLet’s say you need a new coffee table, so you start searching for [ coffee t ].
Tänk dig att du behöver ett nytt soffbord, så du börjar söka efter [ soffb ].
EnglishPosition (optional) is the position in the text where the search is to start.
position (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
EnglishMr President, I would like to start by congratulating you on your re-election.
Herr talman! Först och främst vill jag gratulera er till att ni blivit omvald.
EnglishI will start with the reasoning behind the proposal: is there really a problem?
Jag börjar med resonemanget bakom förslaget: Finns det verkligen ett problem?
EnglishWhat that means is that, if the criteria have been met, negotiations have to start.
Detta betyder att om kriterierna har uppfyllts så måste förhandlingar påbörjas.
EnglishWe hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.
Vi hoppas på ett positivt resultat, så att diskussionen om utvidgning kan påbörjas.