"to start out" translation into Swedish

EN

"to start out" in Swedish

EN to start out
volume_up
{verb}

to start out (also: to begin, to commence, to go ahead, to go to)
So for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.
Så, alla vi som är här idag kan väl börja med att erkänna att vi är lyckligt lottade.
I think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.
Jag vill börja med att prata lite om just vad autism är.
I want to start out by saying, I talk about this -- about keeping women in the workforce -- because I really think that's the answer.
Jag vill börja med att säga att jag talar om detta -- om att hålla kvar kvinnor i arbetslivet -- för att jag verkligen tror att det är lösningen.
to start out (also: to cut, to go, to set off, to start)

Context sentences for "to start out" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNor can we reasonably start out from the assumption that impact assessment is easy.
Inte heller kan vi rimligen utgå ifrån antagandet att konsekvensbedömning är lätt.
EnglishThe fossil fuel supply will start to run out over the next few decades.
   . – De fossila bränslena kommer att ta slut under de närmaste decennierna.
EnglishBut the fishing vessels are being fitted out to start the fishing season even now.
Emellertid rustar sig fiskebåtarna redan nu för att inleda fiskekampanjen.
EnglishPoisoning children in this fashion is no way to start them out on life.
Att förgifta barn på det här sättet är inte att ge dem en bra start i livet.
EnglishWe must not become hysterical and start striking out because a procedure has been instituted.
Vi får inte bli upprörda och fara i väg bara för att ett förfarande har inletts.
EnglishIn the Commission proposals we start out with a 7 % reduction in agricultural premia.
I förslagen från kommissionen utgår man ifrån en minskning på 7 % på åkerbrukspremierna.
EnglishWe expect to start hauling out the bodies in perfect condition with their DNA.
Vi väntade nästan att finna kroppar perfekt bevarade med sitt DNA.
EnglishBut when you guys start to cut me out of the conversation, that's when it gets a little strange.
Men när ni killar börjar stänga ut mig från samtalet, börjar det bli konstigt.
EnglishPoisoning children in this fashion is no way to start them out on life.
Det är anledningen till att ftalater bör förbjudas i alla leksaker.
EnglishOnce they start handing out grades for destruction of school property, I'll be in good shape.
skadegörelse av skolans egendom, så kommer jag att ligga bra till.
EnglishIn any case, we will start by setting out a series of framework conditions within which the industry can work.
I varje fall kommer ramvillkor att fastställas, vilka industrin kan arbeta med.
EnglishWe should start by sorting out our own environment, and do it at once.
Vi borde först ta hand om vår egen miljö, och det genast.
EnglishNor can we reasonably start out from the assumption that impact assessment is easy.
Vad lagstiftningen faktiskt har åstadkommit är fortfarande kontroversiellt i åratal efter det att den har antagits.
EnglishI believe Mr van Velzen is too dismissive in saying that many of those who start out do not continue.
Jag tycker att van Velzen alldeles för lättvindigt säger att för många nystartade företag inte expanderar.
EnglishThis is the reality we must start out from, and this was also the reality when NATO intervened there.
Detta är den verklighet som vi måste utgå ifrån, och detta var också verkligheten när Nato ingrep i området.
EnglishI fear that this is what happens when groups do not coordinate and start acting out of order.
Jag är rädd för att det här är vad som händer när grupper inte har någon samordning, utan börjar agera hur som helst.
EnglishTo the point at which the planes start to fall out of the sky?
Till den nivå då flygplanen börjar ramla ner?
EnglishBut may I start by pointing out that Luxembourg truly meant a lot more than education, education, education, and EMU.
Men skulle jag redan nu kunna få nämna att Luxemburg betydde mycket mer än lära, lära, lära och EMU?
EnglishWe would start by pointing out that, as far as we are concerned, the matter is not technical, it is highly political.
Vi vill först av allt betona att det för oss inte handlar om en teknisk fråga, utan om en djupt politisk.
EnglishWe want it to start out on the road towards Europe.
Vi vill att landet ska röra sig mot Europa.