EN start-up
volume_up
{noun}

start-up
volume_up
nyetablering {comm. gen.} (företag)

Context sentences for "start-up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the European Union 6.5 % of all investments are made in start-up enterprises.
I Europeiska unionen går 6, 5 procent av alla investeringar till nystartade företag.
EnglishIn the United States 37 % of all investments find their way to start-up enterprises.
I Förenta staterna hamnar 37 procent av alla investeringar i nystartade företag.
EnglishGovernments themselves should start up action plans for a package of policies.
Själva regeringarna bör utveckla handlingsplaner som rör flera politikområden.
EnglishWe are not talking in terms of huge investments to start up local production.
Det är inte tal om några jättestora investeringar för att starta en lokal produktion.
EnglishWhen there is collaboration, projects start up that would not otherwise.
När det rör sig om samarbete startar projekt som annars inte skulle ha startat.
EnglishFrom this point of view, I support the programme of start-up facilities for smallSMEs.
I det avseendet stöder jag programmet inriktat på startstöd till små företag.
EnglishWe will also start up investment projects, for instance with the sea port.
Vi kommer också att inleda investeringsprojekt, med hamnstaden till exempel.
EnglishLet the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
Vänta tills systemet har körts ett par timmar. Därefter bör annonserna börja visas.
EnglishBut as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
Men så snart de gick förbi den så började den klättra upp för väggen i ryckande rörelser.
EnglishIFS Rådgivning (IFS advice) helps immigrants to start up and develop businesses in Sweden.
IFS Rådgivning  hjälper invandrare att starta och utveckla företag i Sverige.
EnglishIn which areas must the developing country use the start-up funding?
Inom vilka områden måste den inledande finansieringen användas i utvecklingslandet?
EnglishWho will ensure that the start-up funding is used in accordance with the law?
Vem övervakar att denna inledande finansiering används på rätt sätt?
EnglishQueues of people start lining up at my house (Laughter) to charge their mobile phone.
Köer av folk började rada upp sig utanför mitt hus (Skratt) för att ladda sin mobiltelefon.
EnglishI will start with the tightening up of security and the erosion of civil liberties.
Jag börjar med upptrappningen av säkerheten och urholkningen av de medborgerliga rättigheterna.
EnglishAnd I think the environmental movement has to grow up and start to think about what progress is.
Och jag tror att miljörörelsen behöver växa upp och börja tänka på vad framsteg är.
EnglishRestrictions have been placed on the formalities necessary to start up in business.
De formaliteter som krävs för att starta företag har begränsats.
EnglishWe want to make it easier for young entrepreneurs to start up businesses.
Vi vill göra det lättare för unga entreprenörer att starta företag.
EnglishBut soon, when the time comes to deal with Budget 2000, the same discussion will start up again.
Men inom kort, under behandlingen av budgeten 2000, börjar samma diskussion på nytt.
EnglishProfessor Andreas Larsson was recruited to start up the research group of Applied Physics.
Professor Andreas Larsson är den som fått förtroendet att bygga upp ämnet tillämpad fysik.
EnglishEntrepreneurs who start up new businesses and launch new ideas produce jobs and create growth.
Entreprenörer som startar nya företag och lanserar nya idéer skapar jobb och tillväxt.