EN

step {noun}

volume_up
1. general
It is a step in the right direction - not a big step, but a step nonetheless.
Det är ett steg i rätt riktning - inte ett stort steg - men likväl ett steg.
It is a small step but a good one, and above all it is a step in the right direction.
Förvisso ett litet steg, men ändå ett steg och ett steg i rätt riktning.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
Denna kompromiss är bara ett första steg, men det är ett steg i rätt riktning.
step (also: act, action, arrangement, measure)
That is a welcome and necessary step, but it needs to be done in the right way.
Det är en välkommen och nödvändig åtgärd, men den måste utföras på ett korrekt sätt.
This is a step which, in the first place, discriminates profoundly against women.
Denna åtgärd är för det första djupt diskriminerande för kvinnor.
The problems that we are experiencing would justify this unusual step.
Den tragedi vi upplever skulle motivera denna ovanliga åtgärd.
The peoples of Europe should be concerned and, at the same time, should step up their fight.
Folken i Europa borde vara oroade och, samtidigt, trappa upp kampen mot detta.
We should put the money together to step up our research capacity.
Vi bör sammanföra pengarna för att trappa upp vår forskningskapacitet.
We will resume and step up our campaigns to educate young people.
Vi kommer att återuppta och trappa upp våra kampanjer för att utbilda ungdomar.
step (also: degree, extent, gradation, grade)
volume_up
grad {comm. gen.}
The measure of agreement reached in Cancún is a step in that direction.
Den grad av enighet som uppnåddes i Cancún är ett steg i den riktningen.
This represents an enormous step forward, which I very much welcome.
Detta är ett enormt framsteg, som jag välkomnar i mycket hög grad.
This is very much in line with what I have announced as the next logical and necessary step.
Detta ligger i hög grad i linje med det som jag tillkännagett som nästa logiska och nödvändiga steg.
Frankly I think it is more a stepping stone, because there are still plenty of difficult waters around where we are treading at the moment.
För att vara uppriktig är det mer av ett trappsteg på vägen, för vi är fortfarande omgivna av svårigheter och måste se upp med var vi sätter fötterna.
step (also: tread)
It is impossible to get on and off vehicles with high steps.
Det är omöjligt att stiga på och av fordon med höga fotsteg.
There is mention of a radius of between 2.5 mm and 5 mm for corners, of retractable steps, of obvious markings on edges and even of hot drink vending machines and cooking equipment.
Där talar man om en radie mellan 5 och 2, 5 mm för hörnen, om infällbara fotsteg, om konstaterade kantmarkeringar och till och med om kokkärl och automater för varma drycker.
2. music

Context sentences for "step" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
Det är ett stort framsteg att arbetsmarknadsministrarna träffas i G20-sammanhang.
EnglishI believe the report on which we are voting today is a significant step forward.
Jag tror att betänkandet som vi röstar om här i dag är ett väsentligt framsteg.
EnglishThis is the first and a fundamental step towards full integration into society.
Detta är det första grundläggande steget mot fullständig integrering i samhället.
EnglishSo the next step for our democracies are transparent and verifiable elections.
Så det nästa steget för våra demokratier är transparenta och kontrollerbara val.
EnglishBut it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
Men det är en del av överträdelseförfarandet och betraktas som det första steget.
EnglishIt is a step forward, one that deserves our admiration and our greatest respect.
Det är ett framsteg, ett framsteg som förtjänar vår beundran och djupaste respekt.
EnglishIn cloning mammals we are taking the first step into Huxley's Brave New World.
Med kloningen av däggdjur tar vi det första steget in i Huxleys sköna nya värld.
EnglishI also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.
Jag framförde också att jag sympatiserar med och förstår det han just har gjort.
English   Mr President, the programme for research and technology is a real step forward.
   – Herr talman! Programmet för forskning och teknik är ett verkligt framsteg.
EnglishWe can do our best and this directive is a major step forward in achieving that.
Vi kan göra vårt bästa och direktivet utgör ett stort framsteg för att uppnå detta.
EnglishIt is for the Commission to propose such a step for consideration by the Council.
Det åligger kommissionen att föreslå ett sådant beslut för rådets övervägande.
EnglishIt will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
Vi kommer också att öka öppenheten, vilket flera ledamöter med rätta efterlyste.
EnglishWith a single-click on this icon, the upper spacing can be decreased step by step.
Genom att klicka på den här ikonen minskar du det övre styckeavståndet stegvis.
EnglishWe will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.
Vi kommer att lägga fram en djärv resolution om det andra steget i 2020-strategin.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
När det gäller detta ligger Europa definitivt steget före andra kontinenter.
EnglishIt is also essential to step up controls and put an end to unfair competition.
Det är också viktigt att öka kontrollerna och sätta stopp för orättvis konkurrens.
EnglishIn terms of emission reductions, not a single step forward was taken in Montreal.
När det gäller utsläppsminskningar gjordes inte ett enda framsteg i Montreal.
EnglishThe three-step procedure - registration, evaluation and authorisation - is spot on.
Trestegsförfarandet med registrering, utvärdering och godkännande är helt rätt.
EnglishThe so-called Euro 6 step brings limit values that are ambitious and realistic.
Den så kallade Euro 6-etappen medför målmedvetna och realistiska gränsvärden.
EnglishIt is not enough simply to increase resources and step up police cooperation.
Det räcker inte bara med ökade resurser och förstärkt samarbete mellan poliser.