EN still
volume_up
{noun}

still
volume_up
stillbild {comm. gen.}
still
volume_up
stillhet {comm. gen.} [poet.]
still (also: distillery)
still (also: distiller)
still
volume_up
filmbild {comm. gen.}

Context sentences for "still" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
Dessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
EnglishIt is true that this second pillar is still a little less solid than the first.
Det är visserligen riktigt att den andra pelaren är litet tunnare än den första.
EnglishTo this day, 2 500 are still missing, which is causing much suffering in Kosovo.
Än i dag saknas 2 500 personer, vilket ger upphov till stort lidande i Kosovo.
EnglishThe world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.
Världen, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.
EnglishThe target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
Harmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
EnglishI think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.
Jag menar att vi måste fortsätta att ta upp denna fråga och förbättra situationen.
EnglishHowever, there is still a lot to be done on the basis of recommendations made.
Det återstår emellertid mycket att göra på grundval av gjorda rekommendationer.
EnglishThe second problem still to be resolved concerns economic and social cohesion.
Det andra problem som kvarstår rör den ekonomiska och sociala sammanhållningen.
EnglishThis is still the position today of your rapporteurs, Mr Wyn and Mr Koukiadis
Detta är än i dag den ståndpunkt som intas av föredragandena, Wyn och Koukiadis.
EnglishI am not sure whether this is still the case or what the present situation is.
Jag är inte säker på att det stämmer eller vilken den nuvarande situationen är.
EnglishI want to be quite emphatic about that, because I still recall certain discussions.
Jag vill gärna betona detta eftersom jag har vissa diskussioner i färskt minne.
EnglishThere is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
Det finns mycket kvar att göra i detta område, och en hel del måste förbättras.
EnglishThe situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
Situationen förvärras ytterligare eftersom ett allt större antal människor berörs.
EnglishPortuguese producers are still suffering from the ban on beef and veal exports.
De portugisiska producenterna har också tyngts av exportembargot för nötkött.
EnglishI believe the Swedish Presidency still has a pledge to honour in this respect.
Jag tror att den svenske rådsordföranden här har ytterligare ett löfte att infria.
EnglishThis adds a Placed closed tag to your listing, which will still appear on Google.
Detta lägger till taggen Platsen stängd till uppgifterna och visas på Google.
EnglishUnemployment is still 'an absolute evil' in today's Europe, destroying our society.
I dagens Europa är arbetslösheten " ett absolut ont" , som förstör vårt samhälle.
EnglishThat circumstance, which cannot be avoided, makes matters still more complex.
Detta faktum, som man inte kan bortse ifrån, gör saker och ting mer komplicerade.
EnglishThe problem of scope as regards the various types of health problem still remains.
Återstår så problemet med tillämpningsområdet för olika typer av hälsoproblem.
EnglishOf course, you will be aware that we are seeking to enhance the Pact still further.
Ni skall naturligtvis vara medvetna om att vi försöker stärka pakten ytterligare.