"strait" translation into Swedish

EN

"strait" in Swedish

EN strait
volume_up
{noun}

strait (also: inlet)
Large tankers pass through these straits every day.
Stora tankfartyg går dagligen genom dessa sund.
- (ES) Mr President, on 12 August there was a collision in the Strait of Gibraltar between the New Flame cargo vessel and the Torm Gertrud oil tanker.
Den 12 augusti kolliderade lastfartyget New Flame och oljetankern Torm Gertrud i Gibraltar sund.
Not so long ago, we talked about the trafficking in human beings at the Strait of Gibraltar, and this was also referred to a moment ago.
För inte så länge sedan talade vi här om människosmugglingen vid Gibraltar sund.
strait (also: dilemma, hole, pickle, scrape)
volume_up
knipa {comm. gen.}
Economies are in dire straits all over the world.
Ekonomier över hela världen befinner sig nu i knipa.
Greece is on its backside; Spain, your country, is in dire straits as well.
Grekland är i knipa, och ert land Spanien har också stora svårigheter.
This is why the European Council urged the Burmese authorities to introduce urgent measures facilitating access to help for people who are in dire straits.
Därför uppmanade Europeiska rådet myndigheterna i Myanmar att vidta omedelbara åtgärder för att underlätta tillgången till hjälp för människor i förfärliga trångmål.
This solidarity mechanism would provide stable financing for Member States in dire straits, would make budgetary supervision more effective and would significantly improve liquidity.
Denna solidaritetsmekanism skulle tillhandahålla stabil finansiering för medlemsstater i trångmål, göra budgettillsynen effektivare och avsevärt öka likviditeten.
strait (also: bind, pass, dire situation)
volume_up
svår situation {comm. gen.}
The Lisbon Strategy is in dire straits because of the failure to implement legislation by Member States.
Lissabonstrategin är i en svår situation på grund av medlemsstaternas misslyckande med att genomföra lagstiftningen.
Finally, we must not forget that ordinary Zimbabweans are in desperate straits and need basic aid now just to keep going.
Till sist får vi inte glömma att vanliga zimbabwier befinner sig en mycket svår situation och behöver grundläggande stöd enbart för att hålla sig på fötter.

Synonyms (English) for "strait":

strait

Context sentences for "strait" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are now on the home strait with regard to the implementation of the EU cohesion policy.
Vi är nu på upploppet när det gäller genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik.
EnglishIt applies a budgetary strait-jacket, but offers no measures to combat fiscal competition.
Den erbjuder en budgetär tvångströja men inga åtgärder mot skattekonkurrens.
EnglishThe point is how to prevent disasters like the one which happened in the Strait of Kerch.
Frågan är hur man ska kunna förhindra katastrofer som den som inträffade i Kertjsundet.
EnglishFor us, this stability pact is not a strait-jacket for our economies.
För oss är denna stabilitetspakt inte en tvångströja för våra ekonomier.
EnglishThat is how the Malacca Strait got rid of pirates a few years ago.
Det var så man fick bort piraterna från Malackasundet för några år sedan.
EnglishVietnam has not been liberated from the communist strait-jacket, no more than has Laos, or Cambodia.
Vietnam har inte blivit mer fritt från kommunismens ok än vad Laos och Kambodja blivit.
EnglishIt is not acceptable that armed force across the Taiwan Strait should be a means of making policy.
Det är inte godtagbart att vapenmakt över Taiwansundet skall vara ett sätt att föra politik.
EnglishThe Commission is asking us to take decisions within a strait-jacket.
Kommissionen ber oss att fatta beslut i en tvångströja.
EnglishThe United Kingdom needs the European single currency like a drowning man needs a strait jacket.
Storbritannien behöver den gemensamma europeiska valutan lika mycket som en drunknande behöver en tvångströja.
EnglishI gave just two examples: one on the Strait of Messina and the other on the River Seine a few days ago.
Jag gav just två exempel: en olycka i Messinasundet och en annan på floden Seine för några dagar sedan.
EnglishWe also need to take account of the strategic, albeit precarious balance that currently exists in the Taiwan Strait.
Det är av avgörande betydelse att vår strategi i frågan är så enad och samlad som möjligt.
EnglishWithin a certain budgetary strait-jacket, we shall selectively have to cut back on certain items.
Inom en viss budgetär tvångströja, det vill säga att vi selektivt kommer att behöva minska vissa budgetposter.
EnglishText: Swiss Alps Strait of Gibraltar crossing English Channel crossing Commentator: There he goes.
Text: Schweiziska alperna Korsning av Gibraltarsundet Korsning av Engelska kanalen. ~~~ Kommentator: Där är han iväg.
EnglishWe also need to take account of the strategic, albeit precarious balance that currently exists in the Taiwan Strait.
Vi måste också ta hänsyn till den strategiska, låt vara betänkliga balansen som just nu råder i Taiwansundet.
EnglishIn this regard we have also noted some recent positive developments in the cross-strait situation.
I detta avseende har vi också konstaterat att det nyligen har skett en viss positiv utveckling i förbindelsen mellan Kina och Taiwan.
EnglishIt is not acceptable that armed force across the Taiwan Strait should be a means of making policy.
Vid en tidpunkt då Folkrepubliken Kina hotar Taiwan med att bruka av vapenmakt skulle ett hävande av vapenembargot vara helt fel budskap.
EnglishSubject: Ban on oil tankers in the Strait of Bonifacio The Strait of Bonifacio is an extremely dangerous passage for shipping.
Angående: Förbud mot oljetransporter genom Bonifaciosundet Bonifaciosundet är en extremt svårnavigerad farled.
EnglishTheir implementation is indispensable for the prevention of events like the one in the Strait of Kerch in the Black Sea region.
Att dessa åtgärder vidtas är en förutsättning för att olyckor som den i Kertjsundet i Svarthavsregionen ska kunna förhindras.
EnglishThe way things are going, it will not be long before they have us all flying in strait-jackets and disposable hospital slippers.
Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer vi snart att tvingas flyga iklädda tvångströjor och sjukhustofflor för engångsbruk.
EnglishIt is a dangerous strait-jacket.