EN stress
volume_up
{noun}

1. general

stress (also: pressure, strain)
volume_up
stress {comm. gen.}
Regarding legislation on stress, an analysis has been undertaken.
När det gäller lagstiftning om stress, har en analys inletts.
Certain features of our civilisation, notably stress, play their part too.
Vissa inslag i vår civilisation, särskilt stress, spelar också in.
Stress linked to the insecurity of their jobs is also extremely common.
Stress på grund av de osäkra arbetsförhållandena är också oerhört vanligt.
volume_up
vikt {comm. gen.}
The Liberal Group puts great stress on trying to make plenary sessions livelier.
Den liberala gruppen lägger stor vikt vid att försöka att göra plenarsammanträdena livligare.
In this context, we stress the importance that the EU attaches to freedom of expression and opinion.
Vi vill i detta avseende understryka att EU fäster stor vikt vid yttrande- och åsiktsfrihet.
I should like to stress the importance that we attach to this visit.
Jag vill framhålla den stora vikt vi fäster vid detta besök.
stress (also: accent, emphasis)
volume_up
betoning {comm. gen.}
We also welcome the Commission's new stress on coordination rather than on legislation.
Vi välkomnar också kommissionens nya betoning på samordning snarare än på lagstiftning.
Likewise, Mr Kindermann, with his stress on conservation and reducing the herring by-catches.
På samma sätt förhåller det sig med Kindermann, med hans betoning på naturskydd och att reducera bifångsterna av sill.
So that makes this stress upon subsidiarity very important.
Detta gör alltså betoningen på subsidiaritet mycket viktig.
stress (also: emphasis)
I would like to stress the need for Commissioner Liikanen take account of this fact.
Jag vill med eftertryck uppmärksamma kommissionär Liikanen på detta.
However, I would like to stress the following point.
Emellertid vill jag med eftertryck framhålla följande.
We will stress the need for the remaining necessary measures to be put in place.
Vi kommer också att med eftertryck kräva att de åtgärder som fortfarande är nödvändiga skall vidtas.
stress (also: strain, tax)
volume_up
påfrestning {comm. gen.}
Furthermore, the ban creates considerable stress in the slaughtering sector.
Förbudet skapar dessutom avsevärd påfrestning på slakterisektorn.
We have to recognise that, particularly when the weather gets as hot as it did this week, colleagues' health is under a great deal of stress.
Vi måste inse, i synnerhet när vädret blir så varmt som det blev under denna vecka, att detta utgör en stor påfrestning vad gäller våra kollegers hälsa.
We have to recognise that, particularly when the weather gets as hot as it did this week, colleagues ' health is under a great deal of stress.
Vi måste inse, i synnerhet när vädret blir så varmt som det blev under denna vecka, att detta utgör en stor påfrestning vad gäller våra kollegers hälsa.
stress (also: accent)
volume_up
accent {comm. gen.}
stress (also: encumbrance, strain, imposition, load)
volume_up
belastning {comm. gen.}
Various honourable Members have mentioned the mental stress factors which increasingly affect workers.
En del ledamöter här i parlamentet har med rätta pekat på de psykiska aspekter som i ökande omfattning utgör en belastning för arbetstagarna.

2. psychology

stress
When we look at Pristina we see that the hospital is under great stress.
När vi ser på Pristina ser vi att sjukhuset är under stort tryck.
I would once more stress the need for a specific legal base for tourism in the Treaties.
Jag trycker återigen på behovet av en egen rättslig grund för turismen i fördragen.
To control is to prevent, and that is why I stress that prevention is essential.
Att kontrollera är att undvika, och det är därför jag trycker på detta: det förebyggande arbetet är grundläggande.

3. technology

stress
volume_up
spänning {comm. gen.}
Specifically, if you look on the vertical axis, that's stress.
Speciellt om ni tittar på den vertikala axeln, den för spänning.
Arsel och fötter, och spänningar och stress.
We know that the 'long hours ' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
Vi vet att kulturen med ” långa arbetsdagar ”, av vilka skäl det än är, skapar spänningar, stress och möjliga sammanbrott.
stress (also: strain, stressing)
volume_up
påkänning {comm. gen.}
Or iron ore pellets flow in a silo coupled to the stress field in a single pellet.
Det kan vara simulering av malm-malning, modellering och simulering av påkänningar i pellets och flöden i en silo med pellets.
Switches for railways are technically highly complex products with many moving parts and exposed to severe stresses.
Spårväxlar till järnvägar är tekniskt mycket avancerade produkter med många rörliga delar och de utsätts för hårda påkänningar.

Synonyms (English) for "stress":

stress

Synonyms (Swedish) for "stress":

stress

Context sentences for "stress" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
Djuren stressas och det i vissa fall i så hög grad att de dör under transporten.
EnglishThe principle of immediately shutting down plants that fail the 'stress tests'.
Principen om att omedelbart stänga kärnkraftverk som underkänns i stresstesten.
EnglishFourthly, the results of stress tests by the EU need to be published regularly.
För det fjärde måste resultaten av EU:s stresstest offentliggöras regelbundet.
EnglishI should like to stress three points in this report that I believe are essential.
Jag skulle vilja framhäva tre punkter i detta betänkande som jag anser är viktiga.
EnglishI welcome the call for stress tests but they do not answer the bigger questions.
Jag välkomnar kravet på stresstester men de besvarar inte de större frågorna.
EnglishWhat is more, we still do not have a proper stress test for the insurance market.
Dessutom har vi fortfarande inte ordentliga stresstester för försäkringsmarknaden.
EnglishWe want to lay much greater stress on harm reduction, but also on rehabilitation.
Vi vill lägga mycket större tonvikt vid skademinskning, men även på rehabilitering.
EnglishMr President, Mr Oettinger, you already know that I do not trust your stress tests.
Herr talman, herr Oettinger! Ni vet redan att jag inte litar på era stresstester.
EnglishThe stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
Betoningen ligger därför på innovation, en grundläggande värdering inom EU.
EnglishOne or two amendments likewise very aptly stress the importance of inspections.
I ett par ändringsförslag betonas likaledes kontrollen på ett träffande vis.
EnglishFinally, I would like to stress that I am pleased with Mrs Lienemann's report.
Avslutningsvis, vill jag gärna nämna att jag gläder mig över Lienemanns betänkande.
EnglishYou will not find my signature on an abbreviated version of the stress test.
Ni kommer inte att se min underskrift under en förenklad version av stresstestet.
EnglishI have also noted the stress some of you place on small and medium-sized businesses.
Jag har också noterat hur vissa av er lyfter fram de små och medelstora företagen.
EnglishHowever, I should like to stress that not all of these differences are disadvantages.
En del av dem är faktiskt distinkta fördelar, såsom den landade fiskens färskhet.
EnglishUnfortunately, in these cases it seems too early to talk about any stress tests.
Det verkar tyvärr vara alltför tidigt för att tala om några stresstester i dessa fall.
EnglishWe stress the importance of a global approach to legal migration policies.
Vi betonar vikten av en övergripande strategi för politik för laglig migration.
EnglishCan I stress that labels will not make you thin. Labels will not reduce obesity.
Får jag påpeka att märkning inte kommer att göra dig smalare eller minska din övervikt.
EnglishOur committee has already mentioned stress, in particular, as being one of these.
Av dessa hot har vårt utskott redan tidigare speciellt lyft fram stressen.
EnglishFor example, both stress the need to observe strict compliance with health regulations.
Båda understryker till exempel behovet av en strikt respekt för sanitära normer.
EnglishLoading stress can be avoided with simple lifting equipment, as has been mentioned.
Lastningsstressen kan elimineras med hjälp av enkla lyftanordningar som konstaterats.