EN stressed
volume_up
{past participle}

stressed
Opening on a stressed Marge, it shows a sped-up version of her daily routine.
I öppningsscenen med en stressad Marge visas en snabbspolad version av hennes dagliga rutiner.
Okay, Dad is stressed to the point of a total meltdown.
Pappa, är stressad till den grad att han är nära en härdsmälta.
Jag tror att du är stressad.

Context sentences for "stressed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
Ni betonade båda två att det inte finns någon militär lösning på denna konflikt.
EnglishMoreover, several of you rightly stressed that these are absolutely vital tools.
Flera av er betonade dessutom helt riktigt att dessa instrument verkligen behövs.
EnglishThe importance of innovation was stressed both at the Lisbon and Feira summits.
Betydelsen av innovationer har betonats såväl på toppmötet i Lissabon som i Feira.
EnglishThe various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
De olika inläggen har betonat att denna förordning har haft en olycklig resa.
EnglishI also stressed that it was inappropriate to use Eurocontrol as the scapegoat.
Jag betonade också att det var olämpligt att använda Eurocontrol som syndabock.
EnglishIt cannot be stressed often enough that international cooperation is essential.
Det kan inte betonas ofta nog, att det är nödvändigt med internationellt samarbete.
EnglishIn the Commissioner's response, she also stressed the same thing about Article 19.
Kommissionsledamoten betonade också detsamma i sitt svar angående artikel 19.
EnglishAbove all, we stressed the need for transparency, stability and predictability.
Framför allt betonade vi behovet av öppenhet, stabilitet och förutsägbarhet.
EnglishMr Kirkhope stressed the importance of assessing the effects of legislation.
Timothy Kirkhope betonade vikten av att utvärdera effekterna av lagstiftningen.
EnglishMr Kirkhope stressed the importance of assessing the effects of legislation.
Timothy Kirkhope betonade vikten av att utvärdera effekterna av lagstiftningen.
EnglishAs I stressed in my report as part of the Lisbon Strategy, the answer is yes.
Som jag framhöll i min rapport inom ramen för Lissabonstrategin är svaret ja.
EnglishAs I see it, stressed out police and stewards clearly went beyond their remits.
Flera spända poliser och stewards gick enligt min uppfattning över gränsen.
EnglishThat must be stressed quite clearly, independently of our internal Rules here.
Detta måste fastslås, oberoende av våra interna regleringar i denna kammare.
EnglishAs stressed in the report, the EU is Canada's second most important trade partner.
Som man betonar i resolutionen är EU Kanadas näst viktigaste handelspartner.
EnglishAs stressed in the report and the communication, elections are not one-day events.
Just som betonas i betänkandet och meddelandet, så är val inte några endagsevenemang.
EnglishThis has also been stressed by Mr Färm who said that we need time to adapt our policy.
Det har också Färm betonat. Han sade: vi behöver tid för att anpassa vår politik.
EnglishAt the same time, it should be stressed that we do not need prophets of doom.
Samtidigt skall det understrykas, att det inte är domedagsprofetior, som vi behöver.
EnglishThe importance of really reaching out to our citizens cannot be stressed enough.
Betydelsen av att verkligen nå ut till medborgarna kan inte nog betonas.
EnglishIt must be stressed today that the procedures recast forms the backbone of the package.
Det måste betonas i dag att förfarandets omarbetning utgör ryggraden i paketet.
EnglishMrs Flesch, Mr Turco yourself, Mrs Schroedter, Mr Mastorakis, you stressed this point.
Flesch, ni själv Turco, Schroedter och Mastorakis insisterade på den punkten.