EN

strike {noun}

volume_up
1. general
strike
As you know, the difficulty was due to a strike by workers at the airport.
– Som ni vet berodde svårigheterna på en strejk bland arbetstagarna på flygplatsen.
   As you know, the difficulty was due to a strike by workers at the airport.
   – Som ni vet berodde svårigheterna på en strejk bland arbetstagarna på flygplatsen.
You will be aware that there is a strike on today and travelling is excessively difficult.
Ni är säkert medveten om att det pågår en strejk i dag och att det är oerhört svårt att resa.
strike (also: bang, bat, battle, belt)
Firstly, the aim of any military strike must be clear.
För det första: Syftet med ett eventuellt militärt slag måste vara klart.
We must call upon our fellow MEPs from Spain, France and Germany to strike a blow for transparency now.
Vi måste vädja till våra kolleger från Spanien, Frankrike och Tyskland om att nu slå ett slag för öppenheten.
The European Parliament managed to strike a blow for the principle while giving third states ample room for manoeuvre.
Europaparlamentet lyckades att slå ett slag för principen och samtidigt ge tredje länder ett lämpligt manöverutrymme.
It may, then, make sense, of course, to prevent such an attack or strike.
I så fall kan det givetvis vara förnuftigt att förhindra ett sådant angrepp eller attentat.
Besides, they all, including the European Union, agreed in Prague on the preventive strike.
I Prag instämde dessutom alla - även Europeiska unionen - i principen om förebyggande angrepp.
Those now talking of the need for military strikes are dangerous warmongers.
De som nu talar om behovet av militära angrepp är farliga krigshetsare.
strike (also: furore, go)
strike
volume_up
framgång {comm. gen.} [fig.]
Striking the right balance is essential to success in fighting those who seek to undermine the fabric of democratic societies.
Att finna den rätta avvägningen är avgörande för att nå framgång i kampen mot de som försöker undergräva de demokratiska samhällena.
When disaster strikes, all we can do is to limit and mitigate damages and pay compensation, but, as we have seen in this case, with little success.
När katastrofer inträffar kan vi inte göra annat än att begränsa och lindra skadorna och betala ersättning, men, som vi sett i detta fall, utan någon större framgång.
strike (also: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {comm. gen.}
Life goes on behind a veil of illusion, and the most striking example I have experienced is probably, in fact, this debate.
Man befinner sig i illusionernas värld, och det tydligaste exemplet som jag har stött på är faktiskt denna debatt.
strike (also: bite, chop, cut, snatch)
strike (also: bob, bobble, bout, flash)
strike (also: strickle)
strike
strike
Ett klot, en strike, en miljon.
If he strikes... he's the 1979 Odor-Eaters champion.
En strike gör honom till årets Anti-fotsvett mästare.
2. "fish"
strike
3. military
strike (also: charge)
There's already been a first strike, and a second!
Det har redan varit ett första anfall, och ett andra...
Any decisions on a military strike, which might unfortunately be necessary, must be taken by the UN.
Beslut om ett eventuellt militärt anfall, vilket tyvärr kan bli nödvändigt, skall fattas av FN.
Are you advocating we launch a first strike?
Påstår du att vi ska göra ett " första anfall "?
4. sports: "baseball"
strike
volume_up
miss {comm. gen.} (baseball)
SV

strike {common gender}

volume_up
strike (also: angrepp, slag, succé, stöt)
One ball, one strike... $1 million.
En strike gör honom till årets Anti-fotsvett mästare.
If he strikes... he's the 1979 Odor-Eaters champion.

Context sentences for "strike" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOrlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
Orlando Zapata, en kubansk politisk fånge, avled till följd av sin hungerstrejk.
EnglishIn my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
Enligt min åsikt är det nuvarande lagförslaget ännu inte tillräckligt balanserat.
EnglishOf course the right to strike is a fundamental right: that is not in dispute.
Strejkrätten är naturligtvis en grundläggande rättighet: detta är odiskutabelt.
EnglishEarlier, you referred to union membership and the right to strike as sacred.
Tidigare refererade ni till fackföreningsmedlemskap och strejkrätten som heliga.
EnglishIn this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
Beträffande detta måste vi vara noggranna med att hitta rätt balans mellan två krav.
EnglishThen again, nor does it strike me as desirable to reverse the process entirely.
Men jag tycker inte heller att det är önskvärt att backa processen helt och hållet.
EnglishWe must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
Vi måste hitta rätt balans samtidigt som vi håller kommunikationsvägarna öppna.
EnglishAfter the hunger strike he was charged with carrying out an unauthorised protest.
Efter hungerstrejken åtalades han för att ha genomfört en otillåten protest.
EnglishBoth the 'right to work ' and the 'right to strike ' are handled only indirectly.
Rätten till arbete " såväl som " strejkrätten " tas endast upp på ett indirekt sätt.
EnglishThe Commission thinks that the new rules currently proposed strike a good balance.
Kommissionen menar att man i de nya bestämmelser som föreslås hittat en bra balans.
EnglishMrs Malmström told us clearly and briskly about sums that strike me as ridiculous.
Cecilia Malmström talade tydligt och raskt om belopp som för mig förefaller löjliga.
EnglishThe right to strike must not be subject to the rules governing the internal market.
Strejkrätten får inte bli föremål för de regler som styr den inre marknaden.
EnglishThese strike me as important issues to which we want to respond in a positive way.
Detta förefaller mig vara viktiga frågor som vi behöver besvara på ett positivt sätt.
EnglishIt is a challenge, and we must strike the right balance between freedom and security.
Det är en utmaning och vi måste hitta rätt balans mellan frihet och säkerhet.
EnglishAt the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
Vid tiden för denna debatt hungerstrejkar flera människorättsförsvarare.
EnglishThe Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
Kulturutskottet har försökt hitta en balans mellan dessa båda intressen.
EnglishIt is crucial to strike a balance between family life, work and learning.
Det är mycket svårt att uppnå en balans mellan familjeliv, arbete och lärande.
EnglishDoes the Commission share the Turkish government's view that the strike was illegal?
Delar Europeiska kommissionen den turkiska regeringens åsikt att strejken är olaglig?
EnglishYou always have to strike a balance between achieving objectives and following procedures.
Man måste alltid hitta balansen mellan att uppnå sina mål och följa förfaranden.
EnglishAt the start of the strike, police attacked workers with tear gas and water cannon.
I början av strejken attackerades arbetstagare av polisen med tårgas och vattenkanoner.