"stubborn" translation into Swedish

EN

"stubborn" in Swedish

EN stubborn
volume_up
{adjective}

stubborn
volume_up
envis {adj.} (som inte lyssnar på andra)
You are as stubborn on this issue as a deep-sea fisherman.
På den punkten är ni lika envis som en havsfiskare.
One gets angry and walks away, the other's too stubborn to go after them.
En blir arg och går sin väg och den andre är för envis för att gå efter.
Maybe I am being stubborn but this is what I sincerely believe.
Kanske är jag envis, men detta är verkligen vad jag tror.
stubborn (also: absurd, blundering, bovine, brainless)
volume_up
dum {adj.}
stubborn (also: arduous, bad, cruel, dicey)
volume_up
svår {adj.}
stubborn (also: awkward, complicated, tricky, cramp)
volume_up
envis {adj.}
You are as stubborn on this issue as a deep-sea fisherman.
På den punkten är ni lika envis som en havsfiskare.
One gets angry and walks away, the other's too stubborn to go after them.
En blir arg och går sin väg och den andre är för envis för att gå efter.
Maybe I am being stubborn but this is what I sincerely believe.
Kanske är jag envis, men detta är verkligen vad jag tror.
stubborn (also: obstinate, self-willed)
volume_up
egensinnig {adj.} (som inte lyssnar på andra)
But that did not stop you from deciding your common position with quite stubborn disregard for this.
Det har dock inte hindrat er från att egensinnigt och helt oberoende av detta inta er gemensamma ståndpunkt.
In every valley the people determine their often stubborn points-of-view and they do not appreciate outside interference.
I varje dal fastställer människorna sina ofta egensinniga ståndpunkter, och de tycker inte om inblandning utifrån.
stubborn
volume_up
hårdnackad {adj.} (som inte lyssnar på andra)
The stubborn resistance of workers to measures threatening their fundamental rights in this regard is well-known.
Arbetstagarnas hårdnackade motstånd mot åtgärder som hotar deras grundläggande rättigheter är väl känt i det här avseendet.
But one thing should be quite clear: this says less about the government's attitude to reform than about the stubborn resistance of conservatives.
Men en sak måste stå fullständigt klart: detta säger mindre om regeringens attityd till reformer än om de konservativas hårdnackade motstånd.
stubborn
volume_up
omedgörlig {adj.} (som inte lyssnar på andra)
stubborn (also: bullish, cheeky, defiant, rebellious)

Synonyms (English) for "stubborn":

stubborn

Context sentences for "stubborn" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut on no issue was the Council as inflexible and stubborn as on mainstreaming.
Men rådet har aldrig varit så envist som när det gäller " mainstreaming ".
EnglishFears of discrimination are not myths in Northern Ireland, they are stubborn facts.
Fruktan för diskriminering är inte någon myt i Nordirland; den är ett orubbligt faktum.
EnglishIt is a much more reliable guarantee than stubborn persistence with our own protective system.
Det är en mycket större garanti än ett envist bevarande av vårt eget skyddssystem.
EnglishStubborn persistence in attitude does not produce results.
Att envist hålla fast vid sina egna ståndpunkter leder inte till något slutresultat.
EnglishGreece's stubborn obstruction of the start of negotiations for accession is beyond comprehension.
Greklands envisa försök att förhindra att anslutningsförhandlingar inleds är helt obegripliga.
EnglishThe people will put up increasingly stubborn resistance to transport violations of their environment.
Medborgarna kommer allt kraftigare att motsätta sig transporter som inverkar på deras boendemiljö.
EnglishThe Bat's stubborn refusal to expire...... is driving us insane!
Batmans envisa vägran att dö... driver oss till vansinne!
EnglishThis is the most stubborn of the Millennium Development Goals.
Det är det besvärligaste av millennieutvecklingsmålen.
EnglishStubborn bilateralism is not the way forward.
Att envist hålla fast vid bilaterala lösningar är inte en väg framåt.
EnglishBut that did not stop you from deciding your common position with quite stubborn disregard for this.
Det har dock inte hindrat er från att egensinnigt och helt oberoende av detta inta er gemensamma ståndpunkt.
EnglishI agree with Lenin, who said that facts are stubborn: you are facing the facts, so acknowledge them!
Jag håller med Lenin, som sade att fakta är envisa: ni står just nu inför fakta; det är bara att erkänna dem!
EnglishThe most stubborn countries are made a special offer.
De mest motsträviga länderna får ett särskilt erbjudande.
EnglishInequality in the pay of men and women is one of most stubborn forms of discrimination against women.
Ojämlik lönesättning för kvinnor och män är en av de mest svårbemästrade formerna av diskriminering mot kvinnor.
EnglishThanks to the stubborn determination of Mrs Dati, this Convention is going to come into force on 1 January 2009.
Tack vare Rachida Datis envisa beslutsamhet kommer konventionen att träda i kraft den 1 januari 2009.
EnglishWe are being consistent or even stubborn, but not because acting differently would mean abandoning our values.
Vi är konsekventa, eller till och med envisa, men om vi agerade annorlunda skulle vi ge upp våra värden.
EnglishCompared with these statements, reality is stubborn.
Inför sådana bekräftanden är verkligheten obeveklig.
EnglishI agree with Lenin, who said that facts are stubborn: you are facing the facts, so acknowledge them!
Snart kommer vi att få se en gemensam övervakning av EU: s yttre gränser, precis som vi hade förr runt våra egna länder.
EnglishHowever, the WHO and the ECDC have maintained a stubborn silence.
EnglishIt was a stubborn, time-consuming and difficult report due to its sheer size and the number of specialist topics which it covers.
Ett svårt och tidsödande arbete på grund av dess omfattning och mängden av olika specialproblem.
EnglishOne reason for that is the stubborn attitude of the old Commission which insisted that it was just a commercial matter.
En orsak till det är den gamla kommissionens envisa inställning att det enbart rörde sig om en handelsfråga.