EN

study {noun}

volume_up
study
The purpose of this study is to identify alternatives to coercive measures.
Syftet med denna studie är att identifiera alternativ till tvångsåtgärder.
A scientific study was inaugurated under STOA, Parliament's assessment panel.
En vetenskaplig studie inleddes under STOA, parlamentets bedömningspanel.
This will potentially lead to greater cooperation in the form of a study.
Detta kommer eventuellt att leda till ett större samarbete i form av en studie.
Web-based study involves both individual studies and also studies in groups with other students.
Nätbaserade studier innebär dels individuella studier och dels studier i grupp med andra studenter.
One course involves the study of mechanically exfoliated graphene sheets.
Det ena är studier av mekaniskt exfolierade skikt från grafit.
One case study in which staff in health research people, second, the other empirical studies.
Det ena gäller studier där personal i vården är forskningspersoner, det andra gäller andra empiriska studier.
For most study programmes, this is done on the basis of grades and test results.
På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval.
Interdisciplinarity, new study programmes and problem-based learning instigated changes in research and education.
Tvärvetenskap, nya utbildningsprogram och problembaserat lärande förändrade både forskning och utbildning.
Such programmes do exist in the Member States - at the Centre for East European Studies in the University of Warsaw in Poland, for example.
Pengar bör anslås för ungdomsutbyten, gemensamma utbildningsprogram, resor, etablering av universitet och stöd till undervisningsprogram.

Context sentences for "study" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Vi borde bry oss om det och våra avdelningar har genomfört en omfattande studie.
EnglishMr Bangemann stated in July 1996 that a study on this subject had been completed.
Bangemann uppgav i juli 1996 att en undersökning i det här ämnet hade avslutats.
EnglishThis study should accompany the negotiating process during the next 18 months.
Undersökningen bör åtfölja förhandlingsprocessen under de kommande 18 månaderna.
EnglishThis communication will be based on a study carried out by an external consultant.
Detta meddelande kommer att basera sig på en studie utförd av en extern konsult.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
För det tredje, kommer kommissionen att göra en annan bedömning av undersökningen?
EnglishWe have to study it more carefully to see what practical arrangements can be made.
Vi måste undersöka det noggrannare och se vilka praktiska insatser som kan göras.
EnglishThe unique project is a feasibility study carried out by Professor Annika Naslund.
I ett unikt projekt har en förstudie gjorts av universitetslektor Annika Näslund.
EnglishSo we raised all this money for him...... to come here and study at our school.
Så vi gav alla pengar till han...... för att komma ner och studera på våran skola.
EnglishWe would also like the same type of study to be carried out on a European scale.
Vi skulle även vilja att samma typ av undersökning utförs på europeisk nivå.
EnglishThe basis for this should be the study carried out by the Wise Persons Group.
Grunden för detta borde vara den undersökning som utfördes av visemannagruppen.
EnglishI have had the opportunity to study the texts that you are presenting, Commissioner.
Jag har haft tillfälle att analysera de texter ni lägger fram, fru kommissionär.
EnglishIt concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study.
Man vänder sig till studenter och elever som kommer till unionen för att studera.
EnglishI should also like to emphasise the need for a more detailed study of the reform.
Jag vill också betona behovet av en mer detaljerad undersökning av reformen.
EnglishI had the opportunity of undertaking a three-week study trip to the United States.
Jag har också haft tillfälle att göra en tre veckors studieresa i Förenta staterna.
EnglishWe were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Vi fick veta att det behövdes en undersökning som använde exakt samma metodik.
EnglishSo let us have the study and then we can take the necessary decisions on this issue.
Så låt oss få studien och sedan kan vi ta de nödvändiga besluten i denna fråga.
EnglishAnother aspect is to encourage study grants offered to students by private companies.
Dessutom bör vi uppmuntra privata företag att erbjuda stipendier till studenter.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Därför måste vi studera problemet på ett djupare plan och handla i förebyggande syfte.
EnglishThe results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.
Resultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.

"study geography" in Swedish

study geography
Swedish
  • studiegeografi
  • studera geografi
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"study grants" in Swedish

study grants
Swedish
  • studiebidrag
More chevron_right

"study the gene" in Swedish

study the gene
Swedish
  • studera genen
More chevron_right