EN support
volume_up
{noun}

1. general

support (also: abutment, anchor, authority, backing)
Your support, but also further support, will help to create more space.
Ert stöd, men också fortsatt stöd, kommer att bidra till att skapa mer utrymme.
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Givetvis är ekonomiskt stöd viktigt, men symboliskt stöd är ännu viktigare.
They are deprived of all legal support and, unfortunately, sometimes of diplomatic support also.
De saknar helt juridiskt stöd och ibland tyvärr även diplomatiskt stöd.
support (also: aid, assistance, backing, backup)
volume_up
hjälp {comm. gen.}
Eritrea is desperate for support in rebuilding a country ravaged by war.
Eritrea är i desperat behov av hjälp för att återuppbygga det krigshärjade landet.
We know that this must be material sympathy and support, as well as mere moral support.
Vi är medvetna om att detta måste ske i form av både materiell hjälp och moraliskt stöd.
Six: assistance and support for paramilitary organisations should cease.
Sex: hjälp och stöd för att de paramilitära organisationerna skall kunna upphöra.
support (also: attitude, capacity, case, degree)
volume_up
ställning {comm. gen.}
But today we must also express our support for progress in the biological sciences.
Dock måste vi i dag även ta ställning för framsteg inom den biologiska vetenskapen.
National instruments and financial support should focus on primary energy savings.
Direktivet fastställer en definition av mikrokraftvärme och ger det en särskild ställning.
We must decide for or against, support or impede the process.
Vi måste ta ställning antingen för eller emot, stödja processen eller hindra den.
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
Internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (
We could support it if the wording was 'installation and maintenance ' and not 'installation as maintenance '.
Vi skulle kunna stödja det om formuleringen var " installation och underhåll " och inte ' installation som underhåll '.
For this reason, I ask that you support the amendment which I have tabled jointly with Mr Schnellhardt.
Redan innan ett område anmäls måste ägarna veta vilka mål i fråga om underhåll som måste uppnås och med vilka underhållsåtgärder.
In addition, mechanisms for the support of minorities must be established and developed.
Vidare måste strukturer för understöd av minoriteterna utarbetas och utvidgas.
And we call this support for economic reform in these countries!
Detta kallar vi understöd för ekonomiska reformer i dessa länder!
It is important to review the existing mechanism of support for inter-modal services.
Det är viktigt att granska befintliga mekanismer för understöd av intermodala tjänster.
Young women from poor backgrounds are ensnared by promises of work, material support and a better life.
Unga kvinnor från fattiga miljöer lockas med löften om arbete, försörjning och ett bättre liv.
Our objective is, as you advocate, to improve Community support for production as well as for supply.
Vår målsättning är att, såsom ni förespråkar, förbättra gemenskapens stöd till produktion och försörjning.
A separate EU fund must be formed to support single mothers should they lose their jobs and livelihoods.
En separat EU-fond måste inrättas för att stödja ensamstående mödrar om de förlorar sitt arbete och sin försörjning.
support
volume_up
support {comm. gen.}
The IT Support Department consists of the LiU IT Helpdesk and PC Support.
Avdelningen IT-support består av LiU-IT:s Kundcenter och PC-support.
For additional information regarding this change, please visit Apple Support.
Om du vill ha mer information om den här ändringen besöker du Apple Support.
Financial support: Trafikverket, Vattenfall, SKB, Formas and BeFo.
Financial support: Trafikverket, Vattenfall, SKB, Formas and BeFo.

2. construction

support (also: abutment)
Your support, but also further support, will help to create more space.
Ert stöd, men också fortsatt stöd, kommer att bidra till att skapa mer utrymme.
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Givetvis är ekonomiskt stöd viktigt, men symboliskt stöd är ännu viktigare.
They are deprived of all legal support and, unfortunately, sometimes of diplomatic support also.
De saknar helt juridiskt stöd och ibland tyvärr även diplomatiskt stöd.

Context sentences for "support" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishWe support, however, the amendments involving reduced bureaucracy for companies.
Vi stödjer dock de ändringsförslag som innebär minskad byråkrati för företagen.
EnglishI would like a clarification please, and I hope other colleagues will support me.
Jag vill gärna ha ett klargörande, och jag hoppas att andra kolleger stöder mig.
EnglishThe proposal she has set before us will certainly enjoy the support of our group.
Det förslag hon lägger fram för oss kommer säkert att ges bifall från vår grupp.
EnglishWe support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
Vi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
EnglishMadam President, I welcome and support both the reports we are discussing today.
Fru talman! Jag välkomnar och stöder båda de betänkanden som vi diskuterar i dag.
EnglishWe also support the development of information societies through regional policy.
Vi stöder dessutom utvecklingen av informationssamhällen genom regionalpolitik.
EnglishI fully support the work of the rapporteur in combating violence against women.
Jag stöder helt och fullt föredragandens arbete för att bekämpa våld mot kvinnor.
EnglishIt follows that we shall not support the joint resolution and we shall table ...
Vi stöder därför inte den gemensamma resolutionen och vi kommer att lägga fram ...
EnglishA good package has been achieved, which will enjoy the full support of my group.
Vi har enats om ett bra paket, som kommer att stödjas till fullo av min grupp.
EnglishThis is the reason why we must support the debate right up to the Nice Summit.
Det är anledningen till att debatten måste fortsätta ända till toppmötet i Nice.
EnglishPlease tell us whether you do or do not support Mr Brüner on this crucial issue.
Var vänlig och säg oss om ni i denna avgörande fråga stöder Brüner eller inte.
EnglishSupport for democracy, as Parliament rightly points out, is a long-term process.
Demokratistöd är, som parlamentet helt riktigt påpekar, en långsiktig process.
EnglishMr President, I support this resolution by the PPE-DE, PSE, Liberals and the UEN.
Herr talman! Jag stöder föreliggande resolution från PPE-DE, PSE, ELDR och UEN.
EnglishBut I wish the Commission every success, and of course we support the proposal.
Men jag vill önska kommissionen lycka till, och vi stöder naturligtvis förslaget.
EnglishI welcome the continued support for the special programme for Northern Ireland.
Jag välkomnar det fortsatta stödet för det särskilda programmet för Nordirland.
EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Även om den här kompromissen nu kan få en bred majoritet så stöder jag den inte.
EnglishThe Council Presidency will support this, and so, I am sure will the Commission.
President Pervez Musharrafs löfte att bekämpa terrorism måste också välkomnas.
EnglishWe support a different policy, where pensions will respond to modern social needs.
Vi stöder ett annat slags politik, där pensionerna motsvarar de sociala behoven.