"swap" translation into Swedish

EN

"swap" in Swedish

SV

EN swap
volume_up
{noun}

1. finance

swap
If you now click on the OK button the columns and lines are swapped.
När du nu klickar på kommandoknappen OK byter kolumner och rader plats med varandra.
   − The Group of the Greens/ European Free Alliance proposes swapping the order of paragraphs 28 and 29 and combining them into a single paragraph.
− Gruppen de gröna / Europeiska fria alliansen föreslår att punkterna 28 och 29 byter ordning och slås ihop till en enda punkt.
They swap portfolios of patents among one another to avoid the drawbacks of patentability suffered by anyone unable to take part in this game – namely anyone not as large as they are.
De byter patentportföljer med varandra för att undvika patenterbarhetens nackdelar som drabbar alla som inte kan delta i detta spel – det vill säga alla som inte är lika stora som dem.
swap
The whole point of trade is to swap on the back of differences.
Själva poängen med handel är ett utbyte baserat på olikheter.
In my view, it is not enough to hold big conferences at which the participants merely swap slogans, which may make for good sound bites on television but produce no results.
Det är ingen idé att hålla stort anlagda konferenser om deltagarna bara utbyter slagord med varandra - det går bra i TV, men resulterar inte i någonting.
swap
volume_up
byteshandel {comm. gen.}
Now you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
Ni har kanske märkt att det här med byteshandel ökar på nätet.
Now there are layers of technical wonder behind sites such as Swaptree, but that's not my interest, and nor is swap trading, per se.
Det finns ju alltid flera nivåer av tekniska finesser bakom tjänster som Swaptree men det är inte mitt intresse, inte heller byteshandel i sig.
swap
volume_up
konvertering {comm. gen.}
swap
volume_up
omsättning {comm. gen.}
At the same time, though, we must note that during the course of the nineties we were dealing with a twenty-five-fold turnover increase in derivative trading such as swaps, options and so on.
Samtidigt måste vi emellertid påpeka att det under 1990-talet har skett en 25-faldig ökning av omsättningen när det gäller derivataffärer som " swappar ", optioner osv.

Synonyms (English) for "swap":

swap

Context sentences for "swap" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClick Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.
Klicka på Redigera för e-postadresser om du vill byta ut den gamla e-postadressen mot en ny.
EnglishAs it has proven possible to swap hats, I also have a question.
Eftersom det visade sig möjligt att byta hatt måste jag också ställa en fråga.
English—how will it ensure that no triangular trade (swap) arises?
Hur kommer kommissionen att agera för att förhindra utvecklingen av socker-svapp?
EnglishSo how easily could I swap our unwanted copy of "24" for a wanted copy of "Sex and the City?"
Så hur skulle jag enkelt kunna byta vår obehövliga box med "24" mot en kopia av "Sex and the City"?
EnglishFathers still sell their daughters or swap them for cattle.
Fäder säljer fortfarande sina döttrar eller byter dem mot boskap.
English1.Did other Member States engage in the same practices (one-off market swap operations) during the same period?
1.Har andra medlemsstater använt sig av samma metod under samma tidsperiod (swap-avtal utanför marknaden)?
EnglishIn the world of sport we swap them for rules of play.
I idrottsvärlden byter vi ut dem mot spelregler.
EnglishGiving EU competence in this matter to us will not stop this violence, and we do not need it to actually swap best practice.
Det stoppar inte våldet om EU får behörighet på detta område, och det behövs inte för att utbyta bästa metoder.
EnglishI will swap the bubbles to a map.
Englishinterest rate swap
EnglishThis is very important because it means that you can swap bad bonds from countries in difficulties with the rescue mechanism's AAA bonds.
Detta är mycket viktigt, eftersom det betyder att man kan växla in dåliga obligationer från problemländer mot räddningsmekanismens AAA-obligationer.
EnglishLo and behold, there in Reseda, CA was Rondoron who wanted swap his or her "like new" copy of "Sex and the City" for my copy of "24."
Och se, jag hittade i Reseda i Kalifornien en användare med namnet rondoron som ville byta sitt exemplar av "Sex and the City" i nyskick mot min box med "24".
EnglishThe other week, I went on one of these sites, appropriately called Swaptree, and there were over 59,300 items that I could instantly swap for my copy of "24."
Häromveckan gick jag in på en av dessa sajter som kallas Swaptree. ~~~ Där fanns över 59 300 saker som jag kunde byta direkt mot min box med "24".
EnglishThis situation is comparable to that of an unsatisfied customer who goes back to the bicycle shop and says 'fine, you can swap the bike, but only for a scooter'.
Den här situationen kan jämföras med när en missnöjd kund går tillbaka till cykelaffären och säger ”OK, jag vill byta cykeln, men bara mot en vespa”.
EnglishNot just so they could get to know other activists and swap stories, but also to give them an opportunity to get away from Zimbabwe for a little while.
Inte bara för att de skulle lära känna andra aktivister och utbyta erfarenheter, utan också för att de skulle få tillfälle att komma bort från Zimbabwe under någon tid.
EnglishIn my view, it is not enough to hold big conferences at which the participants merely swap slogans, which may make for good sound bites on television but produce no results.
Det är ingen idé att hålla stort anlagda konferenser om deltagarna bara utbyter slagord med varandra - det går bra i TV, men resulterar inte i någonting.
EnglishOne of the additional instruments is, in fact, what Olli Rehn is proposing - a swap of bad bonds from some countries for a smaller package of AAA rated Eurobonds.
Ett av dessa instrument är då just det som Olli Rehn föreslår - att växla in dåliga obligationer från vissa länder mot ett mindre paket med AAA-rankade euroobligationer.
EnglishI think that we will very quickly see Bulgaria swap exporting prostitutes for importing tourists, which will be extremely beneficial for the country’s development.
Jag tror att vi mycket snart kommer att få se Bulgarien byta ut export av prostituerade mot import av turister, vilket kommer att betyda oerhört mycket för landets utveckling.
EnglishThey swap portfolios of patents among one another to avoid the drawbacks of patentability suffered by anyone unable to take part in this game – namely anyone not as large as they are.
De byter patentportföljer med varandra för att undvika patenterbarhetens nackdelar som drabbar alla som inte kan delta i detta spel – det vill säga alla som inte är lika stora som dem.

Other dictionary words