EN

swing {noun}

volume_up
swing (also: bounce, dash, drive, pace)
volume_up
fart {comm. gen.}
This policy will only really swing into motion now, at the end of the cycle, and it is here that the greatest payment requests will appear.
Denna politik kommer att ta fart på allvar först nu, i slutet av budgetcykeln, och det är nu de största betalningskraven kommer.
swing
volume_up
gunga {comm. gen.}
swing (also: cadence, rhythm)
volume_up
rytm {comm. gen.}
swing
volume_up
swing {comm. gen.}
swing (also: beat, frequency, turn, sway)
As the years go by, it is no longer just the working classes, but the middle classes themselves who view this watershed as a swing towards a model of society that they do not accept.
Allteftersom åren går är det inte längre bara arbetarklassen, utan även medelklassen, som ser denna vattendelare som en svängning i riktning mot en samhällsmodell som de inte accepterar.
swing (also: reversal, turn)
swing
SV

swing {common gender}

volume_up

Context sentences for "swing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe process of drawing and producing these flood maps is in full swing in some countries.
Vissa medlemsstater är i full färd med kartläggningen av översvämningsriskerna.
EnglishThe headscarf debate is in full swing in many places in Europe at the moment.
En debatt om slöjor är nu i full gång på många håll i Europa.
EnglishThe discussion on the White Paper on transport policy is in full swing.
Diskussionen angående vitboken om transportpolitik är i full gång.
EnglishI am not sure the Labour Party can swing that far to the left.
Jag är inte säker på att labourpartiet kan gå så långt till vänster.
EnglishNow all we need is for FRONTEX to be able to swing into action more quickly when it ultimately counts.
Det enda som behövs nu är att Frontex snabbare kan vidta åtgärder när det verkligen gäller.
EnglishNow the preparations for the Washington Summit are in full swing.
Nu är förberedelserna för toppmötet i Washington i full gång.
EnglishIn recent years, there has also been a big swing in popularity towards organic products among consumers.
På senare år har också konsumenternas intresse kraftigt svängt över till ekologiska produkter.
EnglishIn addition, the election campaign in the USA is in full swing and, for this reason, we must consider the facts.
Dessutom pågår valkampanjen i USA för fullt och därför måste vi se över de fakta vi har.
English   Mr President, the European aviation industry is in full swing and is experiencing exciting times.
   – Herr talman! Den europeiska flygindustrin är i full verksamhet och är inne i en spännande period.
EnglishThe debate in the Netherlands is still in full swing, therefore: it is not the case that everyone is now in agreement.
Debatten pågår fortfarande för fullt i Nederländerna. Alla är alltså inte eniga ännu.
EnglishThat is not how you combat racism and a swing to the right.
På detta sätt bekämpar man inte rasism och högervridning.
EnglishThe European Year of People with Disabilities is in full swing.
Europeiska handikappåret har kommit igång på allvar.
EnglishThirdly, the simplification programme is in full swing.
För det tredje är programmet för förenkling i full gång.
EnglishIt is a quiet revolution that is already in full swing.
Det är en tyst revolution som redan pågår för fullt.
EnglishIn the Netherlands, the debate on this is in full swing.
I Nederländerna är debatten om detta i full gång.
EnglishThe restructuring of air transport is in full swing.
Omorganisationen av luftfartssektorn är i full gång.
EnglishFirstly, work on the Convention is in full swing.
För det första pågår arbetet med konventet för fullt.
EnglishThe liberalisation of the energy markets is currently in full swing, resulting in considerable price reductions.
Just nu är avregleringen av de europeiska energimarknaderna i full gång med avsevärda prissänkningar som följd.
EnglishThat is an overview of the forthcoming European Council, for which preparations are currently in full swing.
Detta var en översikt över Europeiska rådets kommande möte, för vilket förberedelser för närvarande pågår för fullt.
EnglishYou can end this war with a swing of your sword.
Du kan avsluta kriget med ett enda svärdshugg.