"sympathy" translation into Swedish

EN

"sympathy" in Swedish

EN sympathy
volume_up
{noun}

We have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Det har uttryckts solidaritet och deltagande. Vi har även hört erbjudanden om hjälp.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
Jag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
We therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
Vi framför därför vår sympati och vårt deltagande till offren och deras familjer.
volume_up
sympati {comm. gen.}
. - We voted in favour of the report in sympathy with the complainants.
. - (EN) Vi röstade för betänkandet i sympati med framställarna.
I have much sympathy with him, and others, in our discussions in this forum.
Jag känner stor sympati med honom, och andra, i våra diskussioner i detta forum.
So I have a lot of sympathy with the committee's views on the need for change.
Så jag känner mycket sympati för utskottets åsikt om ett behov av förändring.
Sympathy is a noble virtue in politics too, but sympathy is not enough.
Medkänsla är en ädel dygd även inom politiken, men enbart medkänsla räcker inte.
Finally, of course, a word of sympathy to the families of the victims.
Till sist vill jag, naturligtvis, uttrycka min medkänsla med offrens anhöriga.
We have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.
Jag har haft möjlighet att uttrycka vår medkänsla och solidaritet och att lyssna.
sympathy (also: compassion, pity)
- (PL) Prime Minister, you have my sympathy and commiserations.
Ni har mina sympatier och mitt medlidande.
We therefore have no sympathy for Parliament for the difficulties that it is experiencing.
Därför går det inte att känna något medlidande med parlamentet när det gäller de svårigheter det möter.
I also join in the expressions of regret and sympathy in respect of ETA’ s very many unnecessary victims.
Jag vill även uttrycka min sorg och mitt medlidande med ETA: s många onödiga offer.
sympathy (also: affinity, fellowship)
volume_up
samhörighet {comm. gen.}
I have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.
Jag känner ingen som helst samhörighet eller politisk sympati för Hugo Chávez.
sympathy (also: concord, consonance, harmony, keeping)
volume_up
harmoni {comm. gen.}
sympathy

Synonyms (English) for "sympathy":

sympathy

Context sentences for "sympathy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.
Jag har haft möjlighet att uttrycka vår medkänsla och solidaritet och att lyssna.
EnglishMr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.
Herr talman! Vår bön och vår medkänsla gäller de 118 sjömännen och deras familjer.
EnglishWe extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.
Vi framför vår djupaste medkänsla med alla som har förlorat familj eller vänner.
EnglishI also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.
Jag framförde också att jag sympatiserar med och förstår det han just har gjort.
EnglishWe cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.
Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.
EnglishI have every sympathy for European Parliament's desire to do exactly the same.
Jag har full förståelse för Europaparlamentets önskan att göra exakt det samma.
EnglishThe solutions are within reach if solidarity and human sympathy are mobilised.
Lösningarna är inom räckhåll om solidariteten och medmänskligheten mobiliseras.
EnglishFinally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
Slutligen vill jag uttrycka mitt deltagande och högaktning för våra vänner i Japan.
EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Det har uttryckts solidaritet och deltagande. Vi har även hört erbjudanden om hjälp.
EnglishI should first like to express my utmost sympathy to the victims of these disasters.
Jag vill först uttrycka min djupaste medkänsla med offren för dessa katastrofer.
EnglishIn the light of this sympathy, I would like to continue my response as follows.
Mot bakgrund av den insikten skulle jag vilja fortsätta mitt svar på följande sätt.
EnglishThis is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
Louis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
EnglishI will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
Jag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
EnglishMadam President, this is the time when we show solidarity and sympathy to China.
(EN) Fru talman! Det är nu vi visar vår solidaritet och medkänsla med Kina.
EnglishMr President, we regularly express our sympathy with the victims of disasters.
Herr ordförande! Vi intygar regelbundet vår medkänsla med offren för olyckor.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Sammanfattningsvis är jag rädd att jag inte sympatiserar med detta direktiv.
EnglishI also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.
För det första vill jag tacka alla som stödde mig och förstod min inställning.
EnglishHundreds of people lost their lives and we should like to make our sympathy felt.
Hundratals människor har förlorat livet och vi vill framföra vår sympati.
EnglishWe therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
Vi framför därför vår sympati och vårt deltagande till offren och deras familjer.
English. - We voted in favour of the report in sympathy with the complainants.
skriftlig. - (EN) Vi röstade för betänkandet i sympati med framställarna.