"to take apart" translation into Swedish

EN

"to take apart" in Swedish

EN to take apart
volume_up
{verb}

to take apart (also: to bang, to baste, to batter, to beat)
to take apart (also: to do down)

Context sentences for "to take apart" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's a new category where we take emotion apart, and we just work analytically with the world.
Det är en ny kategori, särskild från känslor, där vi arbetar på ett analytiskt sätt med världen.
EnglishI urge you not to take it apart.
Jag uppmanar er att inte dela på det.
EnglishYou can take that door apart.
EnglishCan I take it that, apart from the derogation mentioned, the Irish language will be given equal treatment with all other languages of this Parliament?
Kan jag tolka det som att det iriska språket, frånsett den nämnda inskränkningen, kommer att behandlas lika som alla andra språk här i parlamentet?
EnglishWith regard to blood for transfusion there is no legal recourse, under Article 129, for us to take any action apart from non-binding recommendations.
Vad beträffar blodtransfusioner finns det ingen rättslig grund i enlighet med artikel 129 för att vidta några andra åtgärder än icke bindande rekommendationer.
EnglishWhat measures do you, as Commissioner, intend to take in this direction, apart from the promotion – and/or the possibility – of concluding voluntary agreements with the energy industry?
Vilka åtgärder ämnar ni, som kommissionsledamot, vidta i detta avseende, utöver främjandet – och/eller möjligheten – att sluta frivilliga överenskommelser med energiindustrin?