"to take in" translation into Swedish

EN

"to take in" in Swedish

EN to take in
volume_up
{verb}

We need to have a policy to address these questions and to take them forward.
Som Jaime Mayor Oreja sa behöver vi förstå organisationernas roll på dessa områden.
Apparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Jag ber rådet och kommissionen att förstå min appell.
I would like to take this opportunity to say that horses can understand humans.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att säga att hästar kan förstå människor.
to take in (also: to accept, to admit, to embrace, to get)
The capacities of the Member States to take these people vary considerably.
Medlemsstaternas förmåga att ta emot dessa människor varierar betydligt.
Mr President, Europe cannot take all the misery of the world on its shoulders.
Europa kan inte ta emot hela världens elände.
The Belgian police refused to take that further evidence.
Den belgiska polisen vägrade att ta emot detta ytterligare bevismaterial.
During the summit, we will take all the necessary decisions that it is possible to take.
Under toppmötet kommer vi att fatta alla nödvändiga beslut som går att fatta.
I take the view that it is a matter for the Member States to take this decision.
Jag är av den åsikten att det är medlemsstaternas sak att fatta det beslutet.
When will the Commission take a decision about future funding arrangements?
När kommer kommissionen att fatta beslut om kommande finansiering?
Unfortunately, the Russian authorities have failed to take this on board.
Tyvärr har de ryska myndigheterna misslyckats med att ta in detta.
So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
Så vi frågade oss själva, kan spädbarn ta in statistik för ett helt nytt språk?
We must, therefore, take on new teams to allow them a welldeserved rest.
Vi måste därför ta in nya grupper så att de kan få sin välförtjänta rast.
However, we take the view that the resolution should extend to include all prostitution.
Däremot är vår uppfattning att resolutionen borde omfatta all prostitution.
Ratifications are set to take place at the rate of roughly one a month.
I de flesta fall kommer förfarandet att omfatta en folkomröstning.
I hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Jag hoppas att resultatet av våra omröstningar kommer att omfatta alla dessa uppgifter.
to take in (also: to beguile, to bluff, to cheat, to con)
Let us take care, however, and not deceive ourselves.
Låt oss emellertid vara vaksamma och inte lura oss själva.
Unfortunately, ingenious tricksters keep finding ways to take money off unsuspecting consumers.
Tyvärr fortsätter fiffiga skojare att hitta nya sätt att lura pengar av intet ont anande konsumenter.
You only have to take a closer look at it in order not to swallow what the lobbyists in the corridors are trying to delude you into believing.
Det är bara att titta närmare här så att ni inte går på det som lobbyisterna försöker lura i er i korridorerna.
Unfortunately we will not be able to take on board all amendments.
Tyvärr kommer vi inte att kunna inkludera alla ändringsförslag.
The Convention ought to take this on board and include it in the final draft for 2003.
Konventet borde ta sig an detta och inkludera det i det slutliga utkastet för 2003.
We will take account of this when drafting our second evaluation report on the implementation of the Arrest Warrant.
Redan i januari i år lade kommissionen fram en version av den första rapporten som hade uppdaterats för att inkludera Italien.
to take in (also: to dupe, to outsmart)
to take in

Context sentences for "to take in" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Jag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishWe have to use all practical arguments to convince those who take the decisions.
Vi måste använda alla praktiska argument för att övertyga de som fattar beslut.
EnglishDuring the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
Var det egentligen någon som frågade om de ”tror att folk är idioter” i debatten?
EnglishThis unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Mötet, som är nytt i sitt slag, kommer att äga rum i Washington den 20-21 april.
EnglishThey should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Förhandlingarna ska också äga rum inom en avtalad tidsram med effektiv medling.
EnglishThe vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.
Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
EnglishIt is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Det är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
EnglishWe are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
Därför är vi ständigt beredda att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den.
EnglishThat is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
Därför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
EnglishIn that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.
I det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.
EnglishOr should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
Eller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
EnglishWe will assess this proposal and I am sure we will take on board the sense of it.
Vi kommer att utvärdera förslaget och jag tror att vi kommer att anta principen.
EnglishHe has undertaken, furthermore, to take it to the Intergovernmental Conference.
Denne har för övrigt förpliktat sig att överlämna det till regeringskonferensen.
EnglishThere are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
Här finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Den måste anpassas så att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
EnglishWe should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
Vi bör ta oss tid att göra det även om Daniel Cohn-Bendit känner sig stressad.