EN tap
volume_up
{noun}

1. general

tap (also: cock, crane, bibcock)
volume_up
kran {comm. gen.}
If a tap is leaking, the answer is not to turn it off, but to repair the pipe.
Om en kran läcker är lösningen inte att stänga av den, utan att reparera vattenledningen.
Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on willy-nilly.
För mejeriproduktionen har ingen kran som man bara kan vrida av och på hur som helst.
You cannot turn the tap off at one location, only to open it at another.
Man kan inte skruva till kranen på ett ställe för att vrida på den ytterligare på ett annat ställe.
tap (also: spud)
volume_up
plugg {comm. gen.}
tap (also: pat, clap)
volume_up
klapp {comm. gen.}
Ireland does not require a tap on the head or clarification of the existing treaty.
Irland behöver ingen klapp på huvudet eller något klargörande i fråga om det befintliga fördraget.
tap (also: cock, peg, pin, plug)
volume_up
tapp {comm. gen.}
tap (also: knock)
volume_up
knackning {comm. gen.}
tap (also: bugging)
volume_up
avlyssning {comm. gen.}
This is true in particular of the rules concerning tapping into communications links.
Det gäller då i synnerhet bestämmelserna om avlyssning av kommunikationsförbindelser.
Greece has been rocked by a scandal involving mobile telephone tapping.
Grekland skakas just nu av en skandal som rör avlyssning av mobiltelefonsamtal.
Obviously there should be restrictions on phone tapping and subscribers should have the right to an ex-directory number.
Självklart skall förbud mot avlyssning gälla, och abonnenter skall ha rätt att ha hemligt nummer.

2. British English

tap (also: faucet, water tap)
volume_up
vattenkran {comm. gen.}

Context sentences for "tap" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoes MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?
Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
EnglishDoes MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls?
Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
EnglishIt's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
Det är ett fenomen som jag tror att alla organisationer och individer kan dra nytta av.
EnglishWe can tap into the expertise of the various nations in the various regions of the world.
Vi kan använda oss av sakkunskapen hos de olika nationerna i världens olika regioner.
EnglishI do not see why we should leave the money tap on in such a situation.
Jag förstår inte varför vi skulle låta pengarna flöda i en sådan situation.
EnglishTo delete individual search results, click the Edit button and tap X.
Om du vill ta bort enskilda sökresultat klickar du på knappen Redigera och sedan på X.
EnglishThat is very significant in a country like Denmark where we drink water directly from the tap.
Det har stor betydelse i ett land som Danmark, där vi dricker vattnet direkt ur kranen.
EnglishJust tap the phone and the headset together and they are connected.
Du trycker bara på telefonen och headsetet samtidigt så är de anslutna.
EnglishAnd TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
Och TAP Plastics byggde för min skull -- dock fotograferade jag inte det -- ett vitrinskåp för muséer.
EnglishIn reality, they often have more in common with gamblers who hope to tap into goldmines.
I verkligheten har de ofta mer en spelares kännemärken, spelare som hoppas stöta på en guldåder.
EnglishTo choose one of your previous searches, just tap the result.
Om du vill välja någon av dina tidigare sökningar knackar du bara lätt på resultatet.
EnglishBesides, they concoct alcoholic beverages over there by mixing tap water and home-made spirits.
Dessutom gör man alkohol där så att man blandar kranvatten och sprit.
EnglishThe report omits the integrated approach and focuses only on tap water savings.
I betänkandet antar man inte en integrerad hållning utan riktar endast in sig på att spara ledningsvatten.
EnglishYou cannot turn the tap off at one location, only to open it at another.
Man kan inte skruva till kranen på ett ställe för att vrida på den ytterligare på ett annat ställe.
EnglishThis is not a demand for more money on tap; it is about the purposeful use of money.
Det är inte automatiskt ett krav på mer pengar, utan det gäller att använda pengarna på ett målinriktat sätt.
EnglishThe United States can, because it can turn off the money tap.
Förenta staterna kan det, eftersom de kan stänga av pengaflödet.
EnglishApologies were made and the data tap was turned off immediately.
Det kom ursäkter och uppgiftsflödet upphörde omedelbart.
EnglishWe cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
I vår orättvisa kan vi inte låta vattenkranen fortsätta att rinna och tro att bägaren aldrig kommer att rinna över.
EnglishThus, the water that comes out of the tap is groundwater and we can drink it without having to treat it first.
Det vatten som kommer ur kranen är alltså grundvatten som vi kan dricka utan att behöva rena det först.
EnglishHow can the less developed regions gain access to the more developed regions, to tap their resources?
Hur kan de mindre utvecklade nå i kapp de mer utvecklade regionerna så att deras egna resurser kommer till användning?