EN tender
volume_up
{noun}

1. general

tender (also: attendant, keeper, minder)
volume_up
skötare {comm. gen.}
tender (also: escort, warder)
volume_up
vaktare {comm. gen.}
tender (also: bid)
tender
volume_up
boskapsvaktare {comm. gen.}

2. business

tender (also: quotation, bid, proposal)
In order to view documents and tender interested bidders must have a user.
För att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
Will there be an invitation to tender with government orders?
Kommer det här att infordras offentliga anbud?
The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.
Den får bevilja lån på villkor att internationella anbud infordras.
tender (also: offer, quotation, bid)
volume_up
offert {comm. gen.}
She is currently looking at tenders to build a brand new lab for psoriasis research and is thrilled to have discovered that she can push prices down a fair amount.
Hon håller just på att ta in offerter för att bygga upp ett splitternytt lab för psoriasisforskningen och konstaterar förtjust att det går att pressa priser en hel del.

Context sentences for "tender" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis also includes areas such as invitations to tender and intellectual property.
Hit hör också områden som offentliga anbudsinfordringar och immaterialrätt.
EnglishTake a region with serious unemployment that has to put a project out to tender.
Anta att en region med allvarlig arbetslöshet måste upphandla ett arbete.
EnglishBecause of problems with the invitation to tender, there were delays last year.
På grund av problem i samband med anbudsinfordran uppstod förseningar redan förra året.
EnglishIt should also be noted that Montenegro has adopted the euro as legal tender.
Det bör dessutom noteras att Montenegro har antagit euron som lagligt betalningsmedel.
EnglishNot to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
Det vore elakt, inkonsekvent, hycklande och kontraproduktivt att inte ge dem vår hjälp.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
Överdrivet långdragna anbudsförfaranden kan försena förverkligandet av strukturfonderna.
EnglishCurrently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
Just nu skall anbudsinfordran för projektet att utveckla SIS II offentliggöras.
EnglishOn 1 January 2002, the euro will become legal tender within the euro zone.
Den 1 januari 2002 blir euron det lagliga betalningsmedlet i euroområdet.
EnglishThe Commission has pushed for more transparency concerning prices and tender conditions.
Kommissionen har verkat för större öppenhet vad gäller priser och upphandlingsvillkor.
EnglishIt is also a real step forward that invitations to tender can be collated.
Även möjligheten att kunna sammankoppla utskrifter är ett äkta framsteg.
EnglishTo try to restrict it at its tender birth could have catastrophic results.
Alldeles så här i början skulle det kunna få katastrofala följder att försöka begränsa den.
English• harmonised invitations to tender and workflows in all Member States
• Harmoniserade anbudsinfordringar och arbetsflöden i alla medlemsstater.
EnglishBefore the end of this year, 2006, the second tender procedure will have been concluded.
Det andra anbudsförfarandet kommer att avslutas före årsslutet 2006.
EnglishCurrently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
Medborgarna bör därför få fullödig information, så att obehagliga överraskningar undviks.
EnglishAll the Members of the Commission have undertaken to tender their resignation if I ask for it.
Givetvis gäller detta också vid en eventuell ombildning under nästa kommissions mandattid.
EnglishThe first of these is the use of the euro as legal tender in countries outside the euro zone.
Euron godkänns som betalningsmedel på många platser, framför allt i Montenegro och Turkiet.
EnglishIn the public call for tender of 1994, a figure of 1 053 potential users was given as an indication.
I den offentliga anbudsinfordran 1994 angavs som information 1 053 möjliga användare.
EnglishThe first of these is the use of the euro as legal tender in countries outside the euro zone.
Den första är användningen av euron som lagligt betalningsmedel i länder utanför euroområdet.
EnglishAt the beginning of next year, a call for tender will be published.
En anbudsinfordran kommer att offentliggöras i början av nästa år.
EnglishWe hope that all the Member States of the European Union will soon have the euro as legal tender.
Vi hoppas att snart alla medlemsländer i Europeiska unionen har euron som betalningsmedel.