EN

to tender [tendered|tendered] {verb}

volume_up
1. general
I therefore ask: is Commissioner Solbes Mira going to tender his resignation?
Så jag vill fråga: tänker ni, kommissionär Pedro Solbes Mira, lämna in er avskedsansökan?
In order to view documents and tender interested bidders must have a user.
För att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
The suppliers reply to the call by submitting tenders.
Leverantörerna svarar på förfrågningen genom att lämna anbud.
I therefore ask: is Commissioner Solbes Mira going to tender his resignation?
Så jag vill fråga: tänker ni, kommissionär Pedro Solbes Mira, lämna in er avskedsansökan?
The tendering procedure is ongoing, and media from both European Union and partner countries are eligible to submit tenders for contracts.
Anbudsförfarandet pågår och medier från både Europeiska unionen och partnerländerna kan lämna in anbud för kontrakten.
What kind of Europe is it in which companies no longer wish to participate in tenders because they have to submit two annual balance sheets, even for routine applications?
Vad är det för ett Europa där företag inte längre önskar delta i anbud på grund av att de måste lämna in två årliga balansräkningar, till och med vid rutinansökningar?
to tender (also: to offer, to quote)
2. gastronomy
to tender (also: to tenderize)

Context sentences for "to tender" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis also includes areas such as invitations to tender and intellectual property.
Hit hör också områden som offentliga anbudsinfordringar och immaterialrätt.
EnglishTake a region with serious unemployment that has to put a project out to tender.
Anta att en region med allvarlig arbetslöshet måste upphandla ett arbete.
EnglishThis is still a rather tender sapling which needs our undivided attention.
Detta är fortfarande snarast en ömtålig planta som kräver vår fulla uppmärksamhet.
EnglishBecause of problems with the invitation to tender, there were delays last year.
På grund av problem i samband med anbudsinfordran uppstod förseningar redan förra året.
EnglishIt should also be noted that Montenegro has adopted the euro as legal tender.
Det bör dessutom noteras att Montenegro har antagit euron som lagligt betalningsmedel.
EnglishNot to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
Det vore elakt, inkonsekvent, hycklande och kontraproduktivt att inte ge dem vår hjälp.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
Överdrivet långdragna anbudsförfaranden kan försena förverkligandet av strukturfonderna.
EnglishCurrently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
Just nu skall anbudsinfordran för projektet att utveckla SIS II offentliggöras.
EnglishI therefore ask: is Commissioner Solbes Mira going to tender his resignation?
Så jag vill fråga: tänker ni, kommissionär Pedro Solbes Mira, lämna in er avskedsansökan?
EnglishOn 1 January 2002, the euro will become legal tender within the euro zone.
Den 1 januari 2002 blir euron det lagliga betalningsmedlet i euroområdet.
EnglishThe Commission has pushed for more transparency concerning prices and tender conditions.
Kommissionen har verkat för större öppenhet vad gäller priser och upphandlingsvillkor.
EnglishIt is also a real step forward that invitations to tender can be collated.
Även möjligheten att kunna sammankoppla utskrifter är ett äkta framsteg.
EnglishIn order to view documents and tender interested bidders must have a user.
För att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
EnglishTo try to restrict it at its tender birth could have catastrophic results.
Alldeles så här i början skulle det kunna få katastrofala följder att försöka begränsa den.
English• harmonised invitations to tender and workflows in all Member States
• Harmoniserade anbudsinfordringar och arbetsflöden i alla medlemsstater.
EnglishBefore the end of this year, 2006, the second tender procedure will have been concluded.
Det andra anbudsförfarandet kommer att avslutas före årsslutet 2006.
EnglishCurrently, the project to develop SIS II is at the stage of publishing the call for tender.
Medborgarna bör därför få fullödig information, så att obehagliga överraskningar undviks.
EnglishAll the Members of the Commission have undertaken to tender their resignation if I ask for it.
Givetvis gäller detta också vid en eventuell ombildning under nästa kommissions mandattid.
EnglishThe first of these is the use of the euro as legal tender in countries outside the euro zone.
Euron godkänns som betalningsmedel på många platser, framför allt i Montenegro och Turkiet.
EnglishIn the public call for tender of 1994, a figure of 1 053 potential users was given as an indication.
I den offentliga anbudsinfordran 1994 angavs som information 1 053 möjliga användare.
Other dictionary words