"terror" translation into Swedish

EN

"terror" in Swedish

SV

"terror" in English

volume_up
terror {comm. gen.}
EN

EN terror
volume_up
{noun}

terror (also: menace, threat)
It is ever more frequently apparent that terror knows no boundaries and is a threat to every open society.
Det blir allt tydligare att terrorn inte känner några gränser och att den utgör ett hot mot alla öppna samhällen.
The rule of law Sinn Féin advocates, and the IRA enforces, is a brutal regime of terror, intimidation and violence.
Den rättsstat som Sinn Féin förespråkar och IRA verkställer är en brutal regim av terror, hot och våld.
During this time of global threat and terror, close cooperation with Washington is preferable by far to a European policy that aims to compete with the United States.
I dessa tider av globala hot och terror är ett nära samarbete med Washington betydligt bättre än en europeisk politik där man siktar på att tävla med Förenta staterna.
terror (also: awe, fright, horror, panic)
volume_up
skräck {comm. gen.}
It has done nothing after 70 years of communist terror, after one hundred million deaths.
Ingenting efter 70 år av kommunistisk skräck, efter hundra miljoner döda.
Let us wipe out misery, sadness, impotence, terror, anguish, death and the destruction of wealth.
Låt oss utplåna misär, sorg, maktlöshet, skräck, ångest, död och ödeläggandet av välfärden.
People live in fear and terror, as walking the streets or visiting the wrong bar can have fatal consequences.
Människorna där lever i skräck eftersom det kan få ödesdigra följder att promenera på gatorna eller besöka fel bar.
terror (also: danger, fear, hazard, menace)
volume_up
fara {comm. gen.}
Finally, I would also like to mention the danger that we have seen with regard to the so-called war on terror.
Jag vill avsluta med att också ta upp den fara som vi har sett när det gäller det så kallade kriget mot terrorismen.
At this confusing time, marked by violence, terror and war, the real danger is that of resorting to weapon-power as the only way of addressing this serious situation.
I denna kaotiska tid, som kännetecknas av våld, terror och krig, är den verkliga faran att vapnen kommer till makten som enda sättet att lösa denna allvarliga situation.
terror (also: abhorrence, bugbear, horror, dread)
volume_up
fasa {comm. gen.}
To live in terror every moment of every day... because your son is heir to the throne.
Att leva i fasa varje stund, varje dag... därför att du har en son som ska ärva tronen.
(Laughter) I could see in her eyes, it was terror.
(Skratt) Jag såg i hennes ögon, Fasa.
The very thought of little children being put through that kind of terror is inconceivable.
Själva tanken på små barn som genomlever den här sortens fasa är otänkbar.
Mr Bush's and Mr Blair's invasion and occupation of Iraq has turned into a bloodbath of innocent people, worse than during satanic Saddam's rule of terror.
George Bushs och Tony Blairs invasion och ockupation av Irak har förvandlats till en massaker på oskyldiga människor, värre än under den ondskefulle Saddams skräckvälde.
I do understand, however, that democracies are finding it hard to use military force, since they were not constantly updated on Milosevic's reign of terror in Kosovo.
Men jag förstår att man från demokratiskt håll hade svårt att sätta in militärt våld, eftersom man inte kontinuerligt hade blivit upplyst om Milosevics skräckvälde i Kosovo.
Secondly, we must look at the distress of the Afghan people, exhausted by five years of terror, months of drought and misery, followed by five weeks of intensive bombing.
Låt oss för det andra se till det afghanska folkets nödsituation efter fem år av skräckvälde, månader av torka och fattigdom och slutligen fem veckor av intensiva bombningar.
terror (also: fright, trepidation)
volume_up
förskräckelse {comm. gen.}
terror (also: affliction, bother, curse, menace)
volume_up
plåga {comm. gen.}
terror (also: brat)
volume_up
skitunge {comm. gen.}
terror
volume_up
terror {comm. gen.}
President Milosevic has a ten-year record of terror and manipulation.
President Milosevic innehar ett tioårigt rekord i terror och manipulation.
In what way does the present picture of terror and violence differ from the others?
På vilket sätt skiljer sig den nuvarande bilden av terror och våld från de andra?
And it is the case that military terror is being used for ethnic cleansing.
Och etnisk rensning med militär terror händer verkligen.

Synonyms (English) for "terror":

terror

Synonyms (Swedish) for "terror":

terror
Swedish

Context sentences for "terror" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt thus calls for credible African action against Mugabe's reign of terror.
Det pressar därför på för en trovärdig afrikansk aktion mot Mugabes skräckregim.
EnglishThe war on terror must be fought without infringing international conventions.
Kampen mot terrorism måste föras utan att man bryter mot internationella konventioner.
EnglishI should like to give as an example the creation of the lists of terror suspects.
Jag vill som exempel nämna upprättandet av listor över terrormisstänkta.
EnglishThat is why the concept of a war on terror seems to us to be so dangerous.
Det är därför begreppet krig mot terrorismen framstår som så farligt för oss.
EnglishThe terror threat is not new, nor does it recur in the same way each time.
Terroristhotet är inget nytt och det upprepas inte heller på samma sätt varje gång.
EnglishDo you agree that Europol and the EU Anti-Terror Office are being adequately funded?
Håller ni med om att Europol och EU:s antiterroristenhet får tillräcklig finansiering?
EnglishThis ruling demanded that the PMOI should be taken off the EU terror list.
I domen krävs att PMOI ska strykas från EU:s förteckning över terroristorganisationer.
EnglishThere is no justification for terror, no possible cause can justify it.
Det finns inget motiv för terrorn, inget tänkbart syfte kan rättfärdiga den.
EnglishYour Commission moved Europe into the world of common European security against terror.
Er kommission förde Europa in på området för gemensam europeisk säkerhet mot terrorism.
EnglishWe cannot condone such terror or intimidation in any part of the European Union.
Vi har lidit tillräckligt under alltför lång tid, och vi vill att alla skall få ett bättre liv.
EnglishIn fact, only the current terror regime in Baghdad stands to gain from it.
Det kan egentligen bara den nuvarande skräckregimen i Bagdad tjäna på.
EnglishThis afternoon, we will briefly dwell on the Communist reign of terror in North Korea.
I eftermiddag ska vi kort behandla det kommunistiska terrorväldet i Nordkorea. Herr talman!
EnglishMy group hopes that you will review the so-called war on terror.
Min grupp hoppas att ni kommer att granska det så kallade kriget mot terrorismen.
EnglishSeptember's treacherous terror assaults show us where the true threats to security lie.
De avskyvärda terrorattentaten i september visar oss var de verkliga säkerhetshoten finns.
EnglishIndeed, it is when we feel too secure that terror strikes again.
Det är egentligen när vi känner oss alltför trygga som terrorn åter slår till.
EnglishTerror suspects are not accorded legal status under those conventions, which is wrong.
Terrormisstänkta har ingen rättslig status inom ramen för dessa konventioner, vilket är fel.
EnglishWe cannot tolerate this kind of arbitrary action, or the terror tactics used against these women.
Vi kan inte tolerera denna godtycklighet, inte heller att kvinnorna terroriseras.
EnglishThat peace has been shattered by renewed acts of terror intended to wreck the peace process.
Den freden har slagits sönder av nya terrordåd, avsedda att undergräva fredsprocessen.
EnglishOf course, in keeping with what you have said, we condemn all acts of terror.
Vi fördömer naturligtvis, precis som du sade, alla terroristdåd.
EnglishWhy not recall that 1789 was followed, regrettably, by the terror of 1793?
Varför inte påminna oss att efter 1789 kom tyvärr 1793 med terrorn?