"that" translation into Swedish

EN

"that" in Swedish

SV
EN

that {conjunction}

volume_up
that (also: like)
A European supervisory body which will be just as inefficient as those we already have!
Ett europeiskt kontrollorgan som blir lika ineffektivt som de som redan existerar!
Many people believe that the EU is a country which flows with milk and honey.
Det finns många människor som betraktar EU som ett land som flödar av mjölk och honung.
It seems to me that we are not ordering our affairs as efficiently as we should.
Det förefaller mig som om vi inte handhar våra ärenden så effektivt som vi borde.
that (also: how)
So is that possible, to change our way of being, to transform one's mind?
Är det möjligt, att ändra vårt sätt att vara, att förändra vårt sätt att tänka?
I hope that the House will support us and that the Council will listen.
Jag hoppas att kammaren kommer att följa oss och att rådet kommer att höra oss.
We feel sure that the Commission will continue to present concrete proposals.
Vi antar att kommissionen kommer att fortsätta att lägga fram konkreta förslag.
I would remind you that questions on the Minutes should refer to the Minutes.
Jag vill påminna om att frågorna om protokollet bör handla om protokollet.
They all say that given a second chance, they would do it all again.
De säger alltid: " Om det gick att göra om, skulle jag göra om denna erfarenhet ".
I wonder whether in fact there should be some provision in the Rules for that.
Jag undrar om det inte borde finnas någon bestämmelse om detta i arbetsordningen.
that (also: because, lest, cuz)
However, the fact that decisions are taken jointly does not mean they will be good ones.
Men bara för att beslut fattas gemensamt är de ingen garant för att vara goda beslut.
We are told that MONUC is not there to wage war, that it is there to keep the peace.
Man har sagt att Monuc inte är där för att föra krig, utan för att bevara freden.
I am of the opinion that we work to live and not the other way round.
Jag anser att vi måste arbeta för att leva och att vi inte lever för att arbeta.
that (also: as)
When it comes to refugees, the measures should be different to those for displaced persons.
När det handlar om flyktingar finns det andra åtgärder än när det handlar om fördrivna.
This means that pension funds are playing an ever-greater role in providing risk capital.
Därför spelar pensionsfonder en allt viktigare roll när riskkapitalet fördelas.
It must also continue to express its criticism of the conduct of elections in that country.
När Amerika accelererar, när ett återuppvaknat Asien drar på i omkörningsfilen, sackar Europa efter.
that (also: since)
I very much agree with the idea that we should occasionally review what we are doing.
Jag instämmer verkligen i åsikten att vi och bör se över vad vi gör.
That, you see, is when the Financial Perspective ends, so postponement will no longer be an option.
slutar nämligen budgetplanen, och kan man inte längre skjuta upp oljeväxtfröna.
We know that our relay interpreting system causes problems now and again.
Vi vet att relätolkningen ger upphov till problem och då.
Given that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.
Eftersom rådets företrädare nu kommit, kan vi återuppta våra förhandlingar.
That, of course, is absolute nonsense, because that possibility already exists.
Detta är naturligtvis rent nonsens, eftersom denna möjlighet redan finns.
I personally am against this wall, because I am against the line that it follows.
Personligen är jag emot denna mur, eftersom jag är emot den linje den följer.
I say this so that it may appear in the Minutes, so that it may be made perfectly clear.
Jag säger detta att det tas till protokollet, att det står fullständigt klart.
Is it really true that the presidency wishes to perpetuate such discrimination?
Är det verkligen att ordförandeskapet vill främja fortsatt diskriminering?
Just so that we clear that up, so that everyone knows what is happening.
Bara att vi reder ut det, att alla vet vad som händer.