"theme" translation into Swedish

EN

"theme" in Swedish

EN theme
volume_up
{noun}

1. general

theme (also: motive, subject, topic, motif)
An important theme in this report is Parliament's multilingualism.
Ett viktigt tema i det här betänkandet gäller flerspråkigheten i Europaparlamentet.
For each theme that you click you see the objects it contains shown on the right.
För varje tema som du klickar på, visas objekten som det innehåller till höger.
The key theme of the Stockholm Programme is 'Building a Citizens' Europe'.
Stockholmsprogrammets bärande tema är ”Att bygga medborgarnas Europa”.
So I'm hoping you can see a little theme here.
Därav hoppas jag ni kan se en röd tråd i detta.
. - (RO) I would like to welcome the fact that the future of Europe continues to be a theme that is always present in the Parliament debates.
. - (RO) Jag vill välkomna att frågan om Europas framtid hela tiden går som en röd tråd i debatterna här i parlamentet.
That does not alter the fact, however, that the priority list - Mr Rothley called it a collection for bits and pieces - has no apparent theme.
Visserligen ändrar det inte på det faktum, att det i prioriteringslistan - kollegan Rothley betecknade det som ett sammelsurium - inte finns någon röd tråd.
theme (also: signature, leitmotiv)
I would also like to take this opportunity to give a brief indication of the main themes underpinning our actions in relation to the Karas report in recent months.
Jag vill också utnyttja tillfället att kort antyda de ledmotiv som har bestämt vårt handlande under de senaste månaderna när det gäller Karas betänkande.
The first of the two central themes that I would like to see governing the future administrative development of the House is therefore 'greater trust based on greater transparency '.
Det första av de två ledmotiv som jag anser bör prägla den framtida utvecklingen av parlamentets förvaltning lyder därför: ökat förtroende genom ökad insyn.

2. film & TV

theme
volume_up
signaturmelodi {comm. gen.}

Context sentences for "theme" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe liberal principle that the polluter pays is the main theme in this respect.
Den liberala principen att förorenaren betalar är här det huvudsakliga temat.
EnglishThe ‘farm-to-table’ principle should be the central theme of the proposed regulation.
Principen ”från jord till bord” bör vara ledstjärna för förslaget till förordning.
EnglishThe third theme which runs through the reports is the need for conservation of stocks.
Det tredje temat som löper igenom betänkandena är behovet av skydd för bestånden.
EnglishThe bullets are identical with the graphics found in the Gallery theme Bullets dialog.
Punkterna är identiska med de grafikobjekt som finns i temat Punkter i Gallery.
EnglishThe second major theme of the European Council was the climate and energy question.
Den andra stora frågan för Europeiska rådets möte var klimatet och energin.
EnglishI would like to continue with another theme, which Mr Verhofstadt discussed.
Jag vill gärna fortsätta med en annan fråga som Guy Verhofstadt diskuterade.
EnglishIf the area behind the search box is white, you're probably using the 'Classic' theme.
Om området bakom sökrutan är vitt använder du förmodligen det klassiska temat.
EnglishThe European consensus on development is the second theme of today ’ s debate.
Överenskommelsen inom EU om utveckling är det andra ämnet i dagens debatt.
EnglishThat is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Det är det genomgående temat i parlamentets förslag om nästa års budget.
EnglishBut this goes back to that theme about your imagination creating a reality.
Men det här går tillbaka till det där temat om hur din fantasi skapar en verklighet.
EnglishThe European consensus on development is the second theme of today’s debate.
Överenskommelsen inom EU om utveckling är det andra ämnet i dagens debatt.
EnglishI am therefore very pleased that the theme of the EU 2020 strategy is now sustainability.
Jag är därför mycket glad över att temat för Europa 2020-strategin är hållbarhet.
EnglishI welcome the proposed theme for this first pilot partnership: active and healthy ageing.
Jag välkomnar ämnet för det första pilotprojektet, aktivt och hälsosamt åldrande.
EnglishI think Mr Godmanis' idea on the conference theme is a very interesting one.
Jag anser att Ivars Godmanis idé till konferenstema är väldigt intressant.
EnglishSo you see the strong Finnish theme in this report continues even with me.
Så ni kan se att det starka finska temat i detta betänkande fortsätter även med mig.
EnglishThis will, in any case, be the theme of the analysis of what we can do.
. (EN) Detta kommer hur som helst att vara temat i analysen av vad vi kan göra.
EnglishThis was the theme of an exhibition we mounted last week in this House.
Detta var temat för en utställning vi gjorde i ordning förra veckan i parlamentet.
EnglishTo my mind, that is still the central theme and problem in the Union.
Detta är enligt min mening alltjämt det centrala ämnet och problemet i unionen.
EnglishIn some cases, the European Commission may propose new legislation on the theme.
I vissa fall kan EU-kommissionen föreslå ny lagstiftning på området.
EnglishIn addition, the Gallery provides a collection of clipart graphics organized by theme.
Dessutom hittar du ett stort antal clip art-bilder ordnade efter olika teman i Gallery.