"though" translation into Swedish

EN

"though" in Swedish

EN though
volume_up
{adverb}

1. general

though (also: however, yet)
volume_up
dock {adv.}
Experience proves, though, that legislation is needed and that it has to be binding.
Erfarenheten visar dock att lagstiftning behövs och att den måste vara bindande.
I sincerely hope, though, that this particular piece of legislation may be stopped.
Jag hoppas dock verkligen att just detta lagstiftningsinstrument stoppas.
It is, though, to challenges such as these that European policy must respond.
Det är dock utmaningar som dessa som Europeiska unionens politik måste bemöta.

2. "in spite of the fact, really!?"

though (also: however, yet)
In principle, though, it is able to accept delay to a limited extent.
Kommissionen kan emellertid i princip godta en begränsad tidsförskjutning.
Several governments, though, remain to be persuaded that this is indeed the case.
Flera regeringar måste emellertid övertygas om att så är fallet.
In Amendment 44, though, the suggestion of shared responsibility is mooted.
I ändringsförslag 44 dryftas emellertid förslaget om delat ansvar.
Referendums in the past, though, often illustrated that this is problematic.
Och ändå har tidigare folkomröstningar ofta visat att detta är problematiskt.
Thank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.
Jag vill ändå tacka kommissionsledamot Franco Frattini för den utfrågning som organiserades.
Drugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Ändå är narkotika inte något oundvikligt, som man måste stå ut med.

Context sentences for "though" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThrough this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
Men genom det systemet med majoritetsomröstningar, dömdes Sokrates till döden.
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Men å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
EnglishFrom your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.
Utifrån dina kommentarer i eftermiddags låter det nästan som om du har gett upp.
EnglishThat, though, is the reality, when one considers the links with Hezbollah and Iran.
Det är faktiskt så det är, om man ser till kopplingarna till Hizbollah och Iran.
EnglishDoes this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
Men belyser detta den bakgrund som vi måste arbeta mot i tillräckligt hög grad?
EnglishI have to say, though, to Mr Laschet, that there are two things he should not do.
Men jag måste säga till Armin Laschet att det är två saker han inte bör göra.
EnglishWe must, though, take steps to deal with the constant increase in unemployment.
Men vi måste också tillgripa åtgärder mot den ständigt ökande arbetslösheten.
EnglishVery good progress was made and it looks as though very few unresolved issues remain.
Det har gjorts framsteg och det ser ut som att mycket få olösta frågor återstår.
EnglishFor Turkey, though, almost all of us close our eyes and apply different yardsticks.
När det gäller Turkiet blundar däremot nästan alla och använder olika måttstockar.
EnglishEven though you can read it all over the media, it is quite simply not true.
Man kan visserligen läsa om det i många medier, men det är helt enkelt inte sant.
EnglishWhy, though, did I want to raise this subject again, now that the vote is over?
Men varför vill jag ta upp detta ämne igen, nu när omröstningen är avslutad?
EnglishIn Germany, though, this essentially good European measure has proved a failure.
Men i Tyskland har denna i grunden goda EU-åtgärd blivit ett misslyckande.
EnglishLike others, though, we take the view that a weak version is better than nothing.
. – Jag har varit parlamentsledamot i 40 år och 25 av dem i denna ärevördiga kammare.
EnglishWho, though, wants to pursue negotiations that have no clearly defined aims?
Men vem vill fortsätta med förhandlingar som inte har några klart definierade mål?
EnglishIt is, though, surely not this sort of documents to which this report refers.
Men det är säkert inte den sortens skrivelser som avses i det aktuella betänkandet.
EnglishNow calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Lugnet har återkommit till Al-Ayun, men bakomliggande spänningar kvarstår.
EnglishWe are in it up to our necks, though we are working on solutions for the future.
Vi står med vatten upp till halsen, men vi arbetar på en framtida lösning.
EnglishI do believe so, though it will be difficult, complex and not without conflict.
Jag tror det, men det blir svårt, komplicerat och inte utan motsättningar.
EnglishWhat matters to us, though, is that this should be followed up by a second step.
Det som är viktigt för oss är att detta borde åtföljas av ett andra steg.
EnglishIt is as though it were possible one day to patent scales, notes and chords.
Det är som om det en dag skulle bli möjligt att patentera skalor, noter och ackord.