EN thrown
volume_up
{adjective}

thrown (also: flipped)
I would stress that the incident was recorded on film, and it is clear from this film that the bad language aimed at the person who threw the water was delivered after the water had been thrown.
Jag upprepar, vi har filmat händelsen och man ser tydligt att okvädingsorden som riktas till dem som slängde vattnet yttrades efter det att vattnet slängdes.

Synonyms (English) for "thrown":

thrown

Context sentences for "thrown" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact is that I am a little thrown by Commissioner Bolkestein’s statement.
Faktum är att jag är lite förvånad över kommissionär Frits Bolkesteins uttalande.
EnglishIf this were a criminal case, it would be thrown out of any court in this world.
Om detta var ett brottmål skulle det kastas ut ur vilken domstol som helst i världen.
EnglishThank you, Madam, for your courage because you had a lot of mud thrown at you.
Jag tackar er för ert mod, fru Veil, för ni fick utstå mycket smutskastning.
EnglishIn the face of such injustice, any kind of moralistic argument should be thrown out.
Inför en sådan orättvisa bör man göra sig av med alla moraliserande argument.
EnglishLegally speaking, it has thrown up more questions than it has supplied explanations.
På den juridiska sidan har det också väckt fler frågor än det har gett förklaringar.
EnglishCombinations of public and private capital should be thrown into the equation as well.
Kombinationer av offentligt och privat kapital bör också tas med i ekvationen.
EnglishNobody is suggesting that it should be thrown away and replaced with something else.
Ingen har föreslagit att den skall kastas bort och ersättas med något annat.
EnglishTrade union and social activists are routinely thrown in jail on trumped-up charges.
Fackliga och sociala aktivister kastas rutinmässigt i fängelse på falska anklagelser.
EnglishWe know of examples where employees have been unjustly thrown out of work.
Vi känner till exempel där anställda på ett orätt sätt kastats ut från sitt arbete.
EnglishEspecially as Mr Solana has thrown part of the blame on to the European Parliament.
Och detta desto mer eftersom herr Solana lade över ett medansvar på Europaparlamentet.
EnglishAustrians were thrown out of hotels and restaurants in Belgium and France.
Österrikare har avvisats på hotell och restauranger i Belgien och Frankrike.
EnglishIn this way, local food production is often thrown off balance and deeply discouraged.
Därmed blir den lokala produktionen av livsmedel ofta störd och grundligen modfälld.
EnglishThe difficulties that have been thrown up can be overcome if there is a will to do so.
De svårigheter som kastats fram kan övervinnas om viljan att göra det finns.
EnglishYes, Mr Schulz, history has thrown up events more surprising than that.
Ja, Martin Schulz, det har genom historien inträffat mer oväntade saker än så.
EnglishEuropean foreign policy is too easily thrown off course by purely economic interests.
Europeisk utrikespolitik låter sig för ensidigt påverkas av rent ekonomiska intressen.
EnglishImmigrants must not be viewed as disposable workers who can be thrown away after use.
Invandrare skall inte betraktas som engångsarbetare som kan kasseras efter användning.
EnglishWe can only be sure of one thing: that you have thrown caution to the wind.
En sak är hur som helst säker, och det är att ni inte har följt försiktighetsprincipen.
EnglishHe was then driven out of the city and thrown from the car on a country road.
Därefter körde de ut på landsbygden och satte av honom vid en åkerväg.
EnglishMr President, every day five million items of solid waste are thrown overboard from ships.
Herr talman! Varje dag slängs fem miljoner föremål fast avfall överbord från båtar.
EnglishBut specifically as a woman I would not want to see the baby thrown out with the bathwater.
Men som kvinna skulle jag inte vilja att man kastar ut barnet med badvattnet.