EN

tie {noun}

volume_up
1. general
The bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De band som förenar Ryssland och Europeiska unionens medlemsländer är sekelgamla.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
The United Kingdom in particular has strong historical ties with India.
Särskilt Förenade kungariket har starka historiska band med Indien.
We must work towards creating closer ties between the EU and the Central and Eastern European States in the Baltic Sea Region.
Vi måste verka för att skapa en närmare förbindelse mellan EU och de central- och östeuropeiska staterna i Östersjöområdet.
For instance, sexually transmitted diseases will spread across sexual ties.
Till exempel, sexuellt överförbara sjukdomar. ~~~ kommer sprida sig via sexuella förbindelser.
On the one hand, there are economic and military ties, and on the other, some people act as if she does not exist.
Å ena sidan finns det ekonomiska och militära förbindelser, å andra sidan låtsas man som om det inte existerar.
tie
volume_up
länk {comm. gen.}
Taxation on energy products is the link that has long been missing which ties all the small parts of sustainable development together.
Beskattning på energiprodukter är den länk som har saknats länge och som förenar alla de små beståndsdelarna i hållbar utveckling.
tie
volume_up
match {noun} [ex.]
tie (also: arc, arch, bow, frame, spectacle frame)
volume_up
båge {comm. gen.}
tie
Detta innebär en särskild bindning även till hembygden.
We now live in a global village where we can mimic the ties that used to happen face to face, but on a scale and in ways that have never been possible before.
Vi bor nu i ett globalt samhälle där vi kan efterlikna de bindningar som förr hände ansikte-mot-ansikte, men i en skala och på nya sätt som aldrig varit möjliga tidigare.
tie (also: disincentive)
tie (also: band, ribbon, snippet, streamer, strip)
volume_up
remsa {comm. gen.}
tie
tie
tie
tie (also: girder, tie beam)
2. "bond between people"
The bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De band som förenar Ryssland och Europeiska unionens medlemsländer är sekelgamla.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
The United Kingdom in particular has strong historical ties with India.
Särskilt Förenade kungariket har starka historiska band med Indien.

Context sentences for "tie" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishStyle makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
Stil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
EnglishWe must tie that up in a package with the Commission president and other individuals.
Vi måste baka in det i samma paket som kommissionsordföranden och andra personer.
EnglishThe bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De band som förenar Ryssland och Europeiska unionens medlemsländer är sekelgamla.
EnglishYou go through the front door with a tie, and you own the marsh and the woods.
Du går genom entré dörren med slips, och du äger sumpmarken och skogen.
EnglishIt is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
Att slå in på en annan linje är enligt min mening inte till någon större hjälp.
EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Varför ska vi således binda oss till detta genom en blankofullmakt?
EnglishAmendment No 14 does not tie in with this, however, and I therefore cannot support it.
Ändringsförslag 14 ligger inte i linje med detta, och jag kan därför inte ge det mitt stöd.
EnglishWe must not tie ourselves down too early, a lot can happen in the meantime.
Vi får inte binda oss för tidigt; det kan fortfarande hända mycket.
EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Vi diskuterade alldeles nyss hur vi ska kunna lösa de här problemen.
EnglishIt is precisely the way in which they tie in with each other that gives the definition its coherence.
Det är just det sätt på vilket de kopplas samman som gör definitionen sammanhängande.
EnglishThe Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
Rådet kommer att fortsätta att sätta käppar i hjulet för sig självt med sina urmodiga omröstningsmetoder.
EnglishSound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
EnglishI believe his amendments actually tie up some of the problems that we have been dealing with.
Jag tror faktiskt att hans ändringsförslag sammanfattar några av de problem vi har arbetat med.
EnglishOne does not vote by secret ballot in the same way as one would change one's tie.
Man genomför inte slutna omröstningar stup i kvarten.
EnglishIn the event of a tie, the eldest candidates will be declared elected.
I det fall röstetalet blir lika, utses de äldsta kandidaterna.
EnglishI am thus not persuaded that it is absolutely vital to tie certain quotas to certain countries.
Jag anser alltså inte att det är absolut nödvändigt att koppla vissa kvoter till vissa länder.
EnglishWhy do we have to tie ourselves in knots when talking about sport?
Varför måste vi stuka varenda led så fort det handlar om idrott?
EnglishOne should also remember that the wood products themselves tie carbon during their whole life cycle.
Man bör också komma ihåg att själva trävaruprodukterna binder kol under hela sin livscykel.
EnglishThen I'd say " tie them sticks in a bundle and try to break that ".
Sen sa jag: lägg alla pinnarna i en bunt och försök bryta dem
EnglishThis is the way that most of us were taught to tie our shoes.
Det är så här de flesta av oss fick lära sig att knyta sina skor.

"tie a game" in Swedish

tie a game
Swedish
  • knyta ett spel
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Other dictionary words