EN together
volume_up
{adjective}

together (also: collective, composed, poised, central)
volume_up
samlad {adj.}
It is not Paris, but let us keep the peloton together.
Men låt oss hålla vår klunga samlad.
We want to contribute from the outset, to opposing a united and self-confident Right with a Left which is rallying together and on the offensive...
Mot en självsäker koalitionshöger vill vi därför ställa en samlad och offensiv vänster...
It is important that all EU institutions work together to ensure a coherent strategy against organised crime.
Det är viktigt att alla EU: s institutioner arbetar tillsammans för att säkerställa en samlad strategi mot organiserad brottslighet.
together
volume_up
balanserad {adj.} [coll.]
Parliament, the Council and the Commission have shown that they are capable of working together to reach a balanced compromise.
Parlamentet, rådet och kommissionen har visat att de kan samarbeta för att nå en balanserad kompromiss.
I repeat that the Commission considers that the two proposals together strike a good and balanced compromise between the differing views.
Jag upprepar att kommissionen anser att de två förslagen tillsammans når en bra och balanserad kompromiss mellan de olika synsätten.
When the economy shows its first signs of recovery, we will have to work together to promote a well thought-out, balanced model of liberalism.
När ekonomin uppvisar de första tecknen på återhämtning måste vi arbeta tillsammans för att främja en vältänkt, balanserad form av liberalism.
together
volume_up
samman {adj.}
The budget is the hub where all the spokes of the European wheel come together.
Budgeten är det nav där alla ekrar i det europeiska hjulet strålar samman.
Willy Brandt declared at the time of the fall of the Berlin Wall that what belongs together, grows together.
Willy Brandt förklarade när Berlinmuren föll att det växer samman som hör tillsammans.
Glued meat is meat which is glued together and sold as a high-quality product.
Köttklister används för att binda samman kött och sedan sälja det som en produkt av hög kvalitet.

Synonyms (English) for "together":

together

Context sentences for "together" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishIt requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
Det kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
EnglishWe want, instead, to work together with Islamic states, in peace and as partners.
Det vi vill är att samarbeta med de muslimska länderna, i fred och samförstånd.
EnglishBoth Parliament and the Commission can fully participate and do the job together.
Både parlamentet och kommissionen kan delta fullt ut och gemensamt göra jobbet.
EnglishIt needs to hang together properly, and more focus on implementation is required.
Det behövs samordning i processen och en större koncentration på genomförandet.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Jag anser att förslagen är väl avpassade, men att målen dessvärre är för låga.
EnglishInstead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
Vi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
EnglishTogether we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
Dessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.
EnglishAdvertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Reklam är effektivt först när det kopplas till en specialitet eller ett varumärke.
EnglishWe have to work together particularly on those topics that are now very topical.
Framför allt måste vi samarbeta i de frågor som är särskilt aktuella just nu.
EnglishI think it was very damaging to link these two things together in the report.
Jag tror att det har skadat betänkandet mycket att man förenat dessa båda saker.
EnglishIndustries and vulnerable sectors have to start working much better together.
Industrier och sårbara sektorer måste börja samarbeta på ett mycket bättre sätt.
EnglishIt has strengthened European identity and bound the twelve countries together.
Euron har stärkt den europeiska identiteten och sammantvinnat de tolv länderna.
EnglishIf the two figures are added together some countries end up with two Commissioners.
Om de två siffrorna adderas skulle vissa länder till slut få två kommissionärer.
EnglishOf course, there are other ways of working together and exchanging more views.
Det finns givetvis även andra möjligheter till samarbete och vidare åsiktsutbyte.
EnglishPoverty, corruption and human trafficking are problems that we must solve together.
Fattigdom, korruption och människohandel är problem som vi måste lösa gemensamt.
EnglishNo doubt they would be able to solve most of their problems by working together.
De skulle säkerligen kunna lösa merparten av sina problem om de samarbetade.
EnglishTo come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
Det är vår skyldighet att gemensamt sörja för att dessa rättigheter respekteras.”
EnglishLet us work together to find this balance between rights and responsibilities.
Låt oss samarbeta för att hitta en balans mellan rättigheter och skyldigheter.