"token" translation into Swedish

EN

"token" in Swedish

SV

"tok" in English

volume_up
tok {comm. gen.}

EN token
volume_up
{noun}

(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)
(Ledamöterna reste sig för en stående ovation som tecken på sin solidaritet.)
As a small token of our gratitude…
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
' Never take a ticket that's a token to a wrong turn! '
" Ta aldrig en biljett som visar tecken på fel riktning. "
token (also: document, evidence, mark, pledge)
I take this is as a strong token of Parliament's broad endorsement of the Commission's proposal regarding the industrialised countries.
Jag tar detta som ett starkt bevis på parlamentets breda godkännande av kommissionens förslag rörande de industrialiserade länderna.
I take this is as a strong token of Parliament' s broad endorsement of the Commission' s proposal regarding the industrialised countries.
Jag tar detta som ett starkt bevis på parlamentets breda godkännande av kommissionens förslag rörande de industrialiserade länderna.
token (also: adumbration, emblem, icon, image)
volume_up
symbol {comm. gen.}
So we need this Small Business Act and it must be more than just a token.
Därför behöver vi småföretagsakten och den måste vara mer än bara en symbol.
Compiler: as the name indicates, the internal number of tokens that has nothing to do with the formula string length is indicated (max.
Kompilator: som redan namnet skvallrar om... syftar till det interna antalet symboler (max 512).
token
volume_up
gärd {comm. gen.}
It would be a clear token of solidarity on the part of the wealthier Member States if the latter were to contribute resources for this process.
Det är en självklar gärd av solidaritet från de rikare medlemsländerna att bistå med medel för detta.
token (also: check)
volume_up
pollett {comm. gen.}

Synonyms (English) for "token":

token

Synonyms (Swedish) for "tok":

tok

Context sentences for "token" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
Denna budgetpost ska därför endast läggas till som ett symboliskt anslag (p.m.).
EnglishBy the same token, free trade - the accelerated spread of free trade - is no solution.
Inte heller är frihandel - en påskyndad utbredning av frihandel - någon lösning.
EnglishNot only that, but they would not have to contribute a token presence once a month.
Dessutom skulle de inte vara tvungna att göra sken av att närvara en dag i månaden.
EnglishBy the same token, we have not had the ad hoc procedure which we should have had.
På samma sätt ägde inte det ad hoc-förfarande rum som borde ha ägt rum.
EnglishBy the same token, we cannot stop promoting human rights around the world.
På samma sätt kan vi inte upphöra att främja de mänskliga rättigheterna världen över.
English4Token Name: 5Token Manufacturer:6Token Model: 7Token Serial Number:8-cont-.
4Token: 5Tokentillverkare:6 Tokenmodell: 7Serienummer för token:8-cont-.
EnglishWe put into the budget for 1980 a token entry for a Members ' Statute.
Vi införde i 1980 års budget ett symboliskt anslag för en ledamotsstadga.
EnglishWe should try to help our own people and by the same token help others.
Vi bör försöka hjälpa vårt eget folk på samma gång som vi hjälper andra.
EnglishWe put into the budget for 1980 a token entry for a Members' Statute.
Vi införde i 1980 års budget ett symboliskt anslag för en ledamotsstadga.
EnglishBy the same token, I repeat my proposal to create a European credit rating authority.
Av samma skäl upprepar jag mitt förslag om att inrätta en europeisk kreditvärderingsmyndighet.
EnglishBy the same token, infringements and compliance or non-compliance also depend on them.
Av samma skäl hanterar dessa också överträdelser och efterlevnad, eller brist på efterlevnad.
EnglishBy the same token, we do not accept Amendment No 22, because we consider it to be unnecessary.
Vi godtar inte heller ändringsförslag 22, eftersom vi inte anser det vara nödvändigt.
EnglishIt should now, by the same token, ban weapons containing depleted uranium.
Det bör i dag, i samma anda, förbjuda ammunition med utarmat uran.
EnglishBy the same token, the Charter does not in any way limit the competences of the Member States.
Stadgan begränsar inte heller på något sätt medlemsstaternas behörigheter.
EnglishToken Version: 9Token Firmware Version: 10Login Type: 11State:121314.
Tokenversion: 9Inbyggd programvara för token - version: 10Påloggningstyp: 11Status:121314.
EnglishThat is the only way of preventing this fund being a merely token gesture.
Detta är det enda sättet för att förhindra att denna fond blir mer än bara en halvhjärtad gest.
EnglishThere is, by the same token, no denying the fact that we see things differently in certain areas.
Man får av samma skäl inte heller förneka att vi har olika åsikter på vissa områden.
EnglishBy the same token, attempts to spread the Communist plague to other countries were also halted.
På samma sätt stoppades försök att sprida den kommunistiska farsoten till andra länder.
EnglishYou may need your bank security token generator to sign the internetbank transfer or card transfer.
Du kan behöva din banks säkerhetsdosa vid internetbankbetalning eller kortbetalning.
EnglishFrom a financial point of view, does the order of magnitude involved not make this a token gesture?
Är det inte ekonomiskt, sett till storleksordningen, ett alibiengagemang?