EN

too {adverb}

volume_up
1. general
too (also: along)
First, I think the Council is too big: 47 members are too many.
För det andra är valförfarandet där medlemmar väljs med absolut majoritet inte idealiskt.
Recognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
Även ett tack för kontinuiteten i arbetet med att utvidga parlamentets befogenhet.
Other Member States too have such systems, albeit with varying degrees of success.
Även andra medlemsstater har liknande system, dock med skiftande framgångar.
Work that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Arbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
Too many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Det finns i dag för många som är utestängda, även i vår egen europeiska värld.
For that reason too, broadening of the product liability directive is justified.
Även av den anledningen är en utvidgning av direktivet om produktansvar berättigad.
Finally, the older employee too is still given too little consideration.
Slutligen ligger också den äldre arbetstagaren fortfarande dåligt till.
There are too many different procedures and too many different types of contract.
De finns också för många olika förfaranden och alldeles för många olika typer av kontrakt.
It is somewhat too Eurocentric and somewhat too compartmentalised as well.
Det är lite för eurocentriskt och lite för fackspecifikt också.
Also, this House has provided too much money and too many staff members.
Dessutom har parlamentet skjutit till för mycket pengar och personal.
It is also important because we too see the potential for problems arising.
Det är dessutom viktigt, eftersom vi även ser en risk för att problem kan uppstå.
There is also the problem of very young tuna being caught far too early.
Dessutom finns problemet med mycket ung tonfisk som fångas alldeles för tidigt.
Därtill är det alltför viktigt.
This Europe of ours will never achieve complete independence in the field of fuels; our consumption is too high for that.
Vi kommer i Europa aldrig att bli fullständigt oberoende i fråga om motorbränslen, för därtill är vår konsumtion för hög.
There has in addition been a good deal of - too much - praise and flattery expressed towards me: I trust it will not unduly go to my head.
Det har därtill getts uttryck för en hel del - för mycket - beröm och smicker gentemot mig.
2. "to an excessive degree"
too
volume_up
för {adv.} (mer än nog, mer än nödvändigt)
Work that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Arbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
The Union's infringement proceedings are ineffective, too slow and too political.
Unionens överträdelseförfaranden är ineffektiva, för långsamma och för politiska.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Det kan låta förmätet, några tycker för aggressivt, andra för optimistiskt.
too
volume_up
alltför {adv.} (mer än nog, mer än nödvändigt)
All too often our fellow citizens see Europe as being too distant or too restrictive.
Medborgarna upplever alltför ofta Europa som alltför avlägset och tvingande.
The wording concerning sensitive documents is too general and too vague.
Formuleringen om känsliga dokument är alltför generell och alltför luddig.
Madam President, could this report be too reckless, too daring?
Fru ordförande, skulle detta betänkande vara alltför djärvt, alltför fräckt?

Synonyms (English) for "too":

too
too bad
too much
English

Context sentences for "too" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFreedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Yttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare.
EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Förfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Herr talman! Vi diskuterade naturligtvis detta utförligt också i vår grupp.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishMr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.
Fru Karamanou! Jag vet inte om kommissionsledamot Fischler även förstår grekiska.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
För närvarande finns det för mycket luftföroreningar, särskilt i och runt hamnar.
EnglishRoom is needed for that type of research too, and that room is now being created.
Det behövs utrymmen också för den sortens forskning, och det utrymmet skapas nu.
EnglishToo little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.
För liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.
EnglishIndeed, the guarantees that have been granted have been too large and too risky.
Och de utfästelser som har gjorts har verkligen varit för stora och för riskabla.
EnglishIn this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
Man får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
EnglishIncidentally, I assume you also voted, so that should appear in the Minutes too.
Jag antar för övrigt att ni röstade, detta bör alltså finnas med i protokollet.
EnglishBesides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
Dessutom får vi inte heller glömma att EU alltid fungerar som ett skyltfönster.
EnglishHere it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
Här kan man se att produktsäkerhetsdirektivet helt enkelt har varit för svagt.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Det har hänt för mycket för att det inte ska beaktas på ett meningsfullt sätt.
EnglishFinally, I would urge the Council, too, to follow Parliament's recommendations.
Jag vill slutligen också uppmana rådet att följa parlamentets rekommendationer.
EnglishI am conservative when it comes to my political views and gastronomic habits too.
Jag är konservativ såväl i mina politiska åsikter som i mina gastronomiska vanor.
EnglishWork that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Arbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
EnglishHowever, the improvement of inter-Korean relations requires our assistance, too.
Vårt stöd krävs dock också för att förbindelserna inom Korea ska kunna förbättras.
EnglishRegrettably, the threat of terrorism remains all too real in much of the region.
Tyvärr förblir hotet från terrorismen allt för påtagligt i stora delar av området.