"topic" translation into Swedish

EN

"topic" in Swedish

EN topic
volume_up
{noun}

topic (also: body, element, material, matter)
This topic also therefore concerns the protection of consumer interests.
Detta ämne gäller därför också skydd av konsumenternas intressen.
President Barroso is remaining particularly loyal to that topic.
Ordförande José Manuel Barroso förblir synnerligen lojal mot detta ämne.
I have been pondering of late on a question which is relevant to this evening's topic.
Jag ställer mig emellertid en fråga som rör det ämne som vi diskuterar i kväll.
topic (also: motive, subject, theme, motif)
It was even thought worthwhile arranging a public hearing on this topic.
Det gav till och med upphov till att en offentlig utfrågning arrangerades på detta tema.
Mobility is also a topic within the framework of the Lisbon objectives.
Rörlighet är också ett tema inom ramen för Lissabonmålen.
In fact, it was a very important topic at the 1 March European Council.
Faktum är att det var ett mycket viktigt tema vid Europeiska rådets möte den 1 mars.
I am not sure what the reason for this could be, but it is uncanny that it should evidently be regarded as, in some sense, a nocturnal topic.
Jag är inte säker vad detta kan bero på, men det är häpnadsväckande att det uppenbarligen, på något vis, tycks betraktas som ett nattligt samtalsämne.
In my own experience when visiting Malta last year, the leading topic for all political parties was the Working Time Directive.
Enligt min egen erfarenhet när jag besökte Malta förra året, var arbetstidsdirektivet det ledande samtalsämnet för alla politiska partier.
topic (also: case, interrogation, issue, query)
volume_up
fråga {comm. gen.}
This topic will also be discussed tomorrow by the Conference of Presidents.'
Denna fråga kommer också att diskuteras i morgon på talmanskonferensen.”
Road infrastructure management is therefore an important topic for Europe.
Underhållet av väginfrastrukturen är därför en viktig fråga för EU.
The future of children is a topic requiring and deserving of our attention.
Barnens framtid är en fråga som kräver och förtjänar vår uppmärksamhet.
topic (also: article, dot, item, point)
volume_up
punkt {comm. gen.}
Allow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
The next topic is the European response to the tragedy in Japan.
Nästa punkt är EU:s insatser i samband med tragedin i Japan.
This was a topic on the agenda of today's debate.
Det var en punkt på dagordningen för dagens debatt.
topic (also: affair, article, asset, case)
volume_up
sak {comm. gen.}
We could talk about this topic ad infinitum.
Vi kan tala länge och mycket om den saken.
Post-communist countries, including Slovakia, have long ignored this topic.
Postkommunistiska länder, bland annat Slovakien, har länge bortsett från saken.
On this topic the interests of industry continue to clash with those of the consumer and the environment.
Vad den här saken beträffar är det fortfarande så att näringslivets intressen krockar med konsument- och miljöintressen.

Synonyms (English) for "topic":

topic

Context sentences for "topic" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
Det andra debattämnet handlar om den sänkta momsen på arbetsintensiva tjänster.
EnglishThis is my answer: ‘ The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ” Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer. ”
EnglishGender equality, the topic of this report, is a very important element in this.
Jämställdhet, ämnet för detta betänkande, spelar en mycket viktig roll i detta.
EnglishThe second topic concerns the way global problems are dealt with as local issues.
Den andra frågan handlar om att föra ner de globala problemen till lokal nivå.
EnglishThis will be a separate topic here tonight, and we are yet to talk about this.
Detta är ett separat diskussionsämne här i kväll, så vi kommer att tala om det.
EnglishAs Mrs Bauer has said, the topic we are debating is as old as the Treaty of Rome.
Som Edit Bauer har sagt är ämnet vi diskuterar lika gammalt som Romfördraget.
EnglishThis is my answer: ‘The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ”Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer.”
EnglishThe commotion is justified, given the nature of the topic, but the confusion is not.
Den uppståndelsen är också berättigad med tanke på ämnet men inte förvirringen.
EnglishMr President, I am unable to vote on this topic due to financial involvement.
Herr talman! Jag kan inte rösta i den här frågan på grund av ekonomiskt engagemang.
EnglishIt is our view that the report deals with an important topic and is worth supporting.
Vi menar att betänkandet behandlar ett viktigt område. Det är värt att ge stöd.
EnglishPost-communist countries, including Slovakia, have long ignored this topic.
Postkommunistiska länder, bland annat Slovakien, har länge bortsett från saken.
EnglishAccording to him, this idea should be the topic of a national debate in Belgium.
Enligt honom skulle detta förslag tas upp till nationell debatt i Belgien.
EnglishThe central topic of this meeting will be the problem of financial stability.
Huvudfrågan under detta möte kommer att vara den finansiella instabiliteten.
EnglishI am not an expert on the matter but we need more expertise with regard to this topic.
Jag är ingen expert i ämnet, men vi behöver större sakkunskap i den här frågan.
EnglishWe are dealing with a topic that reflects the expectations of the people of Europe.
Vi har att göra med ett ämnesområde som avspeglar förväntningarna bland Europas folk.
EnglishBut Lisbon is not the first summit to discuss the topic of " employment ".
Men Lissabon är inte det första toppmöte där frågan om sysselsättning diskuterats.
EnglishThe first topic is deciding what the basis for the provision of assistance should be.
Den första frågan handlar om att besluta vad som ska utgöra grunden för stöd.
EnglishI should now like to turn to the second topic which I mentioned this morning.
Jag kommer nu till det andra ämnet som jag redan har nämnt denna förmiddag.
EnglishBut Lisbon is not the first summit to discuss the topic of "employment" .
Men Lissabon är inte det första toppmöte där frågan om sysselsättning diskuterats.
English. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
författare. - (EN) Herr talman! Ämnet för den brådskande resolutionen är viktigt i sig.