EN

to touch [touched|touched] {verb}

volume_up
"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
"Horizon" som inspireras av akademikerna, vägrar röra det med tång.
I could almost touch the pain, really feel the pain of that woman.
Jag kunde nästan röra vid smärtan, verkligen känna den kvinnans smärta.
The professional journals won't touch it with a barge pole.
Professionella journalister vägrar röra det med tång.
Allow me also to touch on the issue of recoveries, or 'clawbacks'.
Tillåt mig också att beröra frågan om återkrav, eller ”återvinningsåtgärder”.
We would also like to touch on the subject of the Green Paper on Consumer Protection.
Vi skulle också gärna vilja beröra ämnet med grönboken om konsumentskydd.
The third policy area which I shall touch on is working hours.
Det tredje politiska ämnesområdet som jag skall beröra är arbetstiderna.
Through the Internet, all journalists can express themselves freely and get in touch with the public.
Alla journalister kan via Internet uttrycka sig fritt och ut till allmänheten.
Det handlar om att människors samvete.
It is about touching people' s consciences.
Det handlar om att människors samvete.
to touch (also: to handle)
Mr President, I am hoping to touch the heart of Commissioner Kinnock.
Jag hoppas att jag skall kunna röra vid kommissionär Kinnocks hjärta.
After dlnner, I found myself alone ln the kltchen wlth Connle and wantlng to touch her.
Efter maten, var jag ensam i köket med Connie och jag ville röra vid henne.
I could almost touch the pain, really feel the pain of that woman.
Jag kunde nästan röra vid smärtan, verkligen känna den kvinnans smärta.
to touch
They understood her breast cancer at the molecular level; they had no need to touch her breasts.
De förstod hennes bröstcancer på en molekylär nivå -- de behövde inte ta hennes bröst.
The public will be able to touch the euro and that is why confidence in the euro will grow from that moment on.
Nu kommer man att kunna röra vid euron, gripa tag i den, och därmed kommer förtroendet för euron att öka.
to touch (also: to feel, to try)
Four or five opportunities to see the breast masses, touch the breast mass, intervene at a much earlier stage than when we saw her.
Fyra eller fem tillfällen att se bröstmassorna, känna bröstmassan, ingripa vid ett mycket tidigare stadium än när vi träffade henne.
to touch (also: to brush)
This could touch upon the sensitive issue of state sovereignty.
Det kan snudda vid den känsliga frågan om staters suveränitet.
Today, I would like to touch briefly on our guidelines for content. In November, we have the opportunity to discuss this again in detail.
Låt mig också i dag bara snudda vid vissa riktpunkter angående innehållet; i november har vi tillfälle att tala mer om det i enskildhet.
to touch (also: to bite)
Jag ska nudda baken.

Context sentences for "to touch" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.
skriftlig. - (LV) Jag har varit i kontakt med biodlarorganisationer i Lettland.
EnglishConsequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
EnglishIn today's debate, I should like to touch on the problem of child trafficking.
skriftlig. - (PL) I dagens debatt vill jag ta upp problemet med handel med barn.
EnglishOur current work is directed at the tax base and does not touch upon the tax rate.
Vårt nuvarande arbete är inriktat på skattebasen och berör inte skattesatserna.
EnglishJust get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
Det är bara att kontakta kommissionen om ni har problem med ömsesidigt erkännande.
EnglishLadies and gentlemen, allow me also to touch briefly on the Eurostat problem.
Mina damer och herrar! Tillåt mig också att i korthet nämna Eurostatproblemet.
EnglishLet me also touch on the subject of Kozloduy, which has attracted much attention.
Låt mig också beröra ämnet Kozloduy, vilket har tilldragit sig mycket uppmärksamhet.
EnglishBut what I am saying is that the EU must get more in touch with EU citizens.
Men det som jag säger är att EU måste förbättra sin kontakt med EU-medborgarna.
EnglishI should like here, quite openly, to touch on the so-called Armenian question.
I detta sammanhang vill jag också öppet beröra den så kallade Armenienfrågan.
EnglishHowever, if I may be so bold, I would like to touch on two or three elements.
Om jag nu får vara så förmäten skulle jag vilja omnämna två eller tre element.
EnglishAnother sector I should like to touch upon is that of temporary employment.
En annan sektor som jag vill nämna är den som omfattar tillfälliga anställningar.
EnglishSecondly, let us exclude nickel from the parts of the coins open to touch.
Låt oss för det andra ta bort nicklet från de delar av myntet som kan beröras.
EnglishMy final point is one that you touch upon quite politely in the White Paper.
Min slutliga punkt är en punkt som ni berör med en viss artighet i vitboken.
EnglishMr President, I should just like to touch on a couple of points that Mr Evans raised.
Herr talman! Jag skulle bara vilja beröra ett par punkter som Evans tog upp.
EnglishHow can we be assured that you are not just kicking the ball into touch here?
Hur kan vi få garantier om att ni inte bara sparkar bollen över sidlinjen?
EnglishThank you for adding a touch of mystery to an otherwise interesting vote.
Tack för att ni tillförde en aning mysterium till en annars intressant omröstning.
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Det såg vi första gången när danskarna lade in sitt veto mot Maastrichtfördraget.
EnglishSecondly, the Commission proposal does not touch the ecopoint system per se.
För det andra angrips inte systemet med miljöpoäng i sig genom kommissionens förslag.
EnglishIn conclusion, I would like to touch more deeply on one aspect of the report.
Jag vill sammanfattningsvis gå djupare in på en aspekterna i betänkandet.
EnglishOr perhaps it is the politicians who have lost touch with ordinary people?
Eller är det kanske politikerna som har förlorat kontakten med vanligt folk?