EN

toward {preposition}

volume_up
1. American English
toward (also: at, for, on, per, towards)
Our enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vår entusiasm får inte förblinda oss vad gäller de många problem Malta för med sig.
The Commission welcomes the support for its policy of simplification toward trading standards.
Kommissionen välkomnar stödet för sin förenklingspolitik mot handelsnormer.
According to these polls, ‘ Turkey has cooled toward the United States and Europe but warmed toward Iran’.
Enligt dessa undersökningar har Turkiets känslor svalnat för Förenta staterna och Europa men blivit varmare för Iran.
toward (also: at, by, for, of, on, to, towards, until, till, desertion)
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Eller glädje: "Strävan efter glädje" -- -- "leder till sorg."
It is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
Det är inget försök att få till stånd någon slags Europaomfattande minimilön.
Dialogue and engagement are the only roads toward such a solution.
Dialog och engagemang utgör enda vägen till en sådan lösning.
toward (also: at, for, into, on, onto, opposite, towards, contra)
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Och alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
Humanitarian aid is now moving toward Bo and Kenema as well as towards the capital.
Humanítärt bistånd flyttas nu mot Bo och Kenema såväl som mot huvudstaden.
Forward observers spotted...... al-Qaeda leadership moving toward the mountains.
Observatörer upptäckta...... al-Qaeda. ledare rör sig mot bergen.
It is true that the attitude of the United States toward Iraq, for example, is regrettable.
Förvisso är Förenta staternas attityd gentemot exempelvis Irak beklaglig.
Age is another thing when our attitude toward our appearance changes.
Ålder är en annan sak som förändrar vår attityd gentemot vårt utseende.
But when I read the conclusions, it is very clear that we have actually been very positive toward Turkey.
Men när jag läste slutsatserna framgick det med all tydlighet att vi faktiskt hade varit mycket positiva gentemot Turkiet.
Secondly, we need to prepare for a possible mass exodus of refugees toward European Union countries.
För det andra måste vi förbereda oss för en massiv flyktingström i riktning mot EU-länderna.
This directive is just a first but major step toward significant progress towards better control of road transport nuisance.
Detta direktiv är bara ett första men ett stort steg i riktning mot bättre kontroll av olägenheter vid vägtransporter.
toward (also: towards)
That is why I voted for the motion for a resolution, given the policy of integration and expansion toward the democracy and market economy of south-west Europe.
Det är därför jag röstade för resolutionsförslaget, med tanke politiken för integration och expansion mot demokrati och marknadsekonomi i sydvästra Europa.
toward (also: towards)

Context sentences for "toward" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vår entusiasm får inte förblinda oss vad gäller de många problem Malta för med sig.
EnglishAnd everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Och alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
EnglishWe have to ask: ' Progress toward what?' and 'Who is driving this movement?'
Vi måste fråga oss: " Framsteg mot vad?" och " Vem driver denna utveckling?"
EnglishIt is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
Det är inget försök att få till stånd någon slags Europaomfattande minimilön.
EnglishThe second step is that we see one heading toward us, we have to stop it.
Det andra steget är att hitta dom som är på väg emot oss. ~~~ Vi måste stoppa dem!
EnglishHumanitarian aid is now moving toward Bo and Kenema as well as towards the capital.
Humanítärt bistånd flyttas nu mot Bo och Kenema såväl som mot huvudstaden.
EnglishYet more needs to be done and we need to conduct a more aggressive policy toward Belarus.
Men mer behöver göras och vi måste föra en mer aggressiv politik mot Vitryssland.
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Jag anser att detta är ett exempel på hur vi kan betrakta den fleråriga budgeten.
EnglishHere too the situation calls for swift action from Brussels toward Ankara.
Även här kräver situationen ett snabbt agerande från Bryssel till Ankara.
EnglishI believe that this is the only way we can move toward becoming a modern parliament.
Jag anser att det är det enda sättet för oss att utvecklas och bli ett modernt parlament.
EnglishThe new Government also promised reforms on the path toward EU membership.
Den nya regeringen lovade också reformer på vägen mot ett EU-medlemskap.
EnglishForward observers spotted...... al-Qaeda leadership moving toward the mountains.
Observatörer upptäckta...... al-Qaeda. ledare rör sig mot bergen.
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Jag hoppas att ni har överseende med att jag inte kan stanna kvar under hela debatten.
EnglishHad we done that, then we would have worked away from coal toward gas-fired power stations.
Det skulle ha inneburit att vi hade gått från kol till gaseldade kraftverk.
EnglishI should like to add that the core of the European Union's policy toward Cuba is human rights.
Jag vill också lägga till att grunden för EU:s Kubapolitik är mänskliga rättigheter.
EnglishOn the long road toward the 'demolition of the visa wall' there are still a lot of obstacles.
På den långa vägen mot viseringsmurens rivande finns det ännu många hinder.
EnglishIt is true that the attitude of the United States toward Iraq, for example, is regrettable.
Förvisso är Förenta staternas attityd gentemot exempelvis Irak beklaglig.
EnglishThe Commission welcomes the support for its policy of simplification toward trading standards.
Kommissionen välkomnar stödet för sin förenklingspolitik mot handelsnormer.
EnglishIt is also a very important step toward speaking with one voice in external policy.
Det är också ett mycket viktigt steg på vägen mot att tala med en stämma i den externa politiken.
EnglishAge is another thing when our attitude toward our appearance changes.
Ålder är en annan sak som förändrar vår attityd gentemot vårt utseende.