EN

towards {preposition}

volume_up
1. general
towards
2. British English
towards (also: at, for, on, per, toward)
Constitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Att konstitutionen ratificeras är ett viktigt steg för återuppbyggnaden av Irak.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
Det är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.
The road to the European Union, towards accession, is too long for the candidates.
Vägen till Europeiska unionen, anslutningen, dröjer för länge för ansökarländerna.
towards (also: at, for, into, on, onto, opposite, toward, contra)
The trend simply is not towards isolationism one, but towards integration.
Utvecklingen går helt enkelt inte mot isolationism utan mot integration.
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Rör det sig i riktning mot ett mångkulturellt Europa eller mot en panislamisk stat?
This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Detta är att visa bristande respekt mot oss alla och mot EU:s befolkning.
towards (also: at, by, for, of, on, to, toward, until, till, desertion)
It is vital to guarantee that money for development is not diverted towards arms.
Det är viktigt att garantera att pengar till utveckling inte går till vapen.
Thus, of necessity, things are moving towards the conciliation procedure.
Sålunda har omständigheterna ovillkorligen lett till ett förlikningsförfarande.
We call on you to move towards us and we will move towards you.
Vi inbjuder er att gå oss till mötes, och vi skall göra detsamma med er.
towards (also: toward, vis-a-vis)
This is a mark of respect towards the European Parliament and towards the Union itself.
Detta visar på respekt gentemot Europaparlamentet och gentemot själva unionen.
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Det handlar om en attityd gentemot människan, en attityd gentemot mänskligheten.
This is our commitment towards our own citizens and towards the people of Egypt.
Detta är vårt åtagande gentemot våra egna medborgare och gentemot folket i Egypten.
towards (also: toward)
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Rör det sig i riktning mot ett mångkulturellt Europa eller mot en panislamisk stat?
I welcome the report's firm commitment towards their membership perspective.
Jag välkomnar betänkandets bestämda åtagande i riktning mot ett medlemskap.
The Amsterdam Treaty does not mark a step towards a European democracy.
Amsterdamfördraget innebär inget steg i riktning mot en europeisk demokrati.
towards (also: toward)
Disengagement from the sector would be one more disaster leading to an increase in the drift towards the towns and cities.
Att överge denna sektor vore en ny katastrof med tanke landsbygdens livskraft.
States parties should be encouraged to work towards this aim with a view to the upcoming review conference.
Stater som är parter i fördraget borde uppmuntras att arbeta mot detta mål med tanke den kommande översynskonferensen.
In the light of Kosovo, we should move rapidly towards the possibility of majority decisions on questions of asylum and immigration policy.
Med tanke Kosovo borde man snarast införa majoritetsbeslut i frågor som rör asyl- och immigrationspolitiken.
towards (also: toward)

Context sentences for "towards" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishThe Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
Unionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Hennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
EnglishThe Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
Kommissionen fortsätter arbeta mot ett fullständigt genomförande av dessa avtal.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Att konstitutionen ratificeras är ett viktigt steg för återuppbyggnaden av Irak.
EnglishToday, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
I dag har vi tagit ett enormt steg framåt mot ett enhetligt registreringssystem.
EnglishThe report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
Det betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
EnglishEurope's progress towards realising these objectives has almost come to a halt.
Europas framsteg mot ett förverkligande av dessa mål har nästan avstannat helt.
EnglishThis is the first and a fundamental step towards full integration into society.
Detta är det första grundläggande steget mot fullständig integrering i samhället.
EnglishIt respects existing members' responsibilities towards the North Atlantic Treaty.
Det respekterar existerande medlemmars skyldigheter mot Nordatlantiska fördraget.
EnglishIt is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
Det är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.
EnglishIn Rambouillet, a decisive step was taken towards reaching a peaceful settlement.
I Rambouillet har man lyckats ta ett steg framåt på vägen mot en fredlig lösning.
EnglishWe have discussed three proposals for moving towards a liberalised rail system.
Vi har diskuterat tre förslag om den fortsatta vägen mot en avreglerad järnväg.
EnglishIn reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.
I realiteten måste vi plocka upp skärvorna och arbeta vidare mot nästa möjlighet.
EnglishHistorically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
EnglishHowever, the European authorities manage to be more vocal towards other regimes.
Men de europeiska myndigheterna lyckas vara mer högröstade gentemot andra regimer.
EnglishNow is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
Nu är det dags att med stadig hand föra in vinsektorn på en väg mot nya framgångar.
EnglishThis is our commitment towards our own citizens and towards the people of Egypt.
Detta är vårt åtagande gentemot våra egna medborgare och gentemot folket i Egypten.
EnglishWe likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.
Även vi har ett solidariskt ansvar gentemot utvecklingsländerna i denna fråga.
EnglishThis is a first step towards a true quality policy for agricultural products.
Detta är ett första steg mot en verklig kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.