"trade" translation into Swedish

EN

"trade" in Swedish

SV

"tråd" in English

volume_up
tråd {comm. gen.}

EN trade
volume_up
{noun}

trade (also: commerce, dealing, market, trading)
volume_up
handel {comm. gen.}
The Union’ s trade with India amounts to less than 20 % of its trade with China.
Unionens handel med Indien uppgår till mindre än 20 procent av dess handel med Kina.
In future, we need fair trade, not merely trade that is, in principle, free.
I framtiden behöver vi rättvis handel, inte bara handel som principiellt är fri.
Let me say very clearly that free trade is not the same as fair trade.
Låt mig klart och tydligt säga att fri handel inte är detsamma som rättvis handel.
trade (also: art, calling, career, occupation)
The doctors will need to have learnt their trade well, free from considerations of working time.
De måste därför ha lärt sig sitt yrke väl, utan att behöva oroa sig för arbetstiden.
I therefore oppose this report to save this free men’s trade.
Jag motsätter mig därför detta betänkande för att rädda dessa fria mäns yrke.
I am not an engineer: I was a milkman in my first trade.
Jag är ingen ingenjör: Jag var ett mjölkbud i mitt första yrke.
trade (also: business, dealings, affairs)
This dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This is a matter of urgent necessity, as the volume of cross-border trade is on the increase in Europe.
Detta är också absolut nödvändigt, ty antalet gränsöverskridande affärer ökar i Europa.
The same is true of support for small businesses and craft trades.
Detsamma gäller stödet till små företag och hantverk.
The directive establishing a mechanism for the recognition of qualifications in commercial, craft-related and industrial trades is out of the woods.
Erkännandedirektivet för yrken inom handel, hantverk och industri har passerat de värsta svårigheterna.
As a parliament, we wanted this freedom to be granted unreservedly to those qualified in commercial, craft-related and industrial trades.
Vi i parlamentet vill utan inskränkningar tillerkänna de yrkesarbetande inom handel, hantverk och industri denna frihet.
trade (also: game, line, branch of industry)
volume_up
bransch {comm. gen.}
Fascinerande bransch.
As a specialist committee in the field, the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy is not proposing a sales ban.
Fackutskottet för branschen, utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, rekommenderar inte saluförningsförbud.
In addition, trade unions in other areas fear that unregulated structures will spread and social standards will drop.
Dessutom fruktar fackföreningarna i andra branscher att detta skall leda till att de oreglerade strukturerna kan komma att utvidgas och den sociala standarden sänkas.
trade (also: commercialism)
volume_up
kommers {comm. gen.}
Let us not forget that this agreement is not merely about trade and commerce.
Låt oss inte glömma att detta avtal inte bara handlar om handel och kommers.
Does it intend to take action, together with the Member States, in order to put a stop to a trade which is in blatant contravention of the spirit of Directive 2001/37/EC?
Avser kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna vidta åtgärder för att få slut på en kommers som uppenbarligen strider mot tanken med direktiv 2001/37/EG?
trade
trade
volume_up
affärsgren {comm. gen.}
trade

Synonyms (English) for "trade":

trade

Synonyms (Swedish) for "tråd":

tråd
Swedish

Context sentences for "trade" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI represent a constituency with a long history of leading in the textiles trade.
Jag företräder en valkrets med en lång historia som ledande inom textilbranschen.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Handelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
EnglishBut we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
Men vi måste också inse att den främsta drivkraften bakom handeln är efterfrågan.
EnglishParliament's approval will also be required for all trade agreements concluded.
Parlamentets samtycke kommer också att krävas för ingående av alla handelsavtal.
EnglishThey must receive trade benefits instead of being pestered with our dumped goods.
De måste få handelsförmåner i stället för att trakasseras med våra dumpade varor.
EnglishMany, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.
Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.
EnglishWe appreciate the Presidency’s interest in the trade and neighbourhood policies.
Vi uppskattar ordförandeskapets intresse för handels- och grannskapspolitiken.
EnglishEnergy must be renewable and we need raw materials, so trade is also affected.
Energin måste vara förnybar och vi behöver råmaterial, så även handeln påverkas.
English(HU) I would like to talk about two issues: the trade deficit and CO2 emissions.
(HU) Jag vill ta upp två frågor: handelsbalansunderskottet och koldioxidutsläppen.
EnglishWe also met with both trade unions and electricity transmission system operators.
Vi träffade även fackföreningar och de ansvariga för elkraftsöverföringssystemen.
EnglishIt seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
EnglishThe particularly sensitive areas I have been talking about include trade policy.
De särskilt känsliga områden som jag nämnde omfattar bland annat handelspolitiken.
EnglishThe European Parliament is responsible for monitoring the common trade policy.
Europaparlamentet är ansvarigt för att övervaka den gemensamma handelspolitiken.
EnglishThe objective of this proposal relates to trade relations with third countries.
Syftet med det här förslaget hänför sig till handelsförbindelser med tredje land.
EnglishTrade visitors and the public will be worked on in a variety of effective ways.
Den Skandinaviska resemarknadens i särklass bästa adressregister finns hos oss.
EnglishThis dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
Detta ändrar dramatiskt de handelsregler som länge har gällt mellan EU och Korea.
EnglishThe Union should not give trade preferences to products from these settlements.
Unionen får inte ge några handelsförmåner till produkter från dessa bosättningar.
EnglishThere is the problem of organised crime, people-trafficking and the drugs trade.
Vi har problemet med organiserad brottslighet, människohandel och narkotikahandel.
EnglishBut, Commissioner, all our trade agreements have a human rights clause in them.
I alla handelsavtal ingår emellertid en klausul om de mänskliga rättigheterna.
EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
För det andra har vi, som ni påpekat, historiska förbindelser på handelsområdet.